ABIDRINKS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABIDRINKS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.716.679

Publication

12/06/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd

10-06-2014

Griffie

*14305307*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0553716679

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

Abidrinks

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ludo Lamot te Niel op 10 juni 2014 werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkgheid onder de benaming Abidrinks.

Oprichters: De heer ABBELOOS Anthony Odilon Herman, geboren te Reet op 26juni 1970, wonende te 2620 Hemiksem, Sint Bernardse steenweg 110.

welke inschreef op 200 aandelen

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2627 Schelle, Molenberglei 3.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De uitbating van een drankgelegenheid, restaurant, tearoom, snackbar, fast food-zaak, sandwichbar, crperie, warme wafelkraam, ijssalon, drive-in restaurant, pizzeria, frituur. De bereiding en verkoop van koude en warme dranken, gerechten, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, bieren, waters, limonades, fruitsappen, koffie, thee en alle andere dranken, sandwiches, gebak, kaas en alle andere eetwaren.

Ondernemen in de horecasector zowel op het vlak van de inrichting als de uitbating, al dan niet in onderaanneming, en de toelevering van die bedrijven in eigen naam of als tussenpersoon. Groot- en kleinhandel in wijn, alcoholische dranken, bieren, limonades en drinkwater en alle producten dienstig voor de uitbating en toelevering van ondernemingen in de horecasector en distributiesector.

De verspreiding onder het grote publiek van muziek en zang door middel van elke geluids- en/of beelddrager, zoals uitzendingen, film, video of elke andere wijze. Het verzorgen van de interne regelingen tussen de deelnemers aan muziek- en artistieke prestaties, in het bijzonder op doch niet beperkt tot het juridische en financile vlak. Het produceren, adviseren en coachen van artiesten werkzaam in de cultuur- en ontspanningssector.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financile tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 20.000,00 vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Onderwerp akte :

Molenberglei 3 2627 Schelle

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (E-BVBA)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volstorting: Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort door de oprichter voor het volledig bedrag door storting bij BNP Paribas Fortis wat door ondergetekend notaris wordt bevestigd.

Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de eerste vrijdag van de maand juni om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Bestuursbevoegdheid: Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Boekjaar: Het boekjaar begint 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Ontbinding en vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder: De heer Abbeloos Anthony, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien.

Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien.

Volmacht: De heer Paul Waegeman, wonend te Hemiksem, Berkenlaan 8 of mevrouw Patricia Billiau, wonend te Hemiksem, Berkenlaan 8, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS, LUDO LAMOT

(Werden gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte).

Neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1bis van het Wetboek der registratiehypotheek- en griffierechten.

03/10/2014
Mod PDF 11.1

r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van kuophandlcl ;

Antwerpen

2 4 SEP. 2O1

afcl&ieAntwerpen~---

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0553.716.679

Benaming (voluit) : ABIDRINKS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

.Zetel : MOLENBERGLEI 3, 2627 Schelle, Belgi

(volledig adres)

onderwerpen) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder

Tekst :

Gedurende de bijzondere algemene vergadering van 12 september 2014 werd de heer Van Hemelrijk Arthur Yves (72.05.02-301-22), wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 43 bus 5 aangesteld als tweede zaakvoerder.

De benoeming gaat in op 12 september 2014 voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd.

Abbeloos Anthony

zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Lult B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 Annexes du Moniteur-b

27/04/2015
E

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Antwerpen

i 5 APR. 2015

afdeling Antwerpen

Ondememingsnr : 0553.716.679

Benaming (voluit) : ABIDRINKS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : MOLENBERGLEI 3, 2627 Schelle, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(ert) akte :Uittreksel uit akte ontslag zaakvoerder

Tekst

Beindiging van het mandaat zaakvoerder:

Uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 31 maart 2015 blijkt dat het mandaat van de zaakvoerder, de heer Van Hemelrijk Arthur Yves (72.05.02-301-22), wonende te 2627 Schelle Fabiolalaan 43 bus 5, een einde neemt op 31 maart 2015.

Abbeloos Anthony

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsbl. sl - 2.7L04/2QL5 - Annexes.i u.Moniteur_ elge

1111111

*15060709*

Op de laatste blz. van Luik-l3 vermelden .. kc"t? :T7aam en hoedanighildvn d v-riifprs(jri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ABIDRINKS

Adresse
MOLENBERGLEI 3 2627 SCHELLE

Code postal : 2627
Localité : SCHELLE
Commune : SCHELLE
Province : Anvers
Région : Région flamande