A.D. COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.D. COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.626.240

Publication

16/04/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14303737*

Neergelegd

14-04-2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0550626240

Benaming (voluit): A.D. Company (verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2990 Wuustwezel, Oude Baan 84

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lisbeth Michielsens te Wijnegem op tien april tweeduizend veertien ter registratie neergelegd, blijkt dat 1) Mevrouw BUYS Ann Sylvia Jan Emiel geboren te Lier op zes januari duizend negenhonderdnegenenzestig, wonende te 2990 Wuustwezel, Oude Baan 84 en 2) De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AG STYLE CONCEPT, met zetel te 2990

Wuustwezel, Oude Baan 84, ingeschreven in het

rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0831.366.412. Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Ann Buys, voornoemd, hiertoe aangesteld in de statuten, verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel op achttien november tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zes december nadien onder nummer 10176787, een vennootschap hebben opgericht en meer bepaald een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Oude Baan 84 en met maatschappelijke naam  A.D. Company .

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel:

Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)

Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)

Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)

Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.

Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.

Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.

Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,

bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.

Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,

minibusjes, motorhomes, enz.

Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers

Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals

caravans, kampeerwagens, enz.

Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte

bestelwagens (= 3,5 ton)

Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische

onderdelen en van de elektrische installatie

Revisie van automotoren

Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de

ombouw- en uitbouwwerkzaamheden

Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief

de groothandel in tweedehands onderdelen

Groothandel in banden voor motorvoertuigen

Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief

de kleinhandel in tweedehands onderdelen

Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen

Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeerolin,

andere olin, enz.

Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en

motorrijwielen

Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's

Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg

Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto's,

motorrijwielen, karts, enz.)

Car-wash

Klein-en groothandel, alsook import & export, in allerlei goederen en dit in de meest ruime zin, onder andere kleding. Organiseren van beurzen en evenementen, alsook ondersteunende diensten hiermee verband houden

Leveren van diensten in onderaanneming

Handelsbemiddeling in goederen en services

De vennootschap zal alle industrile, financile ( inbegrepen de financiering), onroerend en roerende verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder limitatief van aard te zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan deelnemen of zich op eender welke andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden. Zij mag de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag in Belgi en in het buitenland alle commercile, industrile en financile verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in 186 aandelen van honderd euro ( 100,00) elk.

De inschrijving in geld werd ten belope van een/derde volgestort

De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende het bestuur:

Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Toezicht:

De oprichters verklaren dat uit door hen te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria opgelegd door artikelen 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen en er bijgevolg geen commissaris benoemd moet worden.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste werkdag van de maand mei om elf uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Luik B - Vervolg

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen.

De statuten bevatten volgende bepalingen ivm de winstverdeling:

Artikel 26.

Het batig slot nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze n/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop

verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering

of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in telkens op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar; het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien..

Benoemingen.

Mevrouw BUYS Ann Sylvia Jan Emiel, verschijner sub 1 in deze, worden door de oprichters benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur.

Bijzondere volmacht

De oprichters hebben verklaard bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die tot op datum van de oprichting werden aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, te rekenen van n april tweeduizend veertien.

Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door haar te zijn aangegaan.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van een uittreksel van deze akte op de griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikelen 67, 68, 73 en 76 van het wetboek van vennootschappen. Verbintenissen vanaf de datum van de oprichting aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap worden bekrachtigd onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van deze openbaarmakingsvereiste.

Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de openbaarmakingsvereiste.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De geassocieerde notaris

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
A.D. COMPANY

Adresse
OUDE BAAN 84 2990 WUUSTWEZEL

Code postal : 2990
Localité : WUUSTWEZEL
Commune : WUUSTWEZEL
Province : Anvers
Région : Région flamande