ABARKAN & PARTNERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABARKAN & PARTNERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 828.574.196

Publication

02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 27.08.2014 14491-0445-009
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 18.10.2013 13633-0132-010
17/09/2012
Mod Ward 11.1

t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111 1101111 n

*12155471*

V beh aa Bel Staa

r

NEERGELEGD

ne Y09- 2012

C~RI~~jC~H i ~ANl ` van

-KOPk-IANC7EL-te-MECHEL- EN

Ondernemingsnr : 0828.574.196

Benaming

(voluit) : Abarkan & Partners (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - Starter

Zetel : 2800 Mechelen, Lemmensstraat 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor geassocieerde notaris Luc Van Pelt te Antwerpen op 20 augustus

2012 dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid - Starter Abarkan & Partners met zetel te 2800 Mechelen, Lemmensstraat 33.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Mechelen met als ondernemingsnummer 0828.574.196 en

met als BTW-nummer BE 0828.574.196, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Het kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van 18.590 euro om het te brengen van 10

euro op 18.600 euro, door creatie van 18.590 aandelen, vol te storten door inbreng in geld. Deze aandelen

zullen dezelfde rechten genieten als de oude aandelen en deelnemen in de winst van het lopend boekjaar.

Op deze aandelen wordt ingeschreven door de heer ABARKAN Nourddine, ingeschreven in het rijksregister

onder nr 700501-309-02, wonende te 2150 Borsbeek, Sprinkhaanveldenstraat 5 bus 1, voor 18.590 aandelen,

volgestort ten belope van 12.400 euro.

Dit bedrag werd geplaatst op een bijzondere rekening geopend bij Belfius Bank onder nr BE87 0688 9268

8094 op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde

instelling.

Ais gevolg van deze storting besluit de vergadering dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

TWEEDE BESLUIT: Het aantal aandelen wordt gewijzigd in 186, door omruiling van 100 oude aandelen

voor 1 nieuw aandeel.

DERDE BESLUIT: De vennootschap ziet af van de hoedanigheid van Starter BVBA.

VIERDE BESLUIT: de zetel wordt verplaatst naar 2800 Mechelen, Lemmensstraat 33A.

VIJFDE BESLUIT: het doel wordt uitgebreid met:

"- Alle onroerende verrichtingen zoals het huren, verhuren, zowel in binnen- als in buitenland;

- Het beheer van onroerende goederen."

LAATSTE BESLUIT: De buitengewone algemene vergadering beslist om de statuten integraal te schrappen,

en beslist om onmiddellijk -ter vervanging van de geschrapte statuten- de statuten op te stellen, in

overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle wezenskenmerken van de

vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd, de

looptijd van het huidig boekjaar, de jaarvergadering, het boekjaar, om deze in overeenstemming te brengen met

de vigerende wetgeving en de noodwendigheden van de vennootschap.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

(getekend) Luc Van Pelt, geassocieerde notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bi liBlgiscri Staatsbrd -17/09/2012 - Annexs du Moniteur belge

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.08.2012 12471-0122-010
28/06/2011
Benaming

(voluit) : ABARKAN 84 PARTNERS

Rechtsvorm ; Starter besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Lemmensstraat, 33 - 2800 Mechelen

" Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit het het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden ten maatschappelijke zetel van 28 april 2011.

Ontslag van de zaakvoerder Jutta Heylen en dit met ingang van 29 april 2011.

Kwijting zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

Er wordt geen nieuwe zaakvoerder benoemd ter vervanging van haar.

Nourddine Abarkan

Zaakvoerder

MM 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

II

16 -06- 2011

GR1FFlE FkCHTirANK var?

KOOPHANDEL te MECHELEN

r%

Bijlagen bij.het Bel gisch.Staatsb.le- 2810612011. Annexes. ~luulYloniteuxbelge

' Ondernemingsnr : 0828.574.196 "

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende iuna is, hefzij van de perso(o)n{ent bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2015
Y

Ondememingsnr Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig Adres)

Onderroe p(en! akte :Ontslag -benoeming zaakvoerders; wijzigen maatschappelijke zetel,

doelwijziging,

Tekst :

Tijdens de Bijzondere Algemene vergadering van 18/02/2015 worden volgende beslissingen genomen:

- De maatschappelijke- en exploitatiezetel wordt verplaatst van Lemmensstraat 33A te 2800 Mechelen naar Poststraat 39 glv te 2140 Borgerhout met ingang van 20/02/2015.

- Mr. Abarkan Nourddine, NN 70.05.01-309-02 en wonende Sprinkhaanveldestraat 5 B1 te 2150 Borsbeek krijgt ontslag als zaakvoerder met ingang van 20/02/2015. Er wordt kwijting verleend over zijn mandaat.

- Mr. El Farissi Said NN 72.10.28-281.73 en wonende Copernicuslaan 30/27 te 2018 Antwerpen wordt aangesteld als zaakvoerder vanaf 20/02/2015.

- Mr. Abarkan Nourddine draagt 186 van zijn 186 aandelen over aan mr. Et Farissi Said,

El Farissi Said

Zaakvoerder

Op de laatste hlz, van Luik B vermelden : Recto : Naam n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam on handtekening_

_rtl' E In de bijlagen bij het Bel isc

te iGE E

na neerlegging ter gri

Mal PDF 11.1

a en kopie

2 -02- 2flt5

~" ' Br'-.: 11K van 1,,U0: .

AIJTV~II~'~PEN, a{d, M'"

Griffie

MONO

i

i

i

0828.574.196

ABARKAN & PARTNERS

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEMMENSSTRAAT 33 bus A, 2800 Mechelen, Belgi

08/07/2015
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.7

Ondernemingsnr : 0828.574.196

Benaming

(voluit) : ABARKAN & PARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : POSTSTRAAT 39 GLV 2140 BORGERHOUT (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en exploitatiezete

BENOEMING ZAAKVOERDER & HERVERDELING AANDELEN

Tijdens de Bijzondere Algemene vergadering van 01/06/2015 worden volgende beslissingen genomen

werd met eenparigheid van stemmen beslist,

EL FARISSI SAID draagd 93 aandelen over aan : Dhr, FRANCK JAN (NN 610919-455-28)

Word benoemd tot zaakvoerder. dhr. FRANCK JAN geboren op dd.1910911961 (NN 610919-455-28) jozef de bomstraat 66 2018 Antwerpen

hij aanvaard zijn mandaat met ingang per 01/06/2015

De maatschappelijke- en- exploitatiezetel zetel wordt definitief verplaatst wegsns einde huurovereenkomst naar de florastreat 185 GLV 2140 Borgerhout

overzicht aandelen

1- EL FARISSI SAID : 93 aandelen

2 FRANCK JAN : 93 aandelen

Alle genomen beslissingen gaan in per datum van 1 juni 2015

EL FARISSI SAID

ZAAKVOERDER

*15097501*

-Ragenet 1eeeaindsl

,AntWarPan

2 v, JUNI 2015 afdelingetmen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/09/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ABARKAN & PARTNERS

Adresse
BREDABAAN 486 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande