A.V.R.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.V.R.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.012.314

Publication

06/05/2014 : KAPITAALVERHOG1NG - STATUTENWUZIGING
+-•

_es 3

Vi •M

Uit de akte verleden voor geassocieerde notaris Natacha Stoop te 2000 Antwerpen, Bollandusstraat 1 op 28 maart2014, geregîstreerd op het 1ste registratiekantoor Antwerpen 1 op 2 april 2014, 8 bladen 0 verzendingen, register 5, boek215 blad 01 vak 15, ontvangen: vijftig euro (50,00 €), getekend: de adviseur wn, R. Wechuysen, blijkt hetgeen volgt:

Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "A.V.R.", gevestigd te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 177, ingeschreven in het rechtspersonenregîster te Antwerpen met ondernemingsnummer 0459.012.314,

1) die het besluit van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 6 maart 2014, tôt uitkering van dividenden die hun oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd dcor de algemene vergadering (art 537,1e lid WIB92), bevestigd heeft,

2) die beslist heeft het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 252.000,00 € om het te brengen van 61.973,38 € op 313.973,38 € door uitgifte van ttenduîzend honderdvijfenzestig (10.165) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en met' onmiddellijke ingenottreding op de hierna uiteengezette wijze.

3) die lezing hoort van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap ow een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NUS EN PARTNERS bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116 2 V, vertegenwoordigd door de heer NUS Karel, bedrijfsrevisor, met betrekking tôt de voorgestelde kapitaalverhoging docr inbreng in natura over de toegepaste schatttngswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Beide verslagen zulien worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig

de wettelijke bepalingen.

De heer NUS, bedrijfsrevisor voomoemd, besluit zijn verslag letteriijh als volgt :

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging, in het kader van artikel 537 W1B92 zoals ingevoegd door artikel 6 PW 28.6.2013 (zïe BS 1.7.2013, Ed. 2, blz. 41480 e.và, van de NV A.V.R. bestaat uit een schuldvordering voor een totaalbedrag van 252.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat ;

a)de verrîchting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van

10%;

b)Onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 6 MAART 2014 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering alscok onder voorbehoud van het feît of de resultaten van de vennootschap over het boekjaar 2013 de uitgevoerde dividenduitkering toelaten overeenkomstig artikel 617 W. Venn.:

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duîdelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.Voor-

behoudèn

caan het

êelgisch

Staatsblad

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 10.165 volledig volstorte aandelen van de vennootschap A.V.R NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één 12.655ste van het kapitaal. De vergoeding van elk van de inbrengers kan als volgt worden voorgesteld:

Inbrenger-aandeelhouder Jack Opstaele

Valérie Opstaele Annick Opstaele Raoul Opstaele

TOTAAL

Vergoeding (aantal nieuwe aandelen)

3.387

3.387 3.387

10.165

•M

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en biçllijkheid van de verrichting ("no fairness opinion")

Wilrijk, 21 maart 2014

Nijs & Partners Bedrijfsrevisoren BVBA Vertegenwoordigd door Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en Revisor erkend FMSA voor ICB's

Zaakvoerder."

4) die beslist heeft het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura, te weten door

inbreng van:

- de schuldvordering die de heer Opstaele Jack, voomoemd, op de vennootschap bezit en dit ten belope van honderd euro tachtig eurocent (100,80 €), zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, in ruil waarvoor hem vier (4) aandelen worden toegekend.

- de schuldvordering die de heer Opstaele Raoul, mevrouw Opstaele Valérie en mevrouw Opstaele Annick, voornoemd, op de vennootschap bezitten en dit voor ieder van hun ten belope van drieëntachtigduizend negenhonderdzesenzestig euro veertig eurocent (83.966,40 €), zoals deze vordering nader omschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, in ruil waarvoor aan ieder van hen drieduizend driehonderdzevenentachtig (3.387) aandelen worden toegekend.

5) die overgegaan zijn tôt wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt :

"Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderddertienduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtenderfj'g eurocent (313.973,38 €) en is verdeeld in twaalfduizend zeshonderdvijfenzestig (12.655) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt verleend aan accountantskantcor Vinoelst, te 2000 Antwerpen, Bergstraat 8-10, teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondememingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en aile andere overheidsinstanties, zowel voor heden als in de toekomst, aile formaliteiten te vervullen en aile documenten te tekenen.

Voor ontledend uittreksel (Get.)

Natacha Stoop, geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 28/03/2014 en de gecoôrdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
06/11/2013 : AN319566
13/03/2013 : AN319566
19/03/2012 : AN319566
06/01/2012 : AN319566
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 13.02.2015 15044-0511-011
27/12/2010 : AN319566
09/11/2009 : AN319566
14/10/2008 : AN319566
18/09/2007 : AN319566
27/09/2006 : AN319566
22/09/2005 : AN319566
04/10/2004 : AN319566
01/07/2004 : AN319566
25/09/2003 : AN319566
01/09/2003 : AN319566
28/10/2002 : AN319566
30/09/2002 : AN319566
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 30.09.2015 15637-0134-012
26/09/2001 : AN319566
03/10/2000 : AN319566
06/12/1996 : AN319566

Coordonnées
A.V.R.

Adresse
WIJNEGEMSTEENWEG 177 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande