A.S.A.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.S.A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.612.243

Publication

12/08/2014
L

AIJR13M1

MM %Nord 11.1 .

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

MONITEUR

05 -08-BELGISCH ST

ELGE 18 -07- 2014

0111 RECHTBANK van KOOPH, WEL

ATSBLAD. ANTWE F?I, afd. MECHELEN

II

Ondernemingsnr : 0881.812.243

Benaming

(voluit) A.S.A.

.(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

" Zetel IMERENVELD 230 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 30 juni 2014

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Halil Halil, wonende te 2860 Sint-Katelljne-VVaver, Oudestraat 117, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 30106/2014.

De vergadering verleent de zaakvoerder !net eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van de mandaat.

Erdzhan Basri Mehmed

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons netzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 24.08.2014 14467-0422-010
27/01/2014
Motl Word 11.1

(..' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

R BELGE

TA p- :.~...

- 2011iNEERGELEGD

. . 0 T -01- 2014

CxRlFr1^(eeeTBAltil var KOOPHANDEL te MECHELEN

MONITE~

2 -01

ELGrsci-I

11111 s

*190263 2*

Ondernemingsnr : 0867.612.243

Benaming

(voluit) : A.S.A.

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : IJZERENVELD 230 - 2860 SINT-KATELIJN WAVER (volledig adres)

" Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetei op 31 december 2013.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Ahmed Mehmed Basri wonende te 2020 Anwerpen, Pieter Genardstraat 39 bus 3, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 31 december 2013. De vergadering verleent de zaakvoerder met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Mustafa Erhan Bilyal, geboren te Momchilgrad op 19. december 1990, wonende te 6828 Momchilgrad-Konche (Bulgarije) - Konche 210, paspoortnummer 380556590 (Bulgaarse nationaliteit)

benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2014.

Erdzhan Basri Mehmed zaakvoerder

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende.notans, hetzt van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2014
M6tl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr " 0867.612.243

Benaming

(volta).: A.S.A.

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel ; IJZERENVELD 230 - 2860 SINT-KATELIJNE WAVER (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 30 september 2014

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Erhan Bilyal Mustafa, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dijk 3, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 30/09/2014.

De vergadering verleent de zaakvoerder met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van de mandaat.

Erdzhan Basri Mehmed

zaakvoerder

op de matste oiz van IL-40k B vermeld Rf o Naara en hoedanigheid var de- 3netrl. rr enveir nne noearrs 'ietzij van cio perso(o)n(sn)

bevoegd de rechtspersoon ter a rve,r ver tle'3en ,e vertegenhvoord gsn

Verso Naam en hendtekenrng

BELGE NEERGELL*,-: " t

MN

\ATSBL

0 9 OKT. Mi

'\kCHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEflrifd:. MECHELENVoor-

behoude

aan he

Belgisc

Staatshl

9Z 59x .iscH sr,

17/10/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

' Ondernemingsnr : 0867.812.243

Benaming

wolwit) : A.S.A.

(verkort)

*1315817

li

III

ti

be a Bi Ste

NEERGELEGD

0 7 0KT, 2013

GRIFFIE REelileffiANK van

KOOri,ANDEL. to MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvoren : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : IJZERENVELD 230 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BENOEMING

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 30 september 2013

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Halil Halil, geboren te Kavarha op 18 mei 1981, wonende te

6313 Haskovo, Viglarovo 15 (Bulgarije) , paspoortnummer 382453294 (Bulgaarse nationaliteit)

benoemd ais zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2013.

Erdzhan Basri Mehmed

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/09/2013
Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va kte

Ondernemingsnr : 0867.612.243

Benaming

(voluit) : A.S.A.

(verkort)

I1I1II1I1I1IIuAus

im

beh aa Be Sta;

)

0 6 -09- 2013

I"'is:,~ii ~ t~1l^y at.. 1~e1=tm; vffl

'l-1AN~.?EL te Mir7C}-lELFIN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : IJZERENVELD 230 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel, op 1 september 2013

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Ibryam Hayrettin Mehmed, met nationaal nummer 79.01.03495.14, wonende te 2020 Antwerpen, Pieter Generdstraat 39, benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang van 1 september 2013. De gekozen zaakvoerder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen: maatregel bestaat die zich verzet tegen de benoeming. Het betreft een bezoldigd mandaat.

Erdzhan Mehmed

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik _B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 19.07.2013 13329-0255-011
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 26.07.2012 12362-0444-013
19/09/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111,ijiiqqi1.1111N11111

V beh aa Be Stak.

N E G t.

7 -09- 2011

GRIFFIE ECt ;TBAi:1K van

KOOPHAND 1. t~ MECHELEiJ

6

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867.612.243

Benaming

: A.S.A.

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : IJZERENVELD 230 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Onderwerp alge : ONTSLAG EN BENOEMINGEN ZAAKVOERDERS

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 3 SEPTEMBER 2011.

MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT DE HEER MUSTAFA MUSTAFA, WONENDE TE 6800 ZVINARKA - KARDZHALI, ZVINARKA LOZINO 3, BENOEMD ALS ZAAKVOERDER VOOR ONBEPAALDE DUUR MET INGANG VAN 3 SEPTEMBER 2011.

DE GEKOZEN ZAAKVOERDER AANVAARDT ZIJN MANDAAT EN VERKLAART DAT ER GEEN' MAATREGEL BESTAAT DIE ZICH VERZET TEGEN DE BENOEMING.

MEHMED ERDZHAN BASRI

ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 28.08.2011 11484-0277-014
24/05/2011
Motl 2.1

Pan ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111JMI,R113111,111.1111

NEERGELEGD

12 -05- 2011

GRIFFI' '-" 1-IT; A, gil:: van KOOPHA E te MECiIELEN

Ondernerningsnr : .0867.612.243 Benaming

voruit : A.S.A.

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : IJZERENVELD 230 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGEN ZAAKVOERDERS

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 31 MAART 2011.

DE VERGADERING NEEMT KENNIS VAN HET ONTSLAG VAN DE HEER PARLAK SAVAS WONENDE TE 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER, OUDESTRAAT 117, ALS ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAP MET INGANG VAN 31 MAART 2011. DE VERGADERING VERLEENT DE ZAAKVOERDER MET; EENPARIGHEID VAN STEMMEN KWIJTING VOOR DE UITOEFENING VAN HET MANDAAT.

DE KWIJTING VAN DE ONTSLAGNEMENDE ZAAKVOERDER ZAL EVENEENS BEKRACHTIGD: WORDEN OP DE EERSTVOLGENDE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT DE HEER MEHMED ERDZHAN BASRI, MET; NATIONAAL NUMMER 83.02.17-439.32, WONENDE TE 2000 ANTWERPEN, GIJZELAARSTRAAT 62,E BENOEMD ALS ZAAKVOERDER VOOR ONBEPAALDE DUUR MET INGANG VAN 1 APRIL 2011.

DE GEKOZEN ZAAKVOERDER AANVAARDT ZIJN MANDAAT EN VERKLAART DAT ER GEEN: MAATREGEL BESTAAT DIE ZICH VERZET TEGEN DE BENOEMING.

" MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT MEVROUW YUSEIN SEMIHA, MET NATIONAAL` NUMMER 84.10.30-504.42, WONENDE TE 2000 ANTWERPEN, GIJZELAARSTRAAT 62, BENOEMD ALS' ZAAKVOERDER VOOR ONBEPAALDE DUUR MET INGANG VAN 1 APRIL 2011.

DE GEKOZEN ZAAKVOERDER AANVAARDT HAAR MANDAAT EN VERKLAART DAT ER GEEN;

MAATREGEL BESTAAT DIE ZICH VERZET TEGEN DE BENOEMING.

HET BETREFT EEN ONBEZOLDIGD MANDAAT.

MEHMED ERDZHAN BASRI

ZAAKVOERDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011

Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening. -

11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 08.06.2010 10159-0585-014
15/04/2015
11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15054795* 1 II

Ondernemingsnr : 0867.612.243

Benaming

(voluit) : A.S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : IJZERENVELD 230 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 31 maart 2015

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Mustafa Erdzhan, geboren te Momchilgrad op 3 november 1987, wonende te 6828 Momchilgrad-Konche (Bulgarije) - Konche 210, paspoortnummer 381976533 (Bulgaarse nationaliteit)

benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang van 1 april 2015.

Erdzhan Basri Mehmed zaakvoerder

NEERGELEGD

0 2 -Oit- 2::3

" _J'EL " . A.q T WEl',i LN. [i. tvj'=t.'-1='

de laatste blz van Lul. B versnelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 15.06.2009 09242-0334-014
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 06.06.2008 08181-0372-016
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 31.05.2007 07169-0025-016
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.05.2015, NGL 02.06.2015 15144-0468-010
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 24.07.2006 06501-0066-015

Coordonnées
A.S.A.

Adresse
IJZERENVELD 230 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande