AB-ADVOKAAT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AB-ADVOKAAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.811.051

Publication

10/02/2012
mod

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N@u ` ` ' ~.; . ..:. Wy Rechtbagk

van Koophandel to Antwerpen, ~P

3 0 JAN 2,01/

Griffie

lIl II IIII I I N II I

=iaossiie=

ber a: Be Sta

01

C3ndememtngsnr : 0462.811.051

AB Advokaat

burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aari

sprakelijkheid

Italiele i 10, bus 101

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

. Tekst : Tekst

OMZETTING KAPITAAL IN EURO  AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE RICHTLIJNEN VAN DE ORDE DER ADVOCATEN  COORDINATIE.

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Marc Jamart te Kapellen op 5/01/2012, geregistreerd, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AB--Advokaat", met zetel te 2000 Antwerpen, Italilei 10, bus 101, ondernemingsnummer 0462.811.051.

Volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten in EURO, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro twee cent, -- 18.592,02 --, bedraagt.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de richtlijnen van de Orde der Advocaten te Antwerpen namelijk door het gedeeltelijk herschrijven van of door toevoeging aan volgende artikelen:

1 Artikel 4.

. Zij mag alles doen, zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken, wat verband houdt met voornoemd doel of wat van aard is rechtstreeks of onrechtstreeks de verwe

" zenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar doel tevens

" alle reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Orde van Advocaten, waartoe ze behoort,

Benaming (voluit)

(verkort) Rechtsvorm :

Zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

naleven.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

[ttx& - vervolg !dm=

:20 Artikel 6.1.

;Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot n enkele persoon, die de hoedanigheid heeft om vennoot te zijn, is aangewezen die ;deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

`3 Artikel 7.A. _

`De erfgenamen zullen in dergelijk geval ook onverwijld de ;stafhouder vragen een vereffenaar over de dossiers van de ;vennootschap aan te stellen.

j4 Artikel 15.2.

De regels van het Antwerps Reglement van de Orde van Advo-;katen van negen en twintig juni negentienhonderd twee en negentig zijn van toepassing, onverminderd de toepasselijkheid van de Europese Gedragscode, de reglementen van de Algemene Raad van de Nationale Orde, de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de betrokken andere Balies of erkende wettelijke organisaties.

Alle andere bepalingen van de statuten blijven onveranderd behouden.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit om de zaakvoerder alle bevoegdheid te verlenen om de statuten aan te passen aan het genomen besluit en een gecoordineerde versie van de statuten op te stellen.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Marc Jamart, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statu--

tenwijziging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

011/4

03/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 31.10.2011 11590-0361-010
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 30.09.2010 10558-0182-010
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 24.06.2010 10206-0271-010
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 24.06.2010 10206-0270-013
02/10/2008 : ANT001939
13/05/2008 : ANT001939
13/05/2008 : ANT001939
07/12/2007 : ANT001939
30/09/2005 : ANT001939
03/01/2005 : ANT001939
03/01/2005 : ANT001939
21/02/2003 : ANT001939
13/10/2017 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
30/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AB-ADVOKAAT

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 177-179 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande