A.D.R.I.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.D.R.I.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.922.635

Publication

05/02/2014
Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I RI 111 8

ite}e,;,d ter F1s `ia von dc Redlaunk

" ' :v' ~i to A1NW~y ~

van ~at~ 1kfF~~f~.ty ~ p% op

2 7 .fA11. 2011i

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr :0426.922.635

Benaming (voluit) :A.D.R.I.

(verkort):

Rechtsvorm < BVBA

Zetel :2900 Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 71

(volledig adres)

On erwerp(en) akte :Ontbinding  sluiting vereffening

Tekst

Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Antwerpen  Merksem op 23 december 2013, geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 3 januari 2014, boek 297 blad 53 vak OS, ontvangen vijftig euro ( 50), de Eerstaanwezend Inspecteur W. Wuytack, blijkt dat

Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met nparigheid van stemmen genomen:

1, Verslag van de zaakvoerder houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap met hieraan toegevoegd een staat van activa en passiva.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerder houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap met hieraan toegevoegd een staat van activa en passiva, te hebben ontvangen, en er kennis van genomen te hebben. Zij maken erop geen opmerkingen, verzaken aan de termijn van inzage, en sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.

2. Verslag van de accountant over voormelde staat van activa en passiva.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van de accountant te hebben ontvangen, en er kennis van genomen te hebben. Zij maken erop geen opmerkingen, verzaken aan de termijn van inzage, en sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.

De besluiten van het verslag van de accountant Van Looy accountants BV ovv CVBA, vertegenwoordigd door A, Van Looy, extern accountant, luiden als volgt:

"De staat van activa en passiva van de BVBA A.D.R.L, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Schoten, Jan Van Puyenbroecklaan 71, dewelke werd opgesteld in het kader van de ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht door de Zaakvoerder van de vennootschap, afgesloten per 07 oktober 2013, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding van de vennootschap geeft een balanstotaal op van 64.165,58 en een netto-actiefvan 61,489,58

Op grond van de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap en deze staat een getrouw beeld geeft.

Er zjjn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichtingen van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Te Ekeren, 13 november 2013

Van Looy accountants B V ovv CVBA

vertegenwoordigd door A. Van Looy

extern accountant .".

3, Vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.

VO& de beslissinc, tot ontbinding van de vennootschap wordt door ondergetekende Notaris, na onderzoek, hekOp de laatste blz, van Luik B vermelden , Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap

overeenkomstig artikel 181 Wetboek van Vennootschappen is gehouden.

De vennootschap wordt vervroegd ontbonden en in vereffening gesteld.

4. Ontslag en kwijting zaakvoerder

Ingevolge de ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap neemt de vergadering kennis van het ontslag van de in functie zijnde zaakvoerder, te weten mevrouw Josiane Claes, voornoemd.

De vergadering verleent aan deze ontslagnemende zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

5. SIuiting van de vereffening en vaststelling van de plaats van bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap en van de eventuele maatregelen tot consignatie van gelden en waarden.

De vergadering stelt vast, op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 7 oktober 2012:

1) dat er op deze staat geen passiva elementen voorkomen.

2) dat de vennootschap bijgevolg op dit ogenblik vrij is van schulden.

3) dat er tot het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen behoren.

4) dat het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen.

5) dat de vereffening van de vennootschap kan beschouwd worden als een "eenvoudige" vereffening.

Gelet op het voorgaande beslist de vergadering, in toepassing van de bepalingen van het nieuwe artikel 184 5 van het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd door de wet van 19 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2012),

1) dat er geen vereffenaar wordt benoemd.

2) dat de activa bestanddelen, behorend tot het vermogen van de vennootschap, bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen van de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.

3) dat het totale vermogen van de vennootschap overgaat in het vermogen van de heer Marc Janssens, voornoemd, gelet op het feit dat hij enige vennoot is.

4) dat de vereffening van de vennootschap wordt gesloten en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.D.R.I. bijgevolg definitief opgehouden heeft te bestaan.

5) dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen bewaard blijven gedurende tenminste vijf jaren te 2900 Schote, Jan Van Puyenbroecklaan 71,

6. Volmacht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en het Ondernemingsloket.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, inclusief de schrapping van de inschrijving op Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de diensten van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het Ondernemingsloket, wordt met recht van substitutie aangeduid als bijzonder mandataris: Van Looy Accountants, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, met zetel te 2180 Antwerpen-Ekeren. Laar 222, en haar aangestelden.

Vaststelling dat de wettelijke formaliteiten vervuld zijn

Ondergetekende notaris heeft vastgesteld, bij toepassing van artikel 181 4 van het Wetboek van Vennootschappen, na voorafgaandelijk onderzoek, dat aan alle door de wet voorgeschreven formaliteiten voldaan is. Derhalve bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig voormeld artikel gehouden is.

Verbintenis

De heer Marc Janssens, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van enige vennoot van de vennootschap, verbindt er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd notaris Emmanuel Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en verslag extern accountant

s~ Voor. behouden lion het

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 21.06.2013 13202-0595-014
20/06/2013
~

Mud Word 11.1

I# lom? ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

t~cer~~'~r~ " ~. ctitel"i c,

~'.t~il~iTl~T4

Rectitbank :!

op ,e tetl3@r

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.922.635

Benaming

(voluit) : A.D.R.I.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jan Van Puyenbroecklaan 71 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit een verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 28/3/2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

- Dhr. Marc Janssens wordt ontslagen als zaakvoerder vanaf 1/4/2013. Aan hem wordt dcharge gegeven voor zijn mandaat tot die datum.

- volmacht wordt gegeven om de publicaties in het Belgisch Staatsblad te verzorgen en aanvraagformulieren 1 en 2 tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen aan Van Looy Accountants BV Ovv CVBA, vertegenwoordigd door de heer Van Looy Alfons of door een door hem gevolmachtigde.

/% 13c/ oeC(l13.1 eA-.u-reel_ oe dcbt, ,

Alfons van Loo

gevolmachtigd accountant

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2013
Mod Nord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktelkorgoleyd kr g.i 1t? vtY 7 e io Rechtbank van jfoaphande1 Antrierpon, op

Griffie '{ 1 FEB.

V I1111111 TI 1111111 111fl 1Tl

*13031269*

V, beh aa Bel Staa

AI

Onderneniingsnr : 0426.922.635

Benaming

(voluit) : A.D.R.I.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Jan Van Puyenbroecklaan 71 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming zaakvoerder

Uit een verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/1/2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

- Mevr Josiane Claes wordt benoemd als zaakvoerder vanaf 1 februari 2013. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

- volmacht wordt gegeven om de publicaties in het Belgisch Staatsblad te verzorgen en aanvraagformulieren 1 en 2 tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen aan Van Looy Accountants BV ow NV, vertegenwoordigd door de heer Van Looy Alfons of door een door hem gevolmachtigde.

Alfons van Looy

gevolmachtigd accountant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/09/2012
Mod Word 11.1

L s J ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel fe Antwerpen, op

0.5 SEP. 2012

Griffie

I II1I II 1 II1 II 01H III

*12154833*

be a

lBi

su

Ondernemingsnr : 0426.922.635

Benaming

(voluit) : A.D.R.I.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : L o-reN 2:e-en eit 3 ec-cLtn_ b-at 3~a3 t.+ )off 9O

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel, volmacht

Uit het verslag van de zaakvoerder dd, 3/9/2012 blijkt dat volgende beslissingen worden genomen:

- vanaf 15/9/2012 wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar Jan Van Puyenbroecklaan 71 

2900 Schoten

- volmacht wordt gegeven om de publicaties in het Belgisch Staatsblad te verzorgen en aanvraagformulieren

1 en 2 tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen aan Van Looy Accountants BV oW NV,

vertegenwoordigd door de heer Van Looy Alfons of door een door hem gevolmachtigde

Van Looy Alfons

gevolmachtigd accountant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 24.07.2012 12329-0418-016
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 24.06.2011 11206-0370-014
25/06/2010 : AN245108
03/07/2009 : AN245108
08/07/2008 : AN245108
10/07/2007 : AN245108
11/07/2006 : AN245108
07/07/2005 : AN245108
28/07/2004 : AN245108
15/07/2003 : AN245108
27/09/2002 : AN245108
15/07/2000 : AN245108
01/09/1999 : AN245108
01/01/1986 : AN245108
23/03/1985 : AN245108

Coordonnées
A.D.R.I.

Adresse
JAN VAN PUYENBROECKLAAN 71 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande