A.R. NEW LOOK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.R. NEW LOOK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.543.420

Publication

02/09/2014
Rserv

au

Moniteu

beige

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

uu

MOD WORD 11 j

pont I Reu le

2 2 MUT 2014

au greffe du tal de commerce

francophone de Bruxelles

N d'entreprise 0849.543.420

Dnomination

(en entier) : A.R NEW LOOK

(en abrg) :

Forme juridique : Socit prive responsabilit limite - STARTER,

Sige : Boulevard du Roi Albert II n28/30 boite 50 1000 Bruxelles (adresse complte)

Objet(s) de l'acte :Suite l'assemble gnrale extraordinaire du 13/08/2014 if est dcid

ORDRE DU JOUR :1.) CESSION DE PART SOCIALE 1.) CESSION DE PART SOCIALE

Monsieur DE CARVALHO MARQUES Louis Miguel cde ses 10 parts sociales de ladite socit Monsieur LOURO FRANCISCO Paulo Jos et ce partir de ce jour

Bruxelles le 13/08/2014

GERANT

LOURO FRANCISCO Paulo Jos

Mentionner sur ia derniero paye du Volet Et Au recto . Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/02/2014
Mentionner sur la dernire page du Volet B

Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

VI

i

ri

MOD WORD 11,1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe

0 fi FEV. 2014

Na d'entreprise . 0849.543.420 Dnomination

(en entier): A,R NEW LOOK

(en abrg)

Forme juridique : Socit prive responsabilit limite

Sige : Boulevard du Roi Albert II n28/30 boite 50 1000 Bruxelles (adresse complete)

obiet{si de l'acte :Suite l'assemble gnrale extraordinaire du 0211012013 il est dcid

ORDRE DU JOUR :1.) CESSION DE PART SOCIALE

1.) CESSION DE PART SOCIALE

Monsieur JOACHIM NUNES DA COSTA DE SOUZA cde ses 10 parts sociales de ladite socit Monsieur LOURO FRANCISCO Paulo Jos et ce partir de ce jour

Bruxelles le 02/10/2013

GERANT

LOURO FRANCISCO Paulo Jos

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

*19093A0

18/10/2013
f Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter`griffie van de akte

Neergelegd ter griffie von de Rechtbank

van Koophandel te Antvrerpen, op

Griffie o 9 OKT. ZRI3

Illiim8583*uuuii

315

Ondernemingsnr : 0849.543.420 Benaming

(voluit) : A.R NEW LOOK (verkort) :

iiu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm " Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid

Zetel : Kruibeeksesteenweg n55 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Uittreksel PV van buitengewone Algemene Vergadering van 09109!2013

Buitengewone Algemene Vergadering van 09/09/2013

Dagorde 1.) Overdracht van aandelen 2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

1.) Overdracht van aandelen

de heer LOURO FRANCISCO Paulo Jos draagt 10 aandelen over aan NUNES DA COSTA DE SOUSA; Joachim die aanvaardt.

de heer LOURO FRANCISCO Paulo Jos draagt 10 aandelen over aan DE CARVALHO MARQUES Luis: Miguel die aanvaardt.

2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Er werd besloten de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Boulevard du Roi Albert II n28/30 boite 50 1000 Bruxelles

Zwijndrecht 09/09/2013

zaakvoerder

LOURO FRANCISCO Paulo Jos

Op de laatste blz. van Luik 0 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

23/10/2012
a

Eta11(t. Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc

behot

aan

Belgl

Staats

Neergelegd ier ,,iic r, -1s ;i

van Koophandel ie Aniweipen, o

Griffie 12 OHT, 21:112

J111.1!1!1!111611altill

N

Ondernemingsnr : 0849.543.420

Benaming

(voluit) : A.R. NEW LOOK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STARTER

Zetel : 2070 ZWIJNDRECHT, Kruibeeksesteenweg 55

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte de dato 09/10/2012 verleden voor Meester Pablo DE DONCKER, Geassocieerd Notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pablo & Pierre DE DONCKER, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Van Orleystraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0820.822.809, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen voor registratie dat de hiernagenoemde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter hebben opgericht met de volgende statuten:

OPRICHTERS

ZIJN VERSCHENEN

1 De heer LOURO FRANCISO Paulo Jos, geboren te Ramalhal (Portugal) op 19 juli 1965, van portugese

nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 650719-559-91, wonende te 2070 Zwijndrecht,

Kruibeeksesteenweg 55.

2 De heer DOS SANTOS LOPES REIS Paulo Sergio, geboren te Nacala (Mozambique) op 14 mei 1978, van Portugeze nationaliteit, nummer identiteitskaart 10665883, wonende te 2060 Antwerpen, Maiderstraat 23.

OPRICHTING

Dewelke comparanten Ons, Notaris verzocht hebben, bij een authentieke akte de statuten vast te stellen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter die zij oprichten onder benaming A.R. NEW LOOK met zetel gevestigd te 2070 ZWIJNDRECHT, Kruibeeksesteenweg 55 met een maatschappelijk kapitaal van 100,00 EUR vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De duizend aandelen worden als volgt onderschreven:

1 De heer LOURO FRANCISO Paulo Jos, geboren te Ramalhal (Portugal) op 19 juli 1965, van Portugese nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 650719-559-91, wonende te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 55.

Negenhonderd negentig aandelen (990)

2 De heer DOS SANTOS LOPES REIS Paulo Sergio, geboren te Nacala (Mozambique) op 14 mei 1978, van Portugeze nationaliteit, nummer identiteitskaart 10665883, wonende te 2060 Antwerpen, Malderstraat 23, Tien aandelen (10)

Totaal: duizend aandelen (1.000)

Die zij verklaren te hebben volstort ten belope van de totaliteit te weten 100,00 EUR.

De comparant herkent dat ze door de notaris genformeerd werd:

-over de verplichting om het kapitaal te verhogen tot een bedrag van achttienduizend vijf honderd vijftig euro ten laatste vijf jaar na de oprichting van de vennootschap, of op het moment dat de vennootschap het equivalent van 5 voltijdse werknemers in dienst heeft

-over de verplichting om de statuten aan te passen op het moment dat de vennootschap het starter-statuut verliest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De comparant verklaart dat hij geen effecten bezit in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die 5% of meer vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van deze andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Hij verklaart tevens dat de vennootschap die wordt opgericht geen vijf voltijdse werknemers zal tewerkstellen zolang deze het statuut van "starter geniet.

FINANCIEEL PLAN

De comparanten, voorafgaandelijk aan het oprichten van de vennootschap, voorwerp van deze akte, aan de

notaris een financiel plan afgeven welk door de wet voorzien is, getekend door de stichters,

De comparanten verklaren dat het financieel plan werd opgesteld met professionele hulp, te weten: de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDUCIAIRE SOCIETES & INDEPENDANTS 1000 Brussel, boulevard Bischoffsheim 39 (RPM Bruxelles-0841,014,051).

Nadat zij door de Notaris ingelicht werd over de draagwijdte en de mogelijke gevolgen van een te kort aan kapitaal, hebben ze de notaris gevraagd de statuten vast te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid die zij oprichten als volgt

STATUTEN

Artikel 1 - Naam :

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennoostchap met beperkte aansprakelijkheid starter.

Haar naam luidt A.R. NEW LOOK

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 2070 ZWIJNDRECHT, Kruibeeksesteenweg

55.

De zetel van de vennootschap kan naar om het even welke andere plaats in Belgi verplaatst worden door in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder.

De zaakvoerder beschikt over alle bevoegdheden om, voor zoveel nodig, de statuten aan te passen en te coordineren,

De zaakvoerder kan administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen overal waar zulks nodig zal blijken, zowel in Belgi als in het buitenland.

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of bij wijze van deelneming,

zowel in Belgi als in het buitenland:

- Exploitatie van garages, werkplaatsen, onderhoud en reparatie van voertuigen, alsook de exploitatie van

magazijnen van onderdelen, wisselstukken en accessoires voor auto's, alsook de exploitatie van een carwash;

- De verkoop, aankoop, import, export, verhuur en onderhoud van film, video, (video op te slaan);

- De verkoop, aankoop, import, export, onderhoud, reparatie, onderhoud, bouw en installatie van hardware,

verwarming, airconditioning, warmtepompen, koude kamer, verluchtingen, ventilatie, koeling, airconditioning;

- Exploitatie van atelier met betrekking tot de metaalverwerkende industrie;

Exploitatie van herstellingsateliers voor elektrische en radio-elektrische apparatuur en automatische

distributie van mechanische spelen alleen voor lage stroom;

- De vervaardiging van alarm-en veiligheidsvoorzieningen, van apparaten die worden gebruikt in

alarmsystemen en beveiliging, inclusief de plaatsing maar alleen op voertuigen;

- Installatie van centrale verwarming;

- Plaatsen van plafond-cementage; gybroc, stukadoor

- Schilderbedrijf;

- Bedrijf van metselwerk en beton, bekisting, wapening, enz.;,

- Het betegelen;

- Elektrische installatie;

- Beglazing;

- Installatie van sanitair en loodgieterij;

- Installatie van verwarming op gas door individuele apparaten;

- De activiteiten van metalen dakbedekking, zinken daken -en constructie;

- De activiteiten van niet-metalen constructies;

- Het afdichten van constructie;

- Sloopwerkzaamheden;

- De plaatsen, monteren en demonteren, onderhoud en reparatie van lichtreclames en publiciteitspanelen;

- Detailhandel van alle materiaal met betrekking tot haar activiteiten;

- lnrichting van woningen, bedrijven en out-door tuinen, onderhoud en uitvoering van het binnenhuisprojecten alsook van buitenprojecten, tuinieren;

- De particuliere en industrile reiniging, zoals het schoonmaken van kantoren, woningen, fabrieken en in het algemeen, alle onroerende goederen en de eventuele industrile installaties;

- De nationale en internationale transport in al zijn vormen en op welke manier, van alle goederen, en producten ;

1.y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Import en export van alle soorten en met alle middelen, van alle goederen en producten;

- De exploitatie van een reclamebureau, distributie en drukwerken;

- Trademarkt en ambulante handel;

- De verkoop, aankoop, import, export van alle sportartikelen en textiel;

- De verkoop, inkoop, import, export van alle muziekinstrumenten, diverse apparatuur en versieringen;

- Verhuur van ruimte voor dieren, box en de exploitatie van dierencarrousel;

- Het onderhandelen, de commissie en vertegenwoordiging;

- De aankoop, verkoop, import, export, leasing, verhuur op korte en lange termijn in al zijn modaliteiten,

evenals de handel in al zijn vormen, van voertuigen van om het even welke aard, nieuw en gebruikt en elk item

met betrekking tot de auto-industrie en auto-mechaniek;

- Exploitatie van restaurant, snackbar, frituur, pizzeria, drankzaal, taverne, brouwerij, pub's, en de import,

inkoop, verkoop en handel in het algemeen van voedsel en alcoholische dranken of non-alcoholische, alsook de

exploitatie van hotels en alles wat betrekking heeft op dergelijke activiteiten. De uitoefening kan worden gericht

op alle aspecten van de horeca, import en export;

- Installatie en werking van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, beautysalons, make-up, waxen,

manicure en pedicure, lichaamsverzorging.

- Producten voor haarverzorging, lichaamsverzorging, gezichtsverzorging, cosmetica, toiletartikelen, van

textiel;

-De commercile bemiddeling;

- De studie, advies, expertise, en technische diensten voor alle voornoemde activiteiten.

Zaaiverhuur (bruiloft, feest, vergadering, jubileum, banketten en avond feesten.)

- Demonstraties met betrekking tot sport-, cultuur-en sponsoring in Belgi en over de hele wereld;

De vennootschap mag zich onder meer borg stellen en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen in het voordeel van al dan niet verbonden personen

De vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten

Zij kan alle mogelijke commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in Belgi als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financile tussenkomst of anderszins,

En tevens de uitoefening van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt vanaf heden opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen

zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een

termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 100,00 EUR vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die door de comparanten volledig worden onderschreven en is volstort ten belope van de totaliteit.

Artikel 6 - Kapitaalsverhoging

Het maatschappelijk kapitaal mag steeds n of meerdere malen verhoogd worden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits beslissing van de algemene vergadering van vennoten, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met toepassing van de statutaire en wettelijke regelen inzake voorkeurrecht van de vennoten.

Tenzij de algemene vergadering zelf hierover zou beslissen, bepaalt bij zulke kapitaalsverhoging de zaakvoerder de koers en de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandelen, evenals het gebruik van een eventuele agio.

De zaakvoerder mag, tegen de door hem bepaalde voorwaarden, met alle derden elk akkoord of elke schikking treffen met het oog op de verwezenlijking en de onderschrijving van de kapitaalsverhoging, onverminderd de bepalingen inzake het voorkeurrecht van de bestaande vennoten

Artikel 7 - Voorkeurrecht

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld hebben de vennoten het voorkeurrecht om in tekenen op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering bepaald worden, alsmede alle voorwaarden en modaliteiten die betrekking hebben op dit recht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de aandelen waarop binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn, niet werd ingeschreven, kan slechts door de in artikelen 309 en 320 van het Wetboek op Vennootschappen genoemde personen ingeschreven worden behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden het kapitaal bezitten. Elke vennoot beschikt over het recht om geheel of gedeeltelijk aan zijn voorkeurrecht te verzken.

Telt de vennootschap slechts n vennoot, dan kan deze vrij de afstand beslissen van alle of een deel van de aandelen.

Artikel 8 - Ondeelbaarheid van de aandelen -

De aandelen zijn ondeelbaar. Mede-eigenaars van eenzelfde aandeel zijn verplicht zich door n en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld.

Artikel 9 - Bijstortingen

De bijstortingen worden soeverein besloten door de zaakvoerder.

Elke bijstorting wordt toegerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoten hebben nochtans het recht ten allen tijde, ook buiten elke oproep van de zaakvoerder, vervroegde bijstortingen uit te voeren,

De vennoot die, na aangetekende melding van een verzoek tot bijstorting en stortingstermijn van n maand, in gebreke blijft aan zijn stortingsverplichting te voldoen, is aan de vennootschap een nalatigheidintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet.

Indien na een tweede aangetekende melding van stortingsverplichting en -termijn, de vennoot in gebreke blijf binnen deze termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, beschikken de andere vennoten gezamenlijk over de bevoegdheden om de maatregelen te nemen die zij nodig achten, en om hem eventueel de hoedanigheid van vennoot te ontnemen en zijn aandelen over te dragen, bij voorrang aan de andere vennoten.

Zolang de opgevraagde en opeisbare bijstorting op een aandeel niet is uitgevoerd, is het stemrecht verbonden aan dit aandeel, opgeheven.

Artikel 10 - Register van vennoten

De aandelen van de vennootschap moeten op naam zijn.

Zij mogen nooit vertegenwoordigd worden door verhandelbare effecten. De titel van elke vennoot zal alleen blijken uit het register van vennoten dat ten zetel van de vennootschap gehouden wordt en dat de aanwijzing vermeldt van elke vennoot en het aantal aandelen dat hij bezit, evenals de deelnemingsbewijzen op naam van de vennoten, uittreksels uit genoemd register, ondertekend door de zaakvoerder,

Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum vindt in brieven, documenten, akte of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire beperkingen of formaliteiten. ledere vennoot en derde belanghebbende mogen van het register kennis nemen.

De aandelen van een vennoot mogen niet worden overgedragen aan een rechtspersoon, op straffe van nietigheid van deze overdracht,

Artikel 11 - Rechtverkrijgenden

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten, en met de beslissingen de beraadslagingen van de algemene vergadering mede.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel, volgen dit aandeel wie er ook achtereenvolgens eigenaar van wordt. De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkele voorwaarde beslag doen leggen op de goederen of op de activa en de documenten van de vennootschap, noch er de verdeling, de verkoop of veiling ervan vragen noch zich op enigerlei wijze in het bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de inventarissen, balansen, beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder.

Artikel 12; Overlijden van een vennoot.

In geval van overlijden van een vennoot of een aandeelhouder, gaat de waarde van zijn aandelen over op

de erfgenamen.

Artikel 13 - Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkte of niet beperkte tijdsduur. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

r' v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen. De zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

Artikel 14 - Herkiesbaarheid - Einde van de mandaten

De aftredende zaakvoerders en commissarissen zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de uittredende zaakvoerders en commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de gewone

algemene vergadering van vennoten, die tot nieuwe benoeming is overgegaan.

Artikel 15 - Overdracht van bevoegdheden - Vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan n of meerdere personen opgedragen worden,

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt,

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Artikel 16 - Toezicht - Commissarissen

Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht over de maatschappelijke verrichtingen.

Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen wordt het toezicht uitgeoefend door n of meerdere commissarissen waarvan het aantal zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, die hen benoemt.

Artikel 17 - Bezoldiging

De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgesteld.

Artikel 18 - Samenstelling - Bevoegdheid

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid der

vennoten.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door de wet of de statuten getrokken grenzen.

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze

waarop zij gestemd hebben.

Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten vertegenwoordigen

door een volmachtdrager, vennoot of niet. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Elke aldus aangesteld volmachtdrager mag meerdere vennoten vertegenwoordigen.

Telt de vennootschap slechts n vennoot, dan oefent deze de bevoegdheden uit toegekend aan de

algemene vergadering. Deze bevoegdheden kan hij niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in een

register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.

Artikel 19 - Bijeenkomst

Elk jaar, op de eerste dinsdag van juni om 14.00 uur , komt van rechtswege op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, een jaarvergadering bijeen.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen tenminste n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoeder is gericht.

Artikel 20 - Stemrecht en vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op n stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van de

telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

Artikel 21 - Beraadslaging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake, De oproeping moet de volledige dagorde bevatten, Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmede instemmen.

Met uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake bepaalt de algemene vergadering soeverein alle fegelen en formaliteiten die verband houden met haar beraadslagingen en stemmingen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen.

Stemmingen over benoemingen, afzettingen en decharge zijn geheim.

Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften zal binnen de algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichtingen is voldaan,

Artikel 22 - Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden vastgesteld in akten welke worden ondertekend door de loden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften van of uittreksels uit de beraadslaging van de vergadering worden eensluidend verklaard door ondertekening door de zaakvoerder of door de daartoe aangestelde volmachtdrager.

Artikel 23 - Jaarrekening

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

leder jaar op nendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder maakte een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene

vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij bepaalt het bedrag van de nodige

voorzieningen en afschrijvingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting,

en vormt n geheel.

Artikel 24  Winstverdeling - rserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijfentwintig ten honderd (25%) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer dit reservefonds het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214, 1, en het geplaatst kapitaal.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 25 - Dividenden

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder,

Alle dividenden welke niet werden gend binnen vijf jaar vanaf de dag dat ze eisbaar waren, zijn verjaard en

blijven de eigendom van de vennootschap, tenzij de wet er anders over beschikt.

Artikel 26 - lnterimdividend

De zaakvoerder mag op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uitkeren, tenzij de wet er anders over beschikt. Deze uitkering mag slechts geschieden aan de hand van een staat van activa en passiva die door de eventuele commissaris(sen) is nagezien, op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Dit interimdividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder.

Het besluit van de zaakvoerder mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van de activa en passiva is opgesteld en niet vroeger dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar.

Er mag niet tot een tweede interimdividend besloten worden dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Artikel 27 - Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting van

een vennoot.

Artikel 28 - Vereffening

De vereffening wordt uitgevoerd dcor de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering een andere

vereffenaar benoemt.

De algemene vergadering bepaalt de machten van de vereffenaar.

In voorkomend geval behoudt de algemene vergadering het recht om de statuten te wijzigen.

Artikel 29 - Verdeling van het saldo

,

a

, , ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

, Voor- + behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van .uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.._-_ -- --nasa.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld

worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen

Artikel 30 - Nietigheid

Bepalingen die, in de statuten van de vennootschap, strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of ander bedingen ervan tot gevolg hebben.

TIJDELIJKE SCHIKKINGEN:

De aandeelhouders hebben na het voorlezen van de statuten de volgende beslissingen genomen:

1. het eerste boekjaar zal uitzonderlijk vanaf heden aanvang nemen, om te eindigen op 31 december 2013, De eerste algemene vergadering zal plaats nemen in 2014.

2. Als niet-statutaire zaakvoerder zal benoemd worden:

De heer LOURO FRANCISO Paulo Jos, geboren te Ramalhal (Portugal) op 19 juli 1965, van portugese

nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 650719-559-91, wonende te 2070 Zwijndrecht,

Kruibeeksesteenweg 55,

Hier aanwezig en zijn ambt aanvaardend.

Het mandaat zal gratis uitgeoefend worden.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN VOOR DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING-ARTIKEL 60 van het WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Na deze benoeming neemt de zaakvoerder volgende beslissingen: de vennootschap neemt alle rechten, verplichtingen en verbintenissen over die voortvloeien uit handelingen, akten en overeenkomsten gesteld of aangegaan door vennoten, oprichters, zaakvoerders of volmachtdragers in naam van de vennootschap in oprichting.

Voor gelijkvormig uittreksel

Pablo De Doncker, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte,

07/05/2015
Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie: na neerlegging ter griffie vanrea legel/ontvangen op

ui

*15069636111

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) : Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) Onderwerp akte :

2 4 AP2, 2015

ter grive van de Nederlandstalige

rechtbank vante hwndel Brussel

0849.543.420

A.R NEW LOOK

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid

De Konning Albert Ii laan n28/30 Bus 50 1000 Brussels

Uittreksel PV van buitengewone Algemene Vergadering van 01/1212014

Buitengewone Algemene Vergadering van 01/12/2014

Dagorde 1.. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Er werd besloten de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Merksemsestraat n49 2060 Antwerpen en. dit vanaf 01/12/2014

Bruse e. s 01/12/2014

zaait. tarder

LOURO FRANCISCO Paulo Jos

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

rso : Naam en handtekening.

11/10/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A.R. NEW LOOK

Adresse
AMERIKALEI 134/6C 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande