ABR PRODUCTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABR PRODUCTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.594.136

Publication

16/04/2014
Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

utizeul wviu9u Lui tif iillu V.LAill t.ii...

RECHTE3ANK VAN KOOPHANDEL

04 APR, 2014

TWIatjaHOUT

Cg 1 triffier,

Voor-behoudel aan het Belgisch Staatsbla









*14082552*

Ondememingsnr 0543.594.136

Benaming

(voluit) : ABR PRODUCTIONS

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Grote Plaats 51, 2323 Hoogstraeten (Wortel)

(volledig adres)

Onderwerp akte: benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 18/12/2013 werd nparig beslist dat de heer Leemans Rudi, wonende te Neerven 4, 2323 Hoogstraten (Wortel), als niet-statutair zaakvoerder wordt benoemd van de vennootschap vanaf 18/12/2013.

Get. Leemans Rudi

niet-statutaire zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 Un I

L

GRIFFIE R ~H~BAN~DN

2 4 DEC, 2013

KOOPHAND8lifTTJRNHOUT

De griffier

Ondememingsnr : 05ti 3.5T9 Li _ 4 3

Benaming (voluit) :ABR PRODUCTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Plaats 51

2323 Hoogstraten (Wortel)

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel op 18 december 2013, dat er tussen:

1. De heer Leemans, Stef, van Belgische nationaliteit, ongehuwd, geboren te Turnhout op 27', juni 1990, thans wonend te 2323 Hoogstraten (Wortel), Neerven 4.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEEMANS", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 15 september 2011, gepubliceerd', in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna, onder nummer 11147132. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2323 Hoogstraten (Wortel), Neerven 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0839.413.353 en als' BTW-plichtige gekend onder het nummer BE0839.413.353.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Filip' Michoel te Hoogstraten op 28 december 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 12044308.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerders, te weten: de', heer Leemans, Stef, voornoemd,' en de heer Leemans, Rudi, thans wonend te 2323 Boogstraten (Wortel), Neerven 4,

NAAM - ZETEL - DOEL

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming "ABR

PRODUCTIONS", met zetel te 2323 Wortel, Grote Plaats 51 en waarvan in de statuten het doel;

letterlijk als volgt werd omschreven:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

* diensten verwant aan de landbouw;

* herstelling van landbouwmachines;

* productie van elektriciteit;

* transmissie van elektriciteit;

* distributie van en handel in elektriciteit;

* productie van gas; ,\

* productie van en handel in gasvormige brandstoffen` via leidingen;

* slopen van gebouwen;

* grondverzet;

* verhuur van installaties en machines in het algemeen;

* verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;

* handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten; <

* groothandel in afval en schroot;

* groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;

Op de laatste blz. van Lu1K B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 111

* goederenvervoer over de weg;

* verhuur van landbouwmachines en -werktuigen;

* afvalwaterinzameling en -behandeling;

* verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en

sloopafval;

* beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval;

* opwekken van thermische en elektrische energie uit vergisting van biomassa;

* vermarkten van groene stroom, groene stroomcertificaten en warmtekrachtkoppeling certificaten;

* verwerken van biomassa, mest en organisch afval, afkomstig van de landbouwsector, van derden

tegen betaling;

* vermarkten en exporteren van gekorreld en gedroogd einddigestaat;

* afvalwaterzuivering van het vloeibare gedeelte afkomstig van het productieproces of

afvalwaterzuivering voor derden;

* het uitbaten van een mestverwerkingsbedrijf en alle aanverwante activiteiten in de meest ruime zin

van het woord;

* goederenvervoer over de weg, mesttransport;

* de exploitatie voor rekening van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, ed) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;

* het verzamelen en de verwerking van afval en overschotten afkomstig van de landbouw en de

veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met mestoverschotten (mestbanken);

* de productie van compost en optimale voedingsbodems;

* de groothandel in compost en optimale voedingsbodems;

* aanmaken van bio-brandstoffen;

* aanmaken van bio-brandstofinachines;

* verwerken van bio-brandstoffen, koude- en warmteprocessen in de ruimste zin van het woord;

* klein- en groothandel in allerlei smeermiddelen, brandstoffen en bio-brandstoffen;

* aanmaken van elektriciteit op basis van biobrandstoffen;

* de verwerking van hoofdzakelijk biomassa door fermentatie en anarobe gisting;

* landbouw en aanverwante diensten;

* akkerbouw en tuinbouw, teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, aardappelteelt, suikerbietenteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, fruitteelt, groententeelt, bloementeelt, boomkwekerij, veeteelt;

* rundveehouderij, varkenshouder(, pluimveehouderij.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een: belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse onderneming.

Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de voorschriften van artikel 287 W, venn. "

DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderdvijftigduizend euro (E 350.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (350) aandelen met een fractiewaarde van n/driehonderdvijftigste (1/3505t`) elk, in geld onderschreven.

Inschriiving in geld

Op het gehele maatschappelijk kapitaal werd met contant geld ingeschreven als volgt:

1. De heer Leemans, Stef, voornoemd sub 1., volstort het volledig door hem geplaatste kapitaal van vijfendertigduizend euro (E 35.000,00), voor vijfendertig (35) aandelen, zonder nominale

w arde, elk met een fractiewaarde van n/driehanderdvijftigste (1/35e)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEEMANS", voormeld sub 2., volstort het volledig door haar geplaatste kapitaal van driehonderdvijftienduizend euro (B 315.000,00), voor driehonderdvijftien (315) aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van n/driehonderdvijftigste (1/3505`).

TOTAAL IN SPECIEN GEPLAATST KAPITAAL: driehonderdvijftigduizend euro (6 350.000,00)

TOTAAL GESTORT KAPITAAL: driehonderdvijftigduizend euro (6 350.000,00)

TOTAAL AANTAL VOLGESTORTE AANDELEN: driehonderdvijftig (350)

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van driehonderdvijftigduizend euro (B 350.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank N.V. met nummer BE48 0688 9846 2527 ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABR Productions", in oprichting, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling, op 18 december 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier zal blijven bewaard.

BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders al of niet vennoten.

De zaakvoerder(s) kunnen ieder INDIVIDUEEL in naam van de vennootschap handelen en haar verbinden, welke ook de aard en de belangrijkheid der handelingen wezen. Elke zaakvoerder kan eveneens, individueel handelend, in naam van de vennootschap in rechte optreden als eiser of als verweerder.

BENOEMINGEN

De oprichters hebben als eerste gewone zaakvoerder aangesteld:

de heer Stef Leemans, voornoemd sub 11, die aanvaardde.

Hij werd benoemd voor onbepaalde duur.

BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven.

BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de algemene vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december.

Het eerste boekjaar ving aan op de oprichtingsdatum en zal afgesloten worden op 31 december 2014. JAARVERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni van elk jaar om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap, op het uur en de plaats in de oproeping medegedeeld. Is de dag waarop de jaarvergadering moet gehouden worden geen werkdag, dan zal ze bijeen komen op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni 2015 om 18.00 uur.

BIJZONDERE VOLMACHT

De oprichters stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN MIERT" te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 188, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met -inbegrip - van- -eventuele--verbeter-ing,- wijziging -.en/of -schrapping--van--de--inschrijving--van--de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.09.2015, NGL 30.09.2015 15611-0481-011

Coordonnées
ABR PRODUCTIONS

Adresse
GROTE PLAATS 51 2323 WORTEL

Code postal : 2323
Localité : Wortel
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande