ABLAER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABLAER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 414.404.289

Publication

10/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 31.12.2013 13706-0592-009
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 31.08.2012 12542-0127-010
03/02/2012
4 ~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernenningsnr : 0414.404.289

, c

l :~L~3 /2- r~' ~~l i~~ ~ ''w W ,e~1 j+x/Qh ~~

~%

 "'" Dt : iS~;.Jf]~ ~y$

Griffie 2 3 JAN, 2011

nu II il 1111iiiiuiui iii i11

*12030607*

111

Benaming (voluit) : A LLAER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jan van Rijswijcklaan 36 bus 26

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :OMVORMING KAPITAAL IN EURO, OMVORMING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM, INTEGRALE WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM ZE AAN TE PASSEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN, HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op negenentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd zes bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der registratie ., op vijf januari tweeduizend en twaalf, boek 162, blad 23, vak 5, ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), de ontvanger, a.i. (get.) J. MARTENS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de naamloze vennootschap ABLAER met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 36 bus 26 en dat de volgende beslissingen met nparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: OMVORMING KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist met nparigheid van stemmen om het huidige kapitaal zijnde vijftig miljoen Belgische Frank om te zetten in Euro, zijnde n miljoen tweehonderd negenendertigduizend vierhonderd zevenenzestig Euro tweenzestig Cent (1.239.467,62 EUR) vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT: OMVORMING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van iedere aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijke akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurt staande de vergadering meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

DERDE BESLUIT: INTEGRALE WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM ZE AAN TE PASSEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met nparigheid van stemmen om de huidige statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BE-STUURDER

De buitengewone algemene vergadering beslist met nparigheid van stemmen om de hiemavermelde personen te herbenoemen als bestuurders:

- de heer Robert Van Laer, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 36 bus 26;

- de heer Marc Van Laer, wonende 234 Shamal El Choweifat, EI Tagamoo El Khames, New Cairo, Egypt. Hun mandaat is onbezoldigd en heeft een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden.

Aansluitend komen de hiervoor herbenoemde bestuurders bijeen als raad van bestuur en beslissen zij met eenparigheid van stemmen om de heer Robert Van Laer, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en heeft een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie,

Op de laatste blz. van Ltiik B vermeide' Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(olnrenl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenfng

Bijlagen bij het Belgisch Sfafsbld = 0370212OI2

07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.10.2011 11595-0554-010
29/09/2010 : AN219864
22/09/2010 : AN219864
22/09/2010 : AN219864
02/10/2008 : AN219864
28/09/2006 : AN219864
20/10/2005 : AN219864
08/10/2004 : AN219864
12/09/2003 : AN219864
10/12/2002 : AN219864
31/10/2000 : AN219864
27/06/2000 : AN219864
17/10/1996 : AN219864
01/01/1995 : AN219864
01/01/1989 : AN219864
01/01/1988 : AN219864
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.09.2016, NGL 30.09.2016 16640-0285-009

Coordonnées
ABLAER

Adresse
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 36, BUS 26 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande