A.G. PROJECTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.G. PROJECTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.013.088

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 28.07.2014 14351-0504-011
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 01.08.2013 13383-0084-011
11/06/2012
Moa 2.0

1Like ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte31

Griffie

*iziosi43*

1111

beh~

aa+

Bel~ Staa

Ondernemingsnr t 0838.013.088

Benaming

(voluit) : A.G. PROJECTS BVBA

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bioemendreeflaan 19, 1780 Wemmel

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 0110112012.

De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van

01/01/2012 te verplaatsen naar volgend adres:

Van Leriusstraat 161401, 2018 ANTWERPEN

Goossens Anne,

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11304599*

Neergelegd

19-07-2011Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): A.G. Projects

0838013088

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 19

Onderwerp akte: Oprichting

Ingevolge akte verleden voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC  Geassocieerde notarissen , gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 328, op negentien juli tweeduizend en elf, houdende oprichting van een vennootschap, blijkt dat :

ZIJN VERSCHENEN:

1) Mevrouw GOOSSENS Anne Maria, geboren te Vilvoorde op twaalf augustus negentienhonderd

achtentachtig, nationaal nummer 88.08.12-450.27, ongehuwd, wonende te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 19.

2) Mevrouw VAN CAMPENHOUT Marina, geboren te Asse op tien november negentienhonderd eenenzestig, nationaal nummer 61.11.10-136.49, echtgenote van de heer GOOSSENS Christiaan, wonende te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 19.

Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een handelsvennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd A.G. Projects gevestigd te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 19, met een maatschappelijk kapitaal van tweenzestigduizend euro (62.000 EUR) euro, verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt het honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld, hetzij twee en zestig duizend euro (62.000,00 EUR), werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel :

A. het ondernemen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in participatie van alle onroerende, commercile of financile operatie, zo in Belgi als in het buitenland. Ze kan onder meer voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle herstellingen van allerlei machines, materialen en voertuigen;

- alle garage- en carrosseriewerk;

- om het even welke gebouwen en om het even welke complexen, landelijke of niet, oprichten, afbreken, afwerken, transformeren, exploiteren en urbaniseren, door haarzelf of door anderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of met het oog op wederverkoop of verhuring, of met financile of operationele leasing;

- alle projecten voor gebouwen ontwerpen en uitvoeren, uitvoerplannen en bestekken opmaken, alle overeenkomsten afsluiten en de uitvoering ervan controleren;

- alle, al dan niet landelijke goederen, al dan niet bebouwd, transformeren tot residentile woningen, kantoren, opslagplaatsen, verkaveling, sport- of ontspanningsterrein, of om ze voor enig landbouwgebruik aan te wenden, er na transformatie het beheer van te verzekeren;

- alle landschappen en monumenten, al dan niet geklasseerd, vernieuwen of in stand houden;

- alle bewerkingen uitvoeren en alle taken welke tot studiebureaus behoren;

- alle octrooien, rechtstreeks of onrechtstreeks in het groot of in detail aankopen en verkopen,

commercialiseren en exploiteren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- de vertegenwoordiging, de aankoop, de wederverkoop en de commercialisatie van buitenlandse of Belgische goederen, in het groot of in detail exploiteren;

- alle apparaturen, materialen, bouwmaterialen, nieuwe of bestaande stoffen of voorwerpen, van welke aard dan ook, elektrische, mechanische, sanitaire of andere, evenals alle artikelen bestemd voor het inrichten van woningen of landschappen in het groot of in detail, aankopen, verkopen, promoten, fabriceren, invoeren en uitvoeren en in het algemeen handel drijven;

- alle industrien voor dienstverlening of voor vrijetijdsbesteding, onder meer het restauratie- en hotelbedrijf organiseren en exploiteren;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en heeft alleen een opsommend karakter.

- de cordinatie van alle aannemingen en onderaannemingen zowel in metsel- en betonwerken, isolatiewerken, vloer- en muurbekleding, timmer- en schrijnwerken, metalen, schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerk, glaswerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken.

B. De vennootschap kan bovendien voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- cordineren, organiseren van alle administratieve diensten aan derden, optreden als tussenpersoon bij aankoop- en verkoop van voertuigen in binnen- en buitenland, renting, transport en onroerende leasing; - optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- overgaan tot de aankoop, verkoop, ruil, in huur nemen of geven, in optie geven of nemen, promoten, beheren en besturen van om het even welk onroerend goed en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel, met inbegrip van het aan- en verkopen van roerende waarden en tevens het verhuren ervan, en alle operaties als tussenpersoon voor verrichtingen inzake onroerende goederen; - alle, al dan niet landelijke, al dan niet bebouwde goederen beheren, alle onderhoudswerken verrichten met gebeurlijk beroep op onderaannemers, evenals woningdiensten, het verhuren van gemeubelde kantoren, het secretariaat en alle aanverwante en bijkomende diensten;

- het toestaan van leningen, kredieten en voorschotten, in de meest ruime betekenis aan derden aandeelhouders en bestuurders;

- die onroerende goederen hypothekeren tot het veilig stellen van om het even welke leningen, kredietopnemingen en andere kredietverrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen en solidair met andere vennootschappen of derde personen ten gunste van om het even welke kredietmaatschappij en kredietinstelling of van particulieren;

- om het even welke immobilinkantoren oprichten en uitbaten en over het algemeen elke activiteit uitoefenen van handelaar in goederen en onder meer : het exploiteren van handelszaken, onroerende transacties welke het voorwerp zouden uitmaken van een inbreng in natura, het verwezenlijken van om het even welke boekhoudkundige bewerkingen.

- de exploitatie van landbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven;

- alle bemiddelingen te verlenen bij verzekeringskantoren, het oprichten en exploiteren ervan;

- alle service te verstrekken bij beleggingen van roerende en onroerende aard en tussenkomsten hierbij te verzekeren;

- alle administratieve handelingen te stellen voor de handelingen vermeld onder de punten A, B en C.

C. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de uitbouw van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 9. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 10. Bevoegdheden

Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts n vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerder zal de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 14. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vr een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vr die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16. Zittingen  processen-verbaal

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 17. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op n stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar n vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

2. Alle algemene vergaderingen mogen alln beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 19. Bestemming van de winst  reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 20. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om n of merdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 22. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt

afgesloten op n en dertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend dertien.

2. Benoeming van zaakvoerder(s)

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op n.

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur :

- Mevrouw GOOSSENS Anne, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit

moment geen commissaris te benoemen.

4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting vanaf heden worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

5. Volmachten

MOORE STEPHENS VERSCHELDEN ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN burg. CVBA, met zetel te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. Voor eensluidend uittreksel

Bijlagen : uitgifte van de akte  bankattest

Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 14.07.2015 15323-0183-011
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 16.06.2016 16182-0305-011

Coordonnées
A.G. PROJECTS

Adresse
VAN LERIUSSTRAAT 16, BTE 401 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande