A.V.L. SERVICE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.V.L. SERVICE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 427.903.424

Publication

17/06/2014
Mptl POP 11.1

14:11, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ISE iii

i3

St

iOndernerningsnr : 0427.903.424 Benaming (voluit) : A.V.L. Service

(verkort)

Rechtsvorm

ec ank van koophandel

Antweroen

0 5 JUNI 2014

afdelin. Antwerpen

ie

Naamloze vennootschap

Slachthuislaan 80 - 2060 Antwerpen

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte Benoeming bestuurder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 11/01/2014

De vergadering benoemt tot bestuurder vanaf 01/01/2014 tot na de algemene vergadering van het

boekjaar 2015:

- Mevr.Fryns Yannick, Limburgstraat 57 te 2020 Antwerpen

Van Den Broeck Emiel

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bi. het Belgish Staatsblad : 17JJ 6L2.014_ _Annexes_du Moniteur belge

op de laatste blz, vfntul e vr i den : Recto ; tVaam en hodenigheid van de. instrumenterende notaris; hetzii van deperso(a)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 16.09.2013 13585-0115-015
12/09/2013
Mod POF 11.1

(~ r .2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11lfllllw1~um

1 1 9717

Neergelegd ter griffie van ae

Rechtbank van Knoop SAP l te Antwerpen op

2013

De Grffiler

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

)

Ondernemingsnr : 0427.903.424

Benaming (voluit) : A.V.L. Service

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Florent Pauwelslei 26 - 2100 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpjen) akte : Wijziging maatschappelijke zetel - Benoeming bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/04/2013

De vergadering beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

Slachthuislaan 80 te

2060 Antwerpen.

De vergadering beslist om de heer Suarez Jimenez Eduardo, wonende AV. Eugene Demolder 119 te 1030 Brussel, te benoemen als bestuurder van 01/07/2013 tot na de algemene vergadering van het boekjaar 2015.

Van Den Broeck Emiel

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste : Recto ; Naam en hoedanigheid vande rnstrumenterend notaris, hetzij Van dprs()n(

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening.

29/03/2013
Mod PDF 11.t

f 40-fp~ rli In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte~ *13050367* 1 III1 iteergafegrl ter (-lite vo- de Rechtbank

van RoOpfaMI,, Antwerpen, op

2 0 MM 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0427.903.424

Benaming (voluit) : A.V.L. Service

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Florent Pauwelslei 26 - 2100 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 14/02/2013

De vergadering heeft besloten om de heer Van den Broeck Steve, wonende Kloosterstraat 66 te 2000 Antwerpen, te benoemen als bestuurder vanaf 14/02/2013 tot na de algemene vergadering van het boekjaar 2015.

Emiel Van Den l3roeck

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik -vermldn:  Aecto : Naam en hoedan erd van de in-stiumen[rendnles,-h fzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/01/2013
ri Mod POF 11.1[[ ff ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111$11111

Ondememingsnr : 0427.903.424

A.V.L. Service

Naamloze vennootschap

Florent Pauwelsfel 26 - 2100 Antwerpen

Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28/12/2012

De vergadering neemt akte van het onstlag van de heer Jelaskovic Ahmed, wonende Kalverveld 1 bus 9 te 2140 Borgerhout, als bestuurder en dit vanaf heden.

De aandeelhouders verbinden er zich toe kwijting toe te geven op de eerstvolgende jaarvergadering. Vanaf heden zal de heer Jelaskovic Ahmed afzien van aile daden van dagelijks bestuur en daden van beschikking.

Van Den Broeck Emiel

Gedelegeerd bestuurder

Neergelegd ter griffie van 4i -1 ank

van tbephandei ie Antwerpen, op

Griffie 14 SAN, 2013

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blx, van Luik i3 verrieden : Recto : N=gym en hodenigtisid van de instrumenterende notaris, heizij van de pers()n(i1)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.08.2012 12488-0529-015
07/06/2012
Moa pri 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 9 MEI 2012

11,111ijalie

I

fl

be

s stOndernemingsnr : 0427.903.424 Benaming (voluit) : A.V.L. Service

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Florent Pauwelslei 26 2100 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag bestuurder

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 07 mei 2012

;De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Rymenants Walter, wonende Kessel-Dorp 40 te 2560 Nijlen vanaf 30/04/2012. De aandeelhouders verbinden er zich 'toe kwijting te geven op de eerstvolgende jaarvergadering.

Alle punten worden met nparigheid van stemmen aangenomen.

Van Den Broeck Emiel

'Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/01/2012
Mod Ne 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111*11 12110 fi 7II II

Rechtbangt

op 4 LI Lit le. Ott

Griffe

Ondememingsnr : 0427.903.424

Benaming (voluit) : A.V.L. Service

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel : Florent Pauwelslei 26 2100 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpien1 acte: Herbenoeming bestuurders

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 juni 2010

De vergadering heeft besloten alle bestuurders te herbenoemen tot na de algemene vergadering van het boekjaar 2015:

Als bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt herbenoemd:

- Dhr. Van Den Broeck Emiel, Sint Damiaanstraat 96 te 2160 Wommelgem.

Als bestuurders worden herbenoemd:

- Dhr. De Pooter Sven, Sint Damiaanstraat 96 te 2160 Wommelgem

- Dhr. Rymenants Walter, Kessel-Dorp 40 te 2560 Nijlen

- Dhr. Suminski Bogumil, Gybrechts Van Deurnelaan 52 te 2100 Deurne

- Dhr. Jelaskovic Ahmed, Kalverveld 1 bus 9 te 2140 Borgerhout

Van Den Broeck Emiel

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

{:4

1.

o

N

Ne

e

-0

e

e

e/

eq

e

e

e

ri)

.0

I

09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.08.2011 11532-0221-015
03/03/2011
Er wordt volgende beslist:

De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder Dhr. Melnik Oleg, wonende Schoolstraat 9 bus 5 te 2060 Antwerpen, vanaf 31/07/2010. De aandeelhouders verbinden er zich toe kwijting te geven op de eerstvolgende jaarvergadering. Vanaf 31/07/2010 zal Dhr. Melnik Oleg afzien van alle daden van dagelijks bestuur en daden van beschikking.

Dhr. De Pooter Sven, wonende St.Damiaanstraat 96 te 2160 Wommelgem, wordt vanaf 01/1012010 tot bestuurder benoemd voor een periode eindigend onmiddellijk , na de jaarvergadering van het boekjaar 2010.

Van den Broeck Emiel

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Med 2.0

ti(gis : In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111111111111111

*11034146*

V beh aa Bel stag

N

Neergelegd ter g,9ffle von de Rocher*

Val1 Koophandel te AnhArerpsrt

n- 1 FEB. 2011

Griffie

Ondememingsnr : 0427.903.424 26 2100 Deume

Benaming

(voluit) ' A.V.L. SERVICE Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : Florent Pauwelslei

Onderwerp akte : Rectficaties - Ontslag en benoeming bestuurder

Tekst

Rectificatie van de akte neergelegd op de griffie van de rechtbank van Antwerpen

op 10/07/2008:

Er dient in de hoofding het juiste maatschappelijke adres gelezen:

Florent Pauwelslei 26, 2100 Deurne

Rectificatie van de akte neergelegd op de griffie van de rechtbank van Antwerpen

op 26/11/2008:

Er dient in de hoofding het juiste maatschappelijke adres gelezen:

Florent Pauwelslei 26, 2100 Deurne

Rectificatie van de akte neergelegd op de griffie van de rechtbank van Antwerpen

op 16107/2009:

Er dient in de hoofding het juiste maatschappelijke adres gelezen:

Florent Pauwelslei 26, 2100 Deurne

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/10/2010

Bijlagen-bij het Belgisch Staatsblad--03/03/2-011--Annex-esttrr Moniteur-belge

10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 31.08.2010 10532-0261-015
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 31.08.2009 09731-0397-015
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 08.07.2008 08378-0246-015
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 25.07.2007 07480-0158-015
31/10/2006 : AN248728
26/04/2006 : AN248728
17/03/2006 : AN248728
24/02/2006 : AN248728
20/07/2005 : AN248728
06/07/2005 : AN248728
10/06/2005 : AN248728
04/04/2005 : AN248728
20/08/2004 : AN248728
12/08/2004 : AN248728
22/07/2003 : AN248728
31/07/2002 : AN248728
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 22.09.2015 15601-0389-015
29/07/2000 : AN248728
29/09/1999 : AN248728
19/07/1996 : AN248728
07/11/1986 : AN248728

Coordonnées
A.V.L. SERVICE

Adresse
SLACHTHUISLAAN 80 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande