ABIRD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABIRD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 552.591.677

Publication

14/05/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd

12-05-2014

Griffie

*14304453*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0552591677

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

ABIRD

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op negenentwintig april

tweeduizend veertien,

blijkt dat :

OPRICHTING

1) De Besloten vennootschap ABIRD HOLDING B.V., met zetel te 3197 KR Rotterdam (Nederland), Welplaatkade 21, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 24240798, met als ondernemingsnummer 0550.832.910.

2) De Besloten vennootschap DRIBA HOLDING B.V., met zetel te 3197 KR Rotterdam (Nederland), Welplaatkade 21.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met volgende kenmerken:

1. Naam:

De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam

ABIRD.

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te Metropoolstraat 30, 2900 Schoten

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

a) groothandel in gereedschapschapswerktuigen;

b) groothandel in hijs-, hef-, en transportwerktuigen;

c) groothandel in pompen en compressoren;

d) groothandel in andere machines en werktuigen.;

e) groothandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;

f) groothandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels,;

g) verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor bedrijven;

h) verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materile goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commercile, productieve, financile, industrile, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in Belgi als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend

Onderwerp akte :

Metropoolstraat 30 2900 Schoten

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens

zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is

verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar met een

fractiewaarde van n honderd zesentachtigste (1/186)-ste van het kapitaal.

5 bis. Samenstelling kapitaal en volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbreng van geld.

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of

overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de Rabo Bank te Berchem, geopend

op de naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt

uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet gend zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van n zaakvoerder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van

ieder jaar.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand juni, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met nparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

vereiste meerderheid besluiten.

OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN.

1. Benoeming van eerste niet-statutaire zaakvoerders.

De Besloten vennootschap DRIBA HOLDING B.V., met maatschappelijke zetel te 3197 Rotterdam

(Nederland), Welplaatkade 21, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel

onder nummer 24240798, ondernemingsnummer 0550.833.108.

Met als vaste vertegenwoordiger de Heer OORSCHOT,WILLEM EVERARDUS, met woonplaats te

3233 VL Oostvoorne (Nederland), Parnassialaan 6.

Hier vertegenwoordigd door de Heer Stultiens Leo voornoemd die verklaart deze opdracht in naam

van de Heer Oorschot Willem te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd zijn.

2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tien juni tweeduizend vijftien om achttien uur.

3. Volmacht voor administratieve handelingen na de oprichting.

Partijen geven volmacht aan mevrouw CELIS Greet, of een in de plaats gestelde, om de

vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten, zoals onder meer de

kruispuntbank ondernemingen en de diensten van de B.T.W., om de vennootschap na de oprichting

in te schrijven en administratieve vergunningen te verkrijgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

28/08/2015
hsod Wo d 11.1

1.1e ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bE

E

St

Rechtbank van koophnder Antwerpen

19AUE,2015

afeinfentwerpen

Ondernemingsnr: 0552.591.677

Benaming

(voluit) : ABIRD

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Metropoolstraat 30, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zen

De zaakvoerder heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Metropoolstraat 30, 2900 Schoten naar Dwarsstraat 3 te 3560 Lummen dit vanaf heden.

Aldus opgesteld te Schoten op 1 augustus 2015.

Driba Holding BV

met als vaste vertegenwoordiger Willem Everardus Oorschot

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2.a.z.

Coordonnées
ABIRD

Adresse
METROPOOLSTRAAT 30 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande