AANNEMINGEN JEF MEEUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AANNEMINGEN JEF MEEUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.834.208

Publication

18/07/2014
e mod 11.1

-cwD In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I I I I 1 I3 I I I I 1 I II

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 0 G ALI 2014

Griffie

Ondernemingsnr 0441.834.208

Benaming (voluit) :Aannemingen JEF MEEUS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Achterlo 9

2520 Ranst

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging door inbreng in natura (artikel 537 WIB92), verplaatsing datum jaarvergadering, wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Koen Scheurweghs te Ranst op achttien juni ; tweeduizend veertien, neergelegd voor registratie, der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MNNEMINGEN JEF MEEUS", met zetel te 2620 Ranst, Achterlo 9.

Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

- over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vierhonderd

" achtentachtigduizend euro (E 488.000,00).

- onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbetastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag afkomstig en gelijk aan het netto-dividend, zijnde een verhoging met een bedrag van vierhonderd negenendertigduizend tweehonderd euro (E 439.200,00), zodat het kapitaal zal verhoogd worden van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro n cent ( 18.592,01) tot

vierhonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd tweennegentig euro n cent (E 457.792,01) "

-dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in natura met uitgifte van zeventienduizend zevenhonderd zestien (17.716) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten ; en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun volstorting.

-de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de heer Luc Dewachter, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6, die handelen over de hiema omschreven niet-geldelijke inbreng, aangezien de vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"VI. BESLUIT INZAKE DE KAPITAALVERHOGING D.M.V. INBRENG IN NATURA

De ondergetekende, Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor, verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van AANNEMINGEN JEF MEEUS BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2520 Ranst, Achterlo 9, door middel van een inbreng van schuldvordering van 439.200,00 van de aandeelhouders van AANNEMINGEN JEF MEEUS BVBA lastens deze vennootschap, dewelke is ontstaan naar aanleiding van een tussentijdse dividenduitkering van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, dat

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedriffsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrilfseconomisch.; verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkom met het aantal (17.716) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen ( 24,79), zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie en toebedeling aan de inbrengers van 17.71e nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de kapitaalverhogende vennootschap AANNEMINGEN JEF MEEUS: BVBA,

Tenslotte herinnert de ondergetekende eraan dat zijn opdracht niet bestond in een uitspraak te doen: betreffende de rechtmatigheid ven billijkheid van de verrichting.

__N -----

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor- L, "

behouden--" - - ---------- -

aan het 2950 Kapellen, 10 juni 2014.

Belgisch (getekend)

Staatsblad LUC DEWACHTER

Bedrefsrevisor"

-Zijn vervolgens tussengekomen:

1)de heer Joseph Franciscus Josephina Meeus, wonende te 2520 Broechem (Ranst), Achterlo 9;

2) mevrouw Christel Ren Marie-Jeanne Meeus, wonende te 2520 Ranst, Dorpstraat 51;

die hebben verklaard in te schrijven op de zeventienduizend zevenhonderd zestien (17.716) nieuwe aandelen

als volgt:

1)de heer Joseph Meeus verklaart in te schrijven op veertienduizend honderd drienzeventig (14.173) nieuwe

aandelen en deze aandelen af te betalen door de inbreng in de vennootschap van de zekere, vaststaande en

opeisbare schuldvordering (dIvidend-schuldvorclering) ten belope van driehonderd nenvIjitigduizend

driehonderd zestig euro 361.360,00), welke vordering is ontstaan ingevolge de uitkering van voormeld tussentijds dividend onder afhouding van tien procent roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen;

2)mevrouw Christel Meeus voormeld verklaart in te schrijven op drieduizend vijfhonderd drienveertig (3.543) nieuwe aandelen en deze aandelen af te betalen door de inbreng in de vennootschap van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (dividend-schuldvordering) ten belope van zevenentachtigduizend achthonderd veertig euro (E 87.840,00), welke vordering is ontstaan ingevolge de uitkering van voormeld tussentijds dividend onder afhouding van tien procent roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

-ais vergoeding voor deze inbreng aan de heer Joseph Meeus veertienduizend honderd drienzeventig (14.173) nieuwe aandelen toe te kennen, die hij aanvaardt en aan mevrouw Christel Meeus drieduizend vijfhonderd drienveertig (3.543) nieuwe aandelen toe te kennen, die zij aanvaardt.

De vergadering stelde vervolgens vast dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd negenendertigduizend tweehonderd euro (E 439.200,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd tweennegentlg euro n cent ( 457.792,01) vertegenwoordigd door achttienduizend vierhonderd zesenzestig (18.466) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Vervolgens verklaart de vergadering met eenparigheid van stemmen:

-artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd tweennegentig euro n cent (E 457.792,01). Het is verdeeld in achttienduizend vierhonderd zesenzestig (18.466) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/achttienduizend vierhonderd zesenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen." -de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand maart om twintig uur en dienovereenkomstig in artikel 14 het woord "december" te schrappen en te vervangen door het woord "maart",

Voor ontledend uittreksel,

Geassocieerd notaris Koen Scheurweghs te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte

- verslag zaakvoerder

verslag bedrijfsrevisor

gecordineerde tekst der statuten

- lijst der wijzigende akten

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.12.2013, NGL 31.01.2014 14023-0254-015
22/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 07.12.2012, NGL 18.02.2013 13041-0384-015
29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.12.2011, NGL 23.02.2012 12044-0208-015
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 27.01.2011 11017-0547-013
03/08/2010 : AN279656
01/02/2010 : AN279656
30/01/2009 : AN279656
19/02/2008 : AN279656
02/02/2007 : AN279656
03/02/2006 : AN279656
19/01/2005 : AN279656
28/01/2004 : AN279656
12/02/2003 : AN279656
05/02/2002 : AN279656
08/02/2000 : AN279656
01/01/1997 : AN279656
01/01/1993 : AN279656
15/11/1990 : AN279656

Coordonnées
AANNEMINGEN JEF MEEUS

Adresse
ACHTERLO 9 2520 RANST

Code postal : 2520
Localité : RANST
Commune : RANST
Province : Anvers
Région : Région flamande