A.A.V.K.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.A.V.K.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.362.685

Publication

15/12/2014
Mol word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i1ll1um~1uum!elMi

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 4 DEC, 2014

afdelinnA Wren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 881.362.685

Benaming

(voluit) : A.A.V.K.

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Prins Leopoldlei 18/5 te 2640 Mortsel

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel - Ontslag zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering van 1 september 2014 aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van. mevrouw Marcella Proost, Mussenhoevelaan 86 te 2530 Boechout met ingang van 1 september 2014.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Geulincxstraat 26 te 2060 Antwerpen met ingang van 1 september 2014.

Ken Vetrycken

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 23.01.2013 13014-0206-013
04/09/2012
"

~

~

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

sEn? lps

,Raiase

Ondernemingsnr : 0881.362.685

Benaming

(voluit) : A.A.V.K.

(verkort)

Neergelegd ter griffie van de nethf.bank van Koophandel te Antllierpan, oj~ 4 AUG 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hof Ten Eikenlaan 1 - 2840 Rumst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder dd. 1 april 2012 wordt de maatschappelijke zetel vanaf heden verplaatst naar :

Prins Leopoldlei 18 bus 5

2640 Mortsel

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan A.A.M. Boekhouding en Fiscaliteit BVBA, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

Mortsel, 01.04.2012

Marcella Proost

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 25.01.2012 12018-0437-013
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 16.12.2010 10636-0537-010
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 14.01.2010 10015-0332-011
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 11.12.2008 08848-0366-011
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 11.01.2008 08012-0242-011
07/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A.A.V.K.

Adresse
ERWTENSTRAAT 30 BUS 3 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande