A.G. SYSTEMS

Société en commandite simple


Dénomination : A.G. SYSTEMS
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 834.280.469

Publication

06/02/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
23/08/2012
Mod word .i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vous- [ behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

111111111.11111111j111A111!1111

lleercjelegd ier griffie van de I{ecn van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 13 An. 7017

Ondememingsnr : 0834.280.469

Benaming

(voluit) : A.G. systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Zandstraat, 1, B-2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Ontslag van een zaakvoerder

De algemene vergadering beslist met ingang van 2 april 2012 een einde te stellen aan het mandaat van

zaakvoerder van de heer Schockaert Georges wonende te Emiel Moysonlaan, 66, B-9000 Gent.

Dit besluit wordt genomen met een meerderheid van 100 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

De heer Klinck Yves

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

16/03/2011
naos 2,0

r r~(7pp: , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

litivegiegd fer offie yen de Itedigmt 1grn~~ f~ Wrenop~ MARI 2 A

be &riffier,

Griffie

1

Voor- 1 11

behouden '11041237'

aan het

Belgisch

rStaatsblad

" Ondernemingsar : Benaming

(voluit) : A.G. SYSTEMS

Rechtsvorm ; Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 2070 ZWIJNDRECHT - ZANDSTRAAT 1

Onderwerp akte : Oprichting

Heden 24/01/2011 zijn samengekomen met de bedoeling een vennootschap op te richten onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap voor onbepaalde duur:

Als beherend vennoot: A.G. SYSTEMS BELGIUM Ltd., gevestigd te Dept 1 - 43 Owston Road, Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, ingeschreven in het "Registrar of Companies for England and Wales"onder het nummer 07501207, hierbij vertegenwoordigd door Alfons Klinck geboren op 12/08/1945 en wonende te 8400 Oostende - St Petrus en Paulusplein 5 bus 9.

Als stille vennoot: A.G. SYSTEMS FLANDERS Ltd., gevestigd te Dept 1 - 43 Owston Road, Carcroft, Doncaster, DN6 8DA, ingeschreven in het "Registrar of Companies for England and Wales"onder het nummer 07496273, hierbij vertegenwoordigd door Alfons Klinck geboren op 12/08/1945 en wonende te 8400 Oostende - St Petrus en Paulusplein 5 bus 9.

De vennootschap wordt opgericht onder de naam "A.G. SYSTEMS", met maatschappelijke zetel te 2070 ZWIJNDRECHT - ZANDSTRAAT 1 en het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op duizend Euro (1000,- E), vertegenwoordigt door honderd aandelen zonder nominale waarde. De beherend vennoot doet een inbreng van E 100,- door storting in de kas van de vennootschap en waarvoor hij 10 aandelen zonder nominale waarde krijgt. De beherend vennoot is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De stille vennoot doet een inbreng van E 900,- door storting in de kas van de

vennootschap en waarvoor hij 90 aandelen zonder nominale waarde krijgt. De stille vennoot staat voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het bedrag dat hij heeft ingebracht.

De vennootschap beschikt aldus over een vermogen van eenduizend euro (E 1000,-)

De vennootschap heeft als doel: Schoorsteentechnieken. Dakwerken algemeen. Renovatie algemeen. Centrale verwarming, onderhoud en plaatsing. Import en export bouwmaterialen, sanitair en elektriciteit.

Om dit doel te verwezenlijken kan en mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in; of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemimgen van allerlei aard; alle verbintenissen aangaan, roerende en omroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren; kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen zelfs door haar goederen in hypotheek of in pand te geven; inclusief de eigen handelszaak. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Het optreden als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij onroerende en alle commerciele activiteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso i Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

0834,280.469

'voor-eehouden .1: rsaan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Bovenvermelde opsomming is verklarend en niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en bekomt rechtspersoonlijkheid met ingang vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. Het boekjaar loopt telkens tot 31 December van ieder jaar. In afwijking van deze regel begint het eerste boekjaar op datum van heden om te eindigen op datum van 31 DECEMBER van het volgende kalender jaar.

De oprichters verklaren tevens dat de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van de Vennootschappen alle verbintenissen overneemt die tot op heden in haar naam werden aangegaan.

De vennootschap kan worden bestuurd door n of meer zaakvoerders, dit mogen natuurlijke personen en of rechtspersonen zijn ai of niet bezoldigd. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met ais uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De jaarvergadering wordt gehouden op 3 I mei van ieder jaar om 20.00 uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in Belgi door de zaakvoerders vast te stellen en in de oprichtingsbrieven aangeduid. De eerste jaarvergadering zal aldus gehouden worden na het afsluiten van het eerste boekjaar.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle kosten en delgingen, maakt de nettowinst uit van de vennootschap. De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Nadat de vennootschap aldus heden werd opgericht, beslist de beherend vennoot A.G. SYSTEMS BELGIUM Ltd. vertegenwoordigd door Alfons Klinck om tot onbezoldigd zaakvoerder, voor onbepaalde duur, aan te stellen vanaf heden Yves Klinck geboren op 10/02/1975 en wonende te 2070 Zwijndrecht - Zandstraat I en Georges Schockaert geboren op 15/07/1952 en wonende te 9000 Gent - Emiel Moysonlaan 66, die verklaren deze functie te aanvaarden.

Als beherend vennoot A.G. SYSTEMS BELGIUM Ltd vertegenwoordigd door: Alfons Klinck

Als zaakvoerder:

Yves Klinck

Georges Schockaert

Op de laatste blz. van Luik vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de rnstrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
A.G. SYSTEMS

Adresse
ZANDSTRAAT 1 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande