ABES MARINE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABES MARINE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 862.210.234

Publication

30/10/2014
4,

Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14199097*Rechtbank van koophandel

Antwerpen

21 ET. 2014

afeentwerpen

..........

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onclernemingsnr : 0862.210.234

Benaming

(voluity Abes Marine

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Zwarte Weg 6 - Kaai 359, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte HERBENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 2 MEI 2014

De vergadering heeft beslist de mandaten van bestuurder van de heer Ivan Hollanders wonende te 9120 Severen, Broekstraat 8, van mevrouw Arlette Pelemans wonende te 2970 Schilde, Bethanieei 18 en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nicolas Handling gevestigd te 9186 Wachtebeke, Hoogstraat 8 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joos Mens te hernieuwen voor een periode van zes jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2020.

De vergadering heeft beslist om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52 tot commissaris te benoemen voor een periode van drie Jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2017. Laatstgenoemde vennootschap heeft de heer Ronald Van den Ecker (IBR A 01851) als vaste vertegenwoordiger aangesteld.

Echt verklaard,

Antwerpen, 5 mei 2014

Ivan Hollanders

bestuurder

Arlette Pelemans

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening.

14/10/2013
Mod Word 11.1

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0862.210.234

Benaming

(voluit) : Abes Marine

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Weg 6 - Kaai 359, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 6 SEPTEMBER 2013

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de BVBA Anba gevestigd te 2910 Essen, Schaapsbaan 28 met ais vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne-Marie Baeyaert met ingang van 6 september 2013.

In haar vervanging heeft de vergadering beslist met ingang van 6 september 2013 de BVBA Nicolas Handling gevestigd te 9185 Wachtebeke, Hoogstraat 8 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joos Melis te benoemen tot bestuurder. Zij zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder voleindigen (2014).

Echt verklaard,

Antwerpen, 7 september 2013

Ivan Hollanders

bestuurder

Ariette Pelemans

bestuurder

4

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0862.210.234

Benaming

(voluit) : Abes Marine

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Weg 6 - Kaai 359, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 6 SEPTEMBER 2013

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de BVBA Anba gevestigd te 2910 Essen, Schaapsbaan 28 met ais vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne-Marie Baeyaert met ingang van 6 september 2013.

In haar vervanging heeft de vergadering beslist met ingang van 6 september 2013 de BVBA Nicolas Handling gevestigd te 9185 Wachtebeke, Hoogstraat 8 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joos Melis te benoemen tot bestuurder. Zij zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder voleindigen (2014).

Echt verklaard,

Antwerpen, 7 september 2013

Ivan Hollanders

bestuurder

Ariette Pelemans

bestuurder

4

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

02/09/2013
NAd WORS 1s.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

NePrgeiegd ter grifr`e van de Rechtbank van Koophande) te Antwerpen, op

Griffie 2 2 AUG, 20`

Ondernemingsnr : 0862.210.234

Benaming

(voluit) : Abes Marine

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Weg 6 - Kaal 359, 2030 Antwerpen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERiNG VAN AANDEELHOUDERS VAN 2 MEI 2013

De vergadering heeft beslist om in opvolging van de commissaris in functie, wiens driejarig mandaat een einde heeft genomen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar,een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016. Laatstgenoemde vennootschap heeft de heer Ronald Van den Ecker (18R A 01851) aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

Echt verklaard,

Antwerpen, 2 mei 2013

Ivan Hollanders

bestuurder

Anba BVBA

bestuurder

Anne-Marie Buytaert

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizif van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 20.08.2013 13439-0451-031
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 27.08.2012 12462-0030-031
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 09.08.2011 11391-0363-034
19/05/2011
Motl 2 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. .~irr7p van de

9 M t"'2w4~1~en

CGriffi fier.

II . U 11M I11 1M. 1 1. UI. 1 II

*110]544{"

V1 beha aai Bell StaaOndernerningsnr : 0862.210.234

Benaming

(voluit) : Abes Marine

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Weg 6, Kaai 359, 2030 Antwerpen 3

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 1 APRIL 2011ALGEMENE VERGADERING VAN

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Liliane Van Overloop,' wonende te 1320 Beauvechain (Hamme-Mille), Rue Albert Edouard Janssen 7 met ingang van 1 april 2011.

De vergadering heeft beslist om het aantal bestuurders op drie te brengen en om met ingang van 1 april; 2011 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anba met maatschappelijke zetel te 2910, Essen, Schaapsbaan (W) 28 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anne-Marie Baeyaert en mevrouw Arlette Pelemans wonende te 2970 Schilde, Bethanilei 18 te benoemen tot bestuurders. Hun mandaten zullen een einde nemen, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014.

Echt verklaard,

Antwerpen, 4 april 2011

Ivan Hollanders

bestuurder

Anba BVBA

bestuurder

Anne-Marie Baeyaert

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste btz, van Luik B vermeiden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/01/2011
motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVo

beho

aan

Bek

Staat

" iiooeear 111Neergelegd ter gYee vue de Re!{!tigal yen Koopc ~24,At~ .a ~ `~f.{Y~~' (.p

.0 7 JAN. 2011

GriffieOndernemingsnr : 0862.210.234

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge Benaming : ABES MARINE

(vol uit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwarteweg, Kaai 359

2030 Antwerpen

Onderwerp akte :AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 december 2010, blijkt dat:

1. In artikel 10 der statuten schrapping van "Zij kunnen evenwel op eenvoudig verzoek van de, betrokken aandeelhouder worden omgezet in aandelen aan toonder op voorwaarde dat zij volledig zijn volgestort. Van deze omzetting wordt melding gemaakt in het aandelenregister." alsmede van de laatste alinea in artikel 10 der statuten.

2. De eerste zin van artikel 12 der statuten inzake de samenstelling bestuur en minimum: aantal bestuurders werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden; benoemd door de algemene vergadering."

3. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen werden gewijzigd en artikel 25 luidt

voortaan als volgt:

"Artikel 25 - Toelatingsvoorwaarden

Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de

algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen.

bijwonen."

4. De vergadering bekrachtigde voor zoveel als nodig de handelingen die de bestuurders hebben gesteld sinds 8 mei 2008 tot 28 december 2010.

5. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR VAN PUYMBROECK-SMET", in het kort "VPS", rechtspersonenregister Dendermonde 0473.764.133, met zetel te 9120 Melsele, Grote Baan 62A, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook. te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Erik Celfis

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte,

- gecordineerde statutenOe de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso[om(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var derden te vertegenwoordiger

08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 07.06.2010 10150-0408-030
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 02.06.2009 09173-0271-030
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 04.06.2008 08180-0384-019
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.05.2007, NGL 06.06.2007 07191-0231-022
26/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.05.2005, NGL 24.05.2005 05164-5100-019
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 23.08.2016 16463-0483-031

Coordonnées
ABES MARINE

Adresse
ZWARTE WEG, KAAI 357-359 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande