A.R.D. BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.R.D. BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 458.590.561

Publication

07/01/2014
refilloq tdod Word 11.1

bdr

11.1.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MUSSE

DEC 2013

Griffie

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458590561

Benaming

(voluit) ; A.R.D. Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Z.5 Mollem, 6-6-0 473 0 /eelt`

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel en exploitatiezetel - Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder - Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

In de Bijzondere Algemene Vergadering dd 12 december 2013 werd het volgende beslist

1. De maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel wordt, met ingang vanaf 31 december2013, gewijzigd van Z.5 Mollem 560, 1730 Asse naar Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem.

2. De vennootschap naar Frans recht Etablissements J.Vertat SAS, Rue du Souvenir Franais 3, Villeurbanne (Rhone), Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister te Lyon onder nummer 439.207.176, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Pellerin (identiteitskaart nummer 101038200987), wordt ontslaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.

Samen met dit ontslag werd het mandaat van de heer Christian Pellerin als vaste vertegenwoordiger beindigd op 12 december 2013.

3. VM Value BVBA, Groenveldlaan 21, 1860 Meise, met ondememingsnr 0840.101.954, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Van Maercke, wonende te Groenveldlaan 21, 1860 Meise (RR 73.08.03-205.33), wordt benoemd als bestuurder, voor een periode van zes jaar, dus tot na de jaarvergadering van 2019.

Ingevolge het besluit van de zaakvoerder van VM Value BVBA dd 12 december 2013, werd de heer Johan Van Maercke benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in A.R.D. Benelux NV. De heer Johan Van Maercke aanvaardt dit mandaat.

De Bijzonder Algemene Vergadering werd gevolgd door een vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 12 december 2013, waarin volgende beslissingen werden genomen

Bij eenparigheid van stemmen wordt als gedelegeerd bestuurder benoemd

-Famo NV, Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem, met ondememingsnr 0811.804.084, met als vaste

vertegenwoordiger de heer Axel Moorkens.

Famo NV,

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Axel Moorkens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

<1400fi903*

07/10/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 6SEP 101I

m a %

GriffieBVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

151519

Ondernemingsnr : 0458.590.561

Benaming

(voluit): A.R.D. Benelux

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Z.5 Mollem 560 - 1730 Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris-revisor

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 24.06.2013:

Het mandaat van VCLJ Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37 en ondernemingsnummer BE 0816.796.121, eindigt bij deze algemene vergadering van aandeelhouders. De vergadering beslist unaniem om VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, hlervoomoemt, vertegenwoordigd door Jean-Paul Loots en Patrick Kilian, te herbenoemen tot commissaris-revisor met ingang van heden. Dit mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 2016. Het mandaat wordt vergoed. Het mandaat wordt aanvaard door VCLJ Bedrijfsrevisoren.

Etablissements J. Vertat

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Christian Pellerin

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 23.07.2013 13348-0302-042
05/04/2012
~.~

Mod wortl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 6 MRT 1U1.

Griffie

IM91111

iu

br

E St

Ondernemingsnr : 0458.590.561

Benaming

(voluit) : A.R.D. BENELUX

(verkort) ,

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Z5 Mollem 560 - 1730 Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming directeur - toekennen volmachten

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN A.R.D. BENELUX NV GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP DATUM VAN VRIJDAG 9 MAART 2012

1.Benoeming directeur:

In overeenstemming met artikel 21 van de gecordineerde statuten van de vennootschap, beslist de raad van bestuur unaniem om de heer Philippe Jean Van Rysselberghe, wonende 23, Rue des iris -La Calmette (Frankrijk) te benoemen tot directeur, met ingang van heden.

2. Volmachten:

Hiernavolgende volmachten worden, met ingang van heden toegekend aan de heer Philippe Jean Van Rysselberghe hiervoor vernoemd

-Aile briefwisseling, documenten, colli, ook aangetekende en verzekerde, te ontvangen en er ontlasting

over te geven in naam van de vennootschap, Het aannemen en ondertekenen van alle stukken

en ontlastingen voor de posterijen, telefoon, vracht- en goederenverkeer, spoorwegen, douane en

accijnzen in naam van de vennootschap.

-Aangaan en ondertekenen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle

commercile contracten, overeenkomsten en briefwisseling hieromtrent tot een maximum bedrag

van 50.000 euro (vijftigduizend euro).

-Voor een maximum bedrag van 20.000 euro (twintigduizend euro) per verrichting en steeds

met gezamenlijke handtekening van de heer Maurice Sommeryns, bediende-boekhouder,

wonende Meiskensbeekstraat 99 te 1851 Huurbeek, hiernavolgende financile verrichtingen te tekenen

in naam en voor rekening van de vennootschap :

Betalingen verrichten en ontvangen en er geldige kwijting voor verlenen. Betalingsorders

en terugtrekkingen van fondsen bij banken en deposito instellingen ondertekenen.

Onderschrijven, naamtekenen, voor aanvaarding, voor kwijting, en andere van alle

handelseffecten, wisselbrieven, cheques en waardepapieren.

Asse, 9 maart 2012

FAMO NV Etablissements J. Vertat

Bestuurder Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Axel Moerekens Vast vertegenwoordigd door Christian Pellerin

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2012
Mal Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie

O12

"

1111111111111A1111

Ondernemingsar : 0458.590.561

Benaming

(voluit) : A.R.D. BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Z5 Mollem, 560 te 1730 Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen-Ontslag-benoeming.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-Brussel, op negenentwintig februari tweeduizend en twaalf, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd twee bladen, n renvooi(en), op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op veertien maart tweeduizend twaalf, boek 85 , blad 05 , vak 16 . Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger, (getekend) COULON wat volgt :

Xxxzonc

1. Wijziging van het maatschappelijk boekjaar om

a. het van n januari tot nendertig december van elk jaar vast te stellen, verstaan zijnde dat het boekjaar dat op n juli tweeduizend en elf begon op nendertig december tweeduizend en twaalf afgesloten wordt, aldus achttien maanden lang ;

b. de jaarvergadering op de derde vrijdag van de maand april, om tien uur, vast te stellen en voor het eerst in tweeduizend dertien.

2. Statutenwijzigingen om :

Artikel drie :

De eerste zin van dit artikel vervangen door de volgende tekst

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Z5 Mollem 560. Artikel tien

De tekst van dit artikel vervangen door de volgende tekst

" De aandelen zijn en blijven op naam totdat zij zijn volgestort.

Wanneer het bedrag ervan is volgestort, mogen zij worden omgezet in

gedematerialiseerde aandelen op kosten van de aandeelhouder. De aandeelhouder kan

op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn volgestorte aandelen in een

andere vorm.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op

rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor de effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan op elk moment en op zijn kosten een certificaat van nominatieve inschrijving met betrekking tot zijn effecten vragen. Het register van effecten op naam kan elektronisch bijgehouden worden, De raad van bestuur kan een

derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden." Artikel zesentwintig :

De eerste alinea van dit artikel vervangen door de volgende tekst

" De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de derde vrijdag van

de maand april, om tien uur."

De alinea's vijf, zes en zeven van dit artikel vervangen door de volgende tekst:

" De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig

het Wetboek van Vennootschappen."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

ete

Voor-

behouden

aan het

Belgisch,.

e" Artikel achtentwintig

In de derde alinea de woorden "zijn effecten aan toonder of' weglaten.

Artikel tweeendertiq :

De tekst van dit artikel vervangen door de volgende tekst :

" Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op n januari en eindigt op

nendertig december van ieder jaar."

3. Ontslag-benoeming.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de naamloze vennootschap "FUTURE RADIATOR BENELUX" in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

Zij benoemt als bestuurders voor een duur van zes jaren::

-de naamloze vennootschap "FAMO" (0811.804.084) waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Berchem, Frederik de Merode,straat, 21 met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel MOORKENS, (nationaal nummer: 660828-205.09), wonende te 2540 Hove, Mortselsesteenweg, 101.

- de vennootschap naar Frans recht "ETABLISSEMENTS J. VERTAT" waarvan de zetel gevestigd is te Villeurbanne (Rhone), 3, rue du Souvenir Franais (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister te Lyon onder nummer 439.207.176 met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian PELLERIN, (identiteitskaart nummer:101038200987), wonende te L'Isle-d'Abeau, 43 rue d'Alep (Frankrijk)

RAAD VAN BESTUUR.

De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders hebben met eenparigheid van stemmen beslist als gedelegeerd-bestuurder te benoemen de vennootschap naar Frans recht "ETABLISSEMENTS J. VERTAT".

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-vebaal van statutenwijzigingen en de gecordineerde tekst van de statuten.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL Anne RUTTEN ,notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.10.2011, NGL 27.10.2011 11591-0060-036
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.10.2010, NGL 26.10.2010 10590-0122-033
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.10.2009, NGL 28.10.2009 09828-0312-034
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 17.10.2008, NGL 03.11.2008 08804-0391-032
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 19.10.2007, NGL 30.10.2007 07791-0148-033
01/06/2015
Mal wal 1 i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 0 MEI 2015

afdeling Antwerpen

Hh11H~iiini i 0766ii IIIu52i~*15 UI'

b

l s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.590.561

Benaming

(voluit) : A.R.D. BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 43 te 2650 Edegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiging commissaris

'De Raad van Bestuur notuleert dat de Heer Jean Paul Loots omwille van persoonlijke redenen, vanaf heden zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van BVBA VCLJ Bedrijfsrevisoren, dewelke werd benoemd als commissaris van A.R.D, BENELUX NV, stopzet.

Tijdens de Algemene Vergadering van A.R.D. BENELUX NV van 24 juni 2013 werd VCLJ Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordgers Jean-paul Loots en Patrick Kilian, benoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar,

Vanaf heden zal aldus de commissaris BVBA VCLJ Bedrijfsrevisoren zich laten vertegenwoordigen door de Heer Patrick Kilian als vaste vertegenwoordiger.'

De Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 20.10.2006, NGL 25.10.2006 06848-2797-027
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 16.06.2015 15183-0278-033
05/01/2006 : BL604887
20/12/2005 : BL604887
14/11/2005 : BL604887
04/10/2005 : BL604887
16/11/2004 : BL604887
25/10/2004 : BL604887
09/09/2004 : BL604887
03/05/2004 : BL604887
06/02/2004 : BL604887
18/07/2003 : BL604887
24/02/2003 : BL604887
31/01/2003 : BL604887
27/01/2003 : BL604887
13/08/2002 : BL604887
26/01/2002 : BL604887
11/01/2001 : BL604887
08/02/2000 : BL604887
12/01/1999 : BL604887
10/08/1996 : BL604887

Coordonnées
A.R.D. BENELUX

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 43 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande