A.C.S. CLEANING SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.C.S. CLEANING SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.226.382

Publication

28/01/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111110

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 7 112,1 20111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.226.382

Benaming

(voluit) : A.C.S. Cleaning Services

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennoostschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plasstraat 15/1 te 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : vervanging vereffenaar

Bij beschikking van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen dd. 21 oktober 2013 werd een einde gesteld aan het mandaat van de heer Frank Jansen, en werd Meester Hans Ubben, advocaat te Antwerpen, er kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4, aangesteld als vereffenaar van de B.V.B.A. A.C.S. Cleaning Services, met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, Plasstraat 15 bus 1, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0440.226.382.

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten voor de vereffening, met inbegrip van deze vermeld in, artikel 187 W.Venn., Hij kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

_.)-(e_\_\_ex\oze>c

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2013 : AN293998
26/07/2012 : AN293998
27/06/2012 : AN293998
27/06/2011 : AN293998
01/07/2010 : AN293998
02/07/2009 : AN293998
30/06/2008 : AN293998
03/07/2007 : AN293998
28/06/2006 : AN293998
30/06/2005 : AN293998
01/07/2004 : AN293998
07/07/2003 : AN293998
31/07/2002 : AN293998
07/08/2001 : AN293998
04/07/2001 : AN293998
11/07/2000 : AN293998
15/10/1998 : AN293998
21/01/1993 : AN293998
16/03/1990 : ANA26338
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.12.2015, NGL 25.07.2016 16343-0426-010

Coordonnées
A.C.S. CLEANING SERVICES

Adresse
PLASSTRAAT 15/1 2940 STABROEK

Code postal : 2940
Localité : STABROEK
Commune : STABROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande