A.M.L.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.M.L.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.279.168

Publication

16/04/2014
Mod Word 11.1

i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopiena neeriegging ter griffie van de akte

Voor. behoud aan ht Belgis. Staatsb

IIIIRIM1011111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbe Koaphaadel n" J`dii-47,;;;PUM

ce 0 4 APR 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0e6.279.168

Benaming

(voluit) : A.M.L

(verkort)

Rechtsvorm : BURG. VENN. O.V.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: EMIEL VLOORSSTRAAT 9, 2020 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS

Het blijkt uit de notulen van de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28 juni 2013 dat de aandeelhouders hebben beslist om de huidige zaakvoerders, zijnde DERVAL SERVICES BVBA, 2440 Geel, Belgielaan 29, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Alain Derom, PELRES BVBA, 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 13-15, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Salembier, en PRESTAANLAB BVBA, 2000 Antwerpen, Goedhoopstraat 2, bus 12, vertegenwoordigd door baar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annie Vereecken te herbenoemen voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren.

(Zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2014 onder N14059887 heeft Prestaanlab Bvba ontslag genomen als zaakvoerder vanaf 31 december 2013)

De vennoten beslissen om volmacht te geven aan Mr. Jacques MEUNIER of Charlotte SCHAUMANS of enige andere advocaat van het advocatenkantoor FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan CORFOCONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Fernand Bemierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David RICHELLE, elk alleenhandelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige besluiten van de Vennootschap, alsook de besluiten van de Vennootschap genomen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2013, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

Getekend

David Richelle

c,/o Corpoconsult Bvba

Bijzonder gevolmachtigd

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 01.07.2014 14252-0486-043
11/03/2014
~

Mod Word 17.1

1,111.10~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vr behe

aar

Belt Staal

ni;srgclae ter rfriffia van d~:bchthktk

i,r;w'vt.017j op

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.279.168

Benaming

(voluit) : A.M.L

(verkort) :

Rechtsvorm : BURG. VENN. O.V.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : EMIEL VLOORSSTRAAT 9, 2020 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : SCHRAPPEN VAN EEN VESTIGINGSEENHEID

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 28 januari 2014)

Het college van zaakvoerders stelt vast dat een tweede vestigingseenheid van de Vennootschap geregistreerd blijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met vestigingseenheidsnummer 2.138.435.571 en met doorgehaald vestigingseenheidsadres, 2610 Antwerpen, Terbekehofdreef 20.

Het college van zaakvoerders verklaart dat de Vennootschap geen enkele activiteit meer uitoefent in deze vestiging en dit sinds 1 januari 2010,

Bijgevolg beslist het college van zaakvoerders om deze vestiging te laten schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen,

Het college van zaakvoerders beslist om volmacht te geven aan Mr. Jacques MEUNIER of Charlotte SCHAUMANS of enige andere advocaat van het advocatenkantoor FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan CORPOCONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Fernand Bemierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David RICHELLE, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

Getekend

David Richelle

c/o Corpoconsult BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/03/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vr beer

aar

Bell Staal

111 N~I~~NIWVI~NM~NNNI

*14059887

ife$rgetegd ter griffie van de T'ecttf6arlit von flaQprrarrt;,;f to rixFe-pw, Cp

Griffie $ FFB' 281/1

Ondernemingsnr : 0426.279.168

Benaming

(voluit) : A.M.L

(verkort) :

Rechtsvorm : BURG. VENN, O.V.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : EMIEL VLOORSSTRAAT 9, 2020 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER

(Schriftelijke besluitvorming van de vennoten van 20 januari 2014)

De vennoten beslissen kennis te nemen van en voor zover als nodig aanvaarden het ontslag uit het mandaat van zaakvoerder van PRESTAANLAB BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, bus 12, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0426.392.501, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annie VEREECKEN, en dit met ingang vanaf 31 december 2013.

De vennoten danken PRESTAANLAB BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annie VEREECKEN, voor haar inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de Vennootschap.

De vennoten beslissen om volmacht te geven aan Mr. Jacques MEUNIER of Charlotte SCHAUMANS of enige andere advocaat van het advocatenkantoor FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan CORPOCONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Fernand Bemierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David RICHELLE, elk alleenhandelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige besluiten van de Vennootschap, alsook de besluiten van de Vennootschap genomen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2013, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

Getekend

David Richelle

c10 Corpoconsuit BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2013
Mod POR 11.1

-;_ r , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

van i

s.R

Heergetegd ler r

riUI '.'! Lie i;,,;d- ls1-

van Koophandel te Antwerpen, oit

0 5 JULI 2013

Griffie

Ondernemingsnr 0426.279.168 Benaming (voluit) : A.M.L.

(verkort)

Rechtsvorm

Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Besloten Vennootschap met beperkte

Zetel : Pmselriooksstrat 9 - 2020 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming Commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28!0612013

PwC Bedrijfsrevisoren cvba, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woiuwedal 18, wordt benoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Steven Van Baal, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

Pelres bvba, vast vert door Geert Salembier

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. veri Lik8"vrhiidn :

Recto :Naam on hoecfanighold van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(}n(orijy

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam handtekening.

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0583-043
21/05/2013
t mod 19.9

4 ! 1

Luik B;

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsbla

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter

griffie van %foophande Ant a1) de Rechtbank vp thanlr

8 ME! 2013

Griffie , O

*13076187*

111111

Ondememingsnr : 426.279.1 68

Benaming (voluit) :A.M.L.

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9

KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op dertig april tweeduizend dertien, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering;` van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte;: aansprakelijkheid "A.M.L,", gevestigd te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9, ingeschreven in het; rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0426.279.168, onder meer beslist heeft 1. tot goedkeuring van het inbrengvoorstel zoals het werd opgesteld op acht maart tweeduizend en dertien door het college van zaakvoerders van de vennootschappen "LABO-LOKEREN", gevestigd te 9160 Lokeren, Lepelstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde met ondernemingsnummer;i 0419.101.366, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lon DE BRABANDER te Lokeren (Eksaarde) op:i

sr 29 december 1978, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari daarna, onder, nummer 127-1, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden; voor ondergetekende notaris op 6 januari 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 11022682 (de `inbrengende vennootschap') en "A.M.L ", voornoemd, (de `verkrijgende vennootschap'), overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van Vennootschappen en neerge-

': legd op de griffie van de rechtbank van koophandel, respectievelijk te Dendermonde en te Antwerpen op 18 maart 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart daarna, respectievelijk onder nummer 13048971 en 13048916.

2, tot goedkeuring van de verrichting waarbij de vennootschap "LABO-LOKEREN", voornoemd, haar: bedrijfstak `PATHOLOGIE EN MOLECULAIRE BIOLOGIE' inbrengt in de vennootschap "A.M.L.",' voornoemd, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het inbrengvoorstel.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de bedrijfstak; `PATHOLOGIE EN MOLECULAIRE BIOLOGIE' van rechtswege over op de verkrijgende vennootschap. Als vergoeding voor de inbreng van haar bedrijfstak worden aan de vennootschap "LABO-LOKEREN", voornoemd, DERTIENDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (13.275) volgestorte nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, toegekend. Deze nieuwe aandelen verlenen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, met ingenottreding vanaf n januari tweeduizend en dertien.

Vanaf n januari tweeduizend en dertien worden de verrichtingen gesteld door de inbrengende vennootschap,; voor zover ze betrekking hebben op de ingebrachte bedrijfstak, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor' rekening van de verkrijgende vennootschap.

Ten gevolge van de inbreng van de bedrijfstak wordt het geplaatst kapitaal van de verkrijgende vennootschap' verhoogd met een bedrag van DRIEHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO ZEVEN CENT (6 328.999,07) om het te brengen van DERTIEN MILJOEN:: TACHTIGDUIZEND ZESHONDERD VEERTIEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (E 13.080.614,99):: op DERTIEN MILJOEN VIERHONDERD EN NEGENDUIZEND ZESHONDERD VEERTIEN EURO ZES,' CENT (6 13.409.614,06).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) : Rechtsvorm :

Zetel:

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

e 3 it

3, De commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve ' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Steven VAN BAEL, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot voormelde inbreng in natura Ietterlijk als volgt:

"De voorgenomen verrichting bestaat uit de inbreng in natura van een bedrijfstak van Labo-Lokeren BV BVBA zoals hierboven beschreven, met name alle activa en passiva die vereist zijn voor het uitoefenen van de

laboratorium activiteit pathologie en moleculaire biologie. "

De waardering van de inbreng in natura is gebaseerd op de netto-actiefwaarde per 31 december 20I2 van de ingebrachte bedrijfstak. De netto-boekwaarde van de in te brengen activa en passiva bedraagt EUR 328.999,07 per 31 december 2012.

In overeenstemming met artikel 81 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 worden de ingebrachte activa, passiva en buitenbalansverbintenissen geboekt tegen boekwaarde zoals ze door Labo-Lokeren BV BVBA op datum van de overdracht geboekt zijn.

Op basis van het ontwerp van bijzonder verslag van het college van zaakvoerders zal A.M.L. BV BVBA 13,275 nieuwe aandelen zonder nominale waarde uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de activa en passiva van Labo-Lokeren BV BVBA met betrekking tot de ingebrachte bedrijfstak.

Op basis van de resultaten van onze controleprocedures die we hebben toegepast voor de beoogde verrichting, zoals in dit verslag beschreven, besluiten wij op dit ogenblik dat:

- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid en van die aard is dat ze voorziet in de behoefte aan informatie op basis van de informatie per 31 december 2012.

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is

en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de

fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd

is.

Wij achten het nuttig te benadrukken dat het doel van onze opdracht er niet in bestaat een oordeel uit te

brengen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 19 april 2013

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

vertegenwoordigd door

Steven Van Bael

Bedrijfsrevisor"

4. tot wijziging van artikel 5 van de statuten aan de kapitaalverhoging die voorafgaat ingevolge de inbreng van

een bedrijfstak als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DERTIEN MILJOEN VIERHONDERD EN NEGENDUIZEND

ZESHONDERD VEERTIEN EURO ZES CENT (E 13.409.614,06) en is verdeeld in VIJFHONDERD

EENENVEERTIGDUIZEND ZESENVIJFTIG (541.056) aandelen zonder vermelding van waarde",

Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan meester Jacques Meunier en/of meester Cline Tollier en/of meester

Charlotte Schaumans" van het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse LLP, kantoorhoudende te 1040

Brussel, Boulevard Louis Schmidtlaan 29, en/of aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"CORPOCONSULT", met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15,

vertegenwoordigd door de heer David Richelle, elkeen alleen handelend en met de mogelijkheid van

indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor

Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere

overheidsinstanties.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en

stukken ondertekenen en, in het algemeen, het noodzakelijke doen bij elke administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecordineer-

de statuten;

verslag colle---

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

f mod 11.1Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad ge van zaakvoer-

ders;

- verslag com-

missarisBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

.;.

11111111111111j11

Ondernemingsnr : 0426.279.168

Benaming

(voluit) : A.M.L.

(verkort) :

.~ '" -,.;,

+ ~ ' i~,~

~eerge' ,g~~ ter rrltie ven A~ ~'~;;, ri l i.i.

van 13C,,,;)tia1`id0i" t0 Ant.:'aiixio 3 1~

4

Griffie,,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : EMIEL VLOORSSTRAAT 9, 2020 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING VAN EEN VOORSTEL TOT INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 760 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN OPGESTELD DOOR LABO-LOKEREN BV BVBA ALS OVERDRAGER EN A.M.L. BV BVBA ALS BEGUNSTIGDE

Het bestuursorgaan van de Overdrager en het bestuursorgaan van de Begunstigde geven hierbij volmacht aan meester Jacques Meunier en/of meester Cline Tellier en/of meester Charlotte Schaumans van het advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse LLP, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Boulevard Louis Schmidtlaan 29, en/of aan Corpoconsult BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Femand Bemierstraat 15, vertegenwoordigd door David Richelle, elkeen alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten te vervullen voor de voltrekking van de inbreng van de bedrijfstak, met inbegrip van het ondertekenen neerleggen van elk document, daarin begrepen onderhavig voorstel tot inbreng, ter griffie van bevoegde de Rechtbanken van Koophandel, en van de formaliteiten die nodig zijn voor publicatie, bij uittreksel of vermelding, van dit onderhavig voorstel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gemandateerde voor rekening van de vennootschappen alle verklaringen stellen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het nodige doen.

Corpoconsult Bvba

vertegenwoordigd door David Richelle

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/10/2012
~

Voor behouo ' aan h( Belgis. Staatsb

Mod PDF 11.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 I

Mh1I 1111111 U Oh1U IIIIIIII V

*12176126*

iYeorgehed ter griffie vo de RerhttSnni van Koophandel te Antwerpen, ag 6 OKT, 2012

Griffie

ndememingsnr : 0426.279.168

Benaming (voluit)

(verkort)

Rechtsvorm : Burg. Venn. ovv besloten Venn. met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Emie1 Vloorsstraat 9 2020 Antwerpen

' (volledig adres)

Onderwerpen) akte : Wijziging vertegenwoordiger Commissaris

Tekst:

De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2012 vertegenwoordigd worden door Steven Van Bael, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Peter D'hondt.

Prestaanlab bvba, vast vertegenwoordigd door Annie Vereecken

zaakvoerder

Pelres bvba, vast vertegenwoordigd door Geert Salembier

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0517-049
08/12/2011
rood 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l . vari de

t~erd~~ .:rrpen

go) _ 2 8 D0V. 201

icergulier,

Ondernemingsnr : Benaming 426.279.168

(voluit) : A.M.L.

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap *met: beperkte aansprakelijkheid

te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9

FUSIE DOOR OVERNEMING  ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -- KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZI GING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE. GROEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broeder minstraat 9, op tweentwintig november tweeduizend en elf, v56r registratie uitgereikt, met als enig doel te. worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid "A.M.L.", gevestigd te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9, ingeschreven in het: rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0426.279.168, onder meer:

I) beslist heeft tot goedkeuring van de fusie door overneming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm? van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KLINISCH BIOLOGISCH LABO-13102 MEDISCH LABO", in afkorting "KBL-BML", gevestigd te 2170 Antwerpen (district Merksem), Bredabaa& 747, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0426.185.732, het al overeenkomstig en na goedkeuring van het fusievoorstel en kennisneming van de verslagen van het college van zaakvoerders en van de commissaris.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Peter D'HONDT, bedrijfsrevisor, heeft een schriftelijk verslag opgesteld op datum van zevenentwintig oktober tweeduizend en elf, zoals bepaald in: artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Op basis van ons onderzoek, overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen wij met betrekking tot de fusie door overneming van KBL-BML door AML besluiten dat:

- Het fusievoorstel dat door de bestuursorganen in gemeenschappelijk overleg op 29 september 2011 is opgesteld, de informatie bevat die door artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vereist.

- De methode volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld, zoals in het fusievoorstel en de ontwerp fusie-i verslagen is beschreven, gebaseerd is op de de marktwaarde per 31 december 2009 en 31 december 2010. Deze' methode is aanvaardbaar in de gegeven omstandigheden aangezien alle bij de fusie betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren.

- De voorgestelde ruilverhouding, die voorziet in de uitgifte van 114 nieuwe aandelen AML als redelijk kan; worden beschouwd omdat er geen benadeling of bevoordeling van vennoten plaatsvindt, gezien alle bij de fusie betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren.

Antwerpen, 27 oktober 2011

De bedrijfsrevisor

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door

Peter D'hondt

Bedrijfsrevisor"

De overgang geschiedt op_basis. _v_an,de tussentijdse balans.per dertig junitweeduizend en elf.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

"

"

Alle rechten, plichten en verbintenissen, critstan vanaf n juli tweeduizend en elf, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "A.M.L.".

Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de vennootschap "KLINISCH BIOLOGISCH LABO-BIOMEDISCH LABO", in afkorting "KBL-BML", worden vanaf voornoemde datum op- genomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap "A.M.L.".

2) Tengevolge van de fusie door overname van voormelde vennootschap wordt het geplaatst kapitaal van de overnemende vennootschap in totaal verhoogd met NEGENENVEERTIG EURO ZESTIG CENT (E 49,60) om het te brengen van DERTIEN MILJOEN TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENZESTIG EURO NEGENENDERTIG CENT (E 13.080.565,39) op DERTIEN MILJOEN TACHTIGDUIZEND ZESHON- DERD VEERTIEN EURO NEGENENEGENTIG CENT (E 13.080.614,99).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van HONDERD VEERTIEN (114) nieuw aandelen zonder vermelding van waarde, van de overnemende vennootschap "A.M.L.", toe te kennen aan de vennoten van de overgenomen vennootschap, andere dan de overnemende vennootschap zelf.

3) beslist heeft tot aanpassing van artikel 5 van de statuten ingevolge de hierboven vermelde kapitaalverhoging en uitgifte van aandelen ingevolge de fusie als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt DERTIEN MILJOEN TACHTIGDUIZEND ZESHONDERD VEERTIEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (E 13.080.614,99) en is verdeeld in VIJFHONDERD ZEVENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EENENTACHTIG (527.781) aandelen zonder nominale waarde". Volmacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan elk van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap, de heer Koen DEWEERDT, Meester TALLIER Cline, Meester Jacques Meu- ; nier en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "FIELD FISHER WATERHOUSE", met zetel te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, ieder individueel handelend, alsook aan de vzw `BRUSSELSE KAMER VAN HANDEL EN NIJVERHEID", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door me- vrouw Jocelyne Hincq, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het noodzakelijke doen bij elke administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

gecordineer-

de statuten

erso de van

de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,hetzijperso(o)n(en)

g p { n{en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

betiride

aan het

Belgisch

Staatsblad

13/10/2011
Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

Mod 2.1

' 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

m'unit +s;ef'<;:r: :r~J te griffie van de4~rlt

flff - .;tigrri:-: Antwerpse

0 3 OKT. 2011

. ~ . ~ .

e P(%/ITFiefNer,

1III 11bI\1\I IIIII kII

" 1115Q410

1

Ondernemingsnr : 0426279168

Benaming

(voluit) : A.M.L.

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een belsoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Emiel Vloorsstraat, 9, 2020, Antwerpen

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging fusievoorstel overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot een fusie door overneming van Klinisch Biologisch Labo - Biomedisch Labo BV CVBA (overgenomen) door A.M.L. BV BVBA (overnemende).

Volmacht is gegeven aan Lorraine Vercauteren van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde het fusievoorstel neer te leggen bij de bevoegde rechtbank van koophandel. De lasthebber kan daartoe alle nodige stukken en documenten ondertekenen.

Lorraine Vercauteren

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 22.07.2011 11328-0466-040
08/02/2011
~" . Mod 2.0

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor- behoud aan he Belgisc geargeIerd Fer celfile beyi de UfllM

Staatsbl rea Ar1rb.r/P0Ai =~

2 7 JAN, 2011

Griffie

11111 Mn

*11020747*Ondememingsnr : 0426.279.168

Benaming

(voluit) : A.M.L.

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,: Broederminstraat 9, op zes januari tweeduizend en elf, dragende de melding: "Geregistreerd twee bladen nul: renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 07 JAN 2011 boek 223 blad 09 vak 19 ontvangen, vijfentwintig euro (25E) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.M.L.", gevestigd te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer; 0426.279.168, onder meer beslist heeft:

1) tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap door middel van een inbreng in geld voor een totaal bedrag van DERTIEN MILJOEN EURO (E 13.000.000,00) teneinde het maatschappelijk kapitaal te verhogen,

i van TACHTIGDUIZEND " VIJFHONDERD VIJFENZESTIG EURO NEGENENDERTIG CENT ( 80.565,39) tot DERTIEN MILJOEN TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENZESTIG EURO NEGENENDERTIG CENT (E 13.080.565,39), tegen de uitgifte aan afgeronde fractiewaarde van: VIJFHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENTIEN (524.417) nieuwe aandelen,: zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en die delen in de winst pro rata temporis.

Op deze aandelen werd ingetekend in geld, onmiddellijk volgestort, zoals blijkt uit een attest van deponering: van het gestorte kapitaal afgeleverd door de KBC Bank.

2) tot wijziging van artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande be-] slissing als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt DERTIEN MILJOEN TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENZESTIG! EURO NEGENENDERTIG CENT (E 13.080.565,39) en is verdeeld in VIJFHONDERD ZEVENENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ZEVENENZESTIG (527.667) aandelen zonder nominale; waarde".

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W. en/of bij het ondernemingsloket: en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling en ieder individueel hande lend, volmacht gegeven aan Meester CIERS Virginie en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor:

" "NAUTADUTILH", met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, alsook aan de vzw "BRUSSELSE:

KAMER VAN HANDEL EN NIJVERHEID", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd

door mevrouw Viviane Renkens.

Te dien einde mag de Iasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en

stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

- Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

- volmachten

- gecolirdineer-

; de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 08.07.2010 10285-0600-041
10/04/2015
Mcd Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111#111j1j11.11111 J1111101 Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 MAART 2015

afdelin~ pff erpen

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0426.279.168

A.M.L.

BURG. VENN. O.V.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

EMIEL VLOORSSTRAAT 9, 2020 ANTWERPEN

VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 676,1 EN 719 EN VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1.lnleiding en achtergrond

ln het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1 en 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, zijn de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen volgens artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen gehouden een fusievoorstel op te stellen,

Het college van zaakvoerders van A.M.L. BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0426.279.168 (hierna "AML" of "Overnemende Vennootschap") en het college van zaakvoerders van Clinilabo BV BVBA, met matschappelijke zetel te 1060 Brussel, Henri Jasparlaan 101, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0437.856.020 (hierna "Clinilabo" of "Overgenomen Vennootschap") gezamenlijk onderhavig fusievoorstel opgesteld in overeenstemming met voormeld artikel 719, teneinde hun voorstel om over te gaan tot een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming van Clinilabo door AML (hierna gezamenlijk de "Vennootschappen").

Onderhavig fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van de Vennootschappen die gehouden zullen worden op 22 mei 2015, of op iedere daaropvolgende nuttige datum.

2.Beschrijving van de Vereenvoudigde Fusie

De Overnemende Vennootschap is houder van aile aandelen in de Overgenomen Vennootschap, die het geheel van het maatschappelijk kapitaal van deze laatste vertegenwoordigen.

De bestuursorganen van de Vennootschappen stellen voor dat de Overgenomen Vennootschap, door middel van haar ontbinding zonder vereffening, haar gehele vermogen, met inbegrip van alle activa en passiva, overdraagt aan de Overnemende Vennootschap, in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verrichting zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de procedure voorzien in artikels 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (hierna de 'Vereenvoudigde Fusie"),

ln overeenstemming met artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zal geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen aandelen die zij houdt in de Overgenomen Vennootschap.

De Vereenvoudigde Fusie zal voltrokken zijn zodra de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Overgenomen Vennootschap en de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Overnemende Vennootschap daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen,

ingevolge de voltrekking van de Vereenvoudigde Fusie, zal het geheel van het actief en passief vermogen van de Overgenomen Vennootschap overgaan op de Overnemende Vennootschap.

3.Context en verantwoording van de Vereenvoudigde Fusie

De Overnemende Vennootschap is reeds houder van alle aandelen in de Overgenomen Vennootschap, die het geheel van het maatschappelijk kapitaal van deze laatste vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

Voor

behouc

aan h

Belgis

Staatse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De Vereenvoudigde Fusie kadert in een vereenvoudiging en rationalisering van de structuur van de vennootschapsgroep waar beide Vennootschappen deel van uitmaken. De Vereenvoudigde Fusie wordt dan ook om louter bedrijfseconomische redenen doorgevoerd. Deze redenen zijn onder meer:

" het samenvoegen van gelijkaardige een aanvullende activiteiten van de Overgenomen Vennootschap met die van de Overnemende Vennootschap, hetgeen tot grotere duidelijkheid omtrent haar dienstenaanbod aan klanten en toekomstige klanten zal leiden;

" de vereenvoudiging van de administratieve opvolging, rapportering, beheer en andere formaliteiten evenals het vermijden van onnodige administratieve en andere kosten;

" het stroomlijnen van het intragroep besluitvormingsproces;

" ais gevolg van de Vereenvoudigde Fusie, zullen de administratieve kosten en formaliteiten binnen deze groep verminderen en de besluitvorming zal vereenvoudigen en zal de besluitvorming vereenvoudigen.

Gelet op het feit dat reeds alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap in handen zijn van de Overnemende Vennootschap, zullen geen nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden gecreerd of uitgegeven in het kader van de Vereenvoudigde Fusie. Het eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschap zal verdwijnen bij deze transactie.

De verwezenlijking van de Vereenvoudigde Fusie vereist geen wijzigingen aan de statuten van de Overnemende Vennootschap.

4.Voorwaarden en modaliteiten van de Vereenvoudigde Fusie

4.1 Identificatie van de aan de Vereenvoudigde Fusie deelnemende vennootschappen

(a) De Overgenomen Vennootschap

De Overgenomen Vennootschap is de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clinilabo, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Henri Jasparlaan 101, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0437.856.020.

De Overgenomen Vennootschap werd opgericht onder de benaming "GEBO" krachtens akte verleden door Notaris Berquin Hans, te Brussel op 21 juni 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 1989, onder nummer 469.

De statuten werden voor de laatste keer gewijzigd krachtens akte verleden door Notaris Ren Van den Kieboom, te Antwerpen, op 19 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2008, onder nummer 08010126.

Het doel van de Overgenomen Vennootschap is het volgende:

"De vennootschap heeft tot enig doel de uitbating van een laboratorium waar, onder de persoonlijke medische aansprakelijkheid van de klinische biologen, verstrekkingen van klinische biologie in de meest uitgebreide zin van het woord warden uitgevoerd voor geneesheren, klinieken en eenieder die erom verzoekt, inlichtingen van medische aard worden verstrekt in verband met de afgeleverde rapporten en waar tevens wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en andere labo-onderzoeken worden uitgevoerd.

Deze opsomming is niet limitatief.

Met het oog op het verwezenlijken van haar statutair doel mag de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks, door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financile tussenkomst of op welke andere wijze ook deelnemingen houden in vennootschappen met een gelijkaardige activiteit als de vennootschap, Daartoe kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen of ruilen; alle farbieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt thans twintigduizend zeshonderd drientachtig euro twintig eurocent (20.683,20 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd achtenzeventig (278) aandelen die elk n tweehonderd achtenzeventigste (1/278e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen,

(b) De Overnemende Vennootschap

De Overnemende Vennootschap is de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.M.L., met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen) onder nummer 0426.279.168.

De Overnemende Vennootschap werd opgericht onder de benaming "ARTEMISIA" krachtens akte verleden voor Notaris Hlne Casman, te Antwerpen, op 26 september 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1984 onder nummer 2922-9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De statuten van Ovememende Vennootschap werden voor de laatste keer gewijzigd krachtens akte verleden door Notaris Marc Sledsens, te Antwerpen, op 30 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2013, onder nummer 13076187.

Het doel van Overnemende Vennootschap is het volgende:

"De vennootschap heeft tot enig doel de uitbating van een laboratorium waar, onder de persoonlijke medische aansprakelijkheid van de klinische biologen, verstrekkingen van klinische biologie in de meest uitgebreide zin van het woord worden uitgevoerd voor geneesheren, klinieken en eenieder die erom verzoekt, inlichtingen van medische- aard worden verstrekt in verband met de afgeleverde rapporten en waar tevens wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en andere labo-onderzoeken worden uitgevoerd.

Deze opsomming is niet limitatief,

Met het oog op het verwezenlijken van haar statutair doel mag de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks, door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financile tussenkomst of op welke andere wijze ook deelnemingen houden in vennootschappen met een gelijkaardige activiteit als de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen of ruilen; aile farbieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

Het maatschappelijk kapitaal van de Ovememende Vennootschap bedraagt thans dertien miljoen vierhonderdnegenduizend zeshonderdveertien euro zes eurocent (13.409.614,06 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd eenenveertigduizend zesenvijftig (541.056) aandelen zonder nominale waarde,

4.2 Datum vanaf de welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

De handelingen van de Overgenomen Vennootschap zullen geacht worden boekhoudkundig en voor de directe belastingen te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2015.

4.3 Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen

Alle aandelen die het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat het niet nodig is aandelen te creren in de Overnemende Vennootschap met bijzondere rechten.

4.4 bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Vennootschappen

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen

Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

5. Jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap over het tijdvak begrepen tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 (artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen)

In overeenstemming met artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen, wordt de jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap over het tijdvak begrepen tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 opgemaakt door het college van zaakvoerders van de Overgenomen Vennootschap en ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap volgens de regels die voor deze laatste met betrekking tot de jaarrekening gelden.

6. Overige

6,1 Kosten

De kosten van de Vereenvoudigde Fusie zullen worden gedragen door de Overnemende Vennootschap, ongeacht of dit fusievoorstel al dan niet wordt goedgekeurd.

6.2 Verklaring pro fisco

Onderhavige transactie, zijnde de Vereenvoudigde Fusie, zal belastingneutraal plaats vinden onder toepassing van artikel 211 1 WIB en onder toepassing van artikel 11 van het BTW Wetboek.

6.3 Neerlegging van het fusievoorstel

De leden van de bestuursorganen van respectievelijk de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen om, voor elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering van vennoten die over de fusie moet

i

u

.,

besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk van de betrokken vennootschappen neer te leggen, Zij verklaren dat onderhavig fusievoorstel door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van zaakvoerder, en/of een daartoe aangestelde bijzonder gevolmachtigde zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elk van de Vennootschappen.

Zij geven hierbij volmacht aan de heer Koen DEWEERDT, woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9 en/of Mr. Jacques MEUNIER, Mr. Charlotte SCHAUMANS of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Fieldfisher, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan CORPOCONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David RICHELLE, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten betreffende de Vereenvoudigde Fusie te vervullen, met inbegrip van het neerleggen van het Fusievoorstel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. De lasthebber kan daartoe, in naam van elk van de Vennootschappen, aile verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

Getekend

David Richelle

do Corpoconsult Bvba

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 14.07.2009 09415-0155-040
09/07/2008 : ANT001617
28/01/2008 : ANT001617
29/10/2007 : ANT001617
26/10/2007 : ANT001617
21/08/2007 : ANT001617
30/07/2007 : ANT001617
13/07/2007 : ANT001617
10/06/2015
mod 11.1

uk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : A.M.L.

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2020 Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 9

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin- straat 9, op tweentwintig mei tweeduizend vijftien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden: neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering,, van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte,; aansprakelijkheid "A.M.L.", gevestigd te 2020 Antwerpen, Emiel VIoorsstraat 9, ingeschreven in het rechts-!, personenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0426.279.168, onder meer : E. 1. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van;; koophandel, respectievelijk te Brussel (Nederlandstalig) en te Antwerpen (afdeling Antwerpen) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de burgerlijke vennootschap onder del, vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Clinilabo", gevestigd te 1060 Sint Gillis, Henri Jasparlaan 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalig) met onderne- , mingsnumnier 0437.856.020, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch; voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, ' wordt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uit reiking van aandelen plaats.

Vanaf n januari tweeduizend vijftien worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap,; boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het fusievoorstel; eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering van de overge- nomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf tweentwintig mei tweeduizend vijftien ophoudt te bestaan..

Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan elk van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap, de heer';, Koen DEWEERDT, voornoemd, Meester SCHALIMANS Charlotte, Meester MEUNIER Jacques en/of enige; andere advocaat van het advocatenkantoor "FIELD FISHER WATERHOUSE LLP", met zetel te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan de BVBA "CORPOCONSULT", met maatschappelijke zetel te 1060;' Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David RICHELLE, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voorts (i) de openbaarmaking van de fusie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, di-.! recte als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, (ii) de praktische overgang van de ver mogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap en (iii) de vernietiging van het register van aandelen van de overgenomen vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B_ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1111111

*15081719*

Voor

behouc aan h Bolgis

Staatst

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

01 JUNI 2015

erfdeling ANaen

Ondememingsnr ; 426.279.9 68

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

a e }

Te dien einde mag de lasthebber, iii naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en

stukken ondertekenen en, in het algemeen, het noodzakelijke doen bij elke administratie

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2006 : ANT001617
11/04/2006 : ANT001617
14/09/2005 : ANT001617
01/07/2005 : ANT001617
23/12/2004 : ANT001617
12/07/2004 : ANT001617
08/07/2003 : ANT001617
24/10/2002 : ANT001617
24/10/2002 : ANT001617
23/08/2001 : ANT001617
10/08/1999 : ANT001617
01/01/1993 : AN242595
01/01/1992 : AN242595
06/12/1991 : AN242595
01/01/1989 : AN242595
01/01/1988 : AN242595
22/12/1987 : AN242595

Coordonnées
A.M.L.

Adresse
EMIEL VLOORSSTRAAT 9 2020 ANTWERPEN 2

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande