A.B.C. CONSULTANCY

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : A.B.C. CONSULTANCY
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 829.067.215

Publication

18/10/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 11,11!1jMill j111 i

Neergelegd ter griffie van de Badtank van Koophandel te Antwerpen, op

0 9 OHA. 2013

Griffie

Ondernemingsar : 0829.067.215

Benaming

(voluit) : A.B.C. Consultancy

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : Alice blahonlei 22 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uit het verslag van de zaakvoerder van 28/09/2013 blijkt zijn beslissing om de zetel van de vennootschap vanaf 28/09/2013 over te brengen naar 2018 Antwerpen, Oostenstraat 50 bus 35,

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de KBO, al of niet via een ondernemingsloket, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap "Accountantskantoor J & J" gevestigd te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 154, met macht van indeplaatsstelling,

Willem-Lodewijk Van Dommelen

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A.B.C. CONSULTANCY

Adresse
ALICE NAHONLEI 22 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande