A.E.PETSCHE BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.E.PETSCHE BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.666.571

Publication

02/05/2014 : Kennisname van de beëindiging van het mandaat van enkele zaakvoerders '
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot genomen op 23 december 2013:

"De enige vennoot neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De vennoot neemt kennis van het feit dat het ontslag van bepaalde zaakvoerders in het verleden bij vergissing nooit werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. :

Voor de goede orde neemt de vennoot dan ook kennis van het ontslag van volgende personen als'

zaakvoerders van de Vennootschap:

-de heer Glenn Kirby Davidson, wiens ontslag is ingegaan per 31 december 2012; ;

-de heer Kent Alan Horst, wiens ontslag is ingegaan per 8 juli 2011 ;

-de heer lan William Locke, wiens ontslag is ingegaan per 31 december 2013,

De vennoot bevestigt dat het collège van zaakvoerders aldus sinds 1 januari 2014 als volgt is samengesteld:

-de heer Peter Brown

-de heer Paul Reilly

-mevrouw Ann Gysenberg.

Tweede besluit

De enige vennoot besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen

aan Kurt Grillet, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt en aan iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414,1000 Brussel.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om aile vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

Voor analytîsch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14220-0376-032
16/01/2014
ASodWo:d 11.7

t:Ldv In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0879.666.571 Benaming

(voluit) : A.E.PETSCHE BELGIUM (verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Visbeekstraat 11, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot genomen op 23 december 2013: "De enige vennoot neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De vennoot neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de heer Peter Kong als zaakvoerder van de Vennootschap.

De kwijting voor de uitoefening van zijn zaakvoerdersmandaat tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2013 za[ worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van vennoten van. de Vennootschap.

Tweede besluit

De enige vennoot besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Kurt Grillet, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt en aan iedere andere advocaat van het kantoor Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

111q11,11M111111111

ui

12/01/2015
ln de bijlagen bij het B eta i l8 laMige Ma1 Word 17.5

RECHTBANK na neerlegging ter gri i eN KOOPHANDEL maken kopie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsblac

tona

3 0 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling r URNHQUT

De Griffier 

Griffie

Ondernemingsnr : 0879.666.571

Benaming

(voluit) : A.E.PETSCHE BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Visbeekstraat 11, 2300 Turnhout, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een zaakvoerder.

1. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot, genomen op 16 december 2014:

"De vennoot neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 1 januari 2015, van de heer Peter Brown als zaakvoerder van de Vennootschap.

De vennoot besluit de heer Gregory Tarpinian, wonende te 33442 Meadow Mountain Road, Evergreen, Colorado 80439 (Verenigde Staten van Amerika), met ingang van 1 januari 2015 en voor onbepaalde duur te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap.

De enige vennoot besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Kurt Grillet, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt en aan iedere andere advocaat van het kantoor Altlus CV0A, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel.

Ieder van voomoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel

Esther Goldschmidt

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.08.2012 12491-0271-014
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 10.10.2011 11577-0241-014
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10511-0557-015
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09749-0083-015
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08665-0002-014
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 04.07.2007 07363-0379-014
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.07.2015, NGL 08.09.2015 15585-0533-026

Coordonnées
A.E.PETSCHE BELGIUM

Adresse
VISBEEKSTRAAT 11 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande