AC SERV - KMO OFFICE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AC SERV - KMO OFFICE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.385.527

Publication

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0516-016
22/03/2013
r

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Griffie 1 3 IIAAN1 20ri

Iiniu11uwu~

m~Wiui cmii

i3o ar*

~

Ondememingsnr: 0474.385.527

Benaming

(voluit) : AC SERV-KMO OFFICE (verkort) :

Rechtsvorm : BV BVBA

Zetei : 2240 Zandhoven, Langestraat 190 (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op elf maart tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AC SERV-KMO OFFICE", met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 190, BTW-nummer BE 0474.385.527, RPR Antwerpen, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT,

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd en zevenduizend vierhonderd euro (E 107.400,00) om het te brengen van honderd zesentwintigduizend euro ( 126.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00), door terugstorting van werkelijk gestort kapitaal op een geblokkeerde rekening, zonder vernietiging van aandelen, welke geblokkeerde rekening ten vroegste kan vrijgemaakt worden binnen de twee maanden na publicatie van deze vermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en mits naleving van de voorwaarden van artikel 318 van het wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder wordt gemachtigd het nodige te doen ter uitbetaling van de juridisch gerechtigde.

Het nieuwe artikel 5 lid 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aande-'len op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder n/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegen-woordi'gen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar",

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met vorig besluit.

DERDE BESLUIT,

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de cordinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijsagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte en gecordineerde statuten.

w

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/11/2011
.1F

I Mutl 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van da ali+p111I llh1 ff111 11111 1llI 1ff I 11 111111 ~~~ Seriegi efie van de

+11168663* ,./eu zee il (me h. Aaitlareas, cp2 6 OKT, 2011

*7 Ondernemingsnr : 0474.385.527

Benaming : AC SERV-KMO OFFICE (voluit)

Rechtsvorm : BV BVBA

Zetel : 2240 Zandhoven, Langestraat 190

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een akte verfeden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op drie oktober tweeduizend en elf, geregistreerd: "Geboekt twee bladen geen verzendingen te TURNHOUT Kantoor Der: Registratie de 11 OKT. 2011 D. 681 BL. 93 V. 05 Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de ea. inspecteur J. VAN DEN BROECK.", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der burgerlijke vennootschap. onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AC SERV-KMO OFFICE", te 2240 Zandhoven, Langestraat 190, BTW-nummer BE 0474.385.527, RPR Antwerpen, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van honderd en zevenduizend

vierhonderd euro ( 107.400,00) door inbreng in specin, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) op honderd zesentwintigduizend euro ( 126.000,00). Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder aanmaking van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie.

Intekening kapitaalverhoging.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven door de huidige vennoot, de heer Convents Andr, voornoemd.

Plaatsing en valstorting.

Het volledige bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort, zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de ING Bank, agentschap Oostmalle op 30 september 2011.

Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, ondertekend daar de comparant, hem werd overhandigd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

Wiiziginq van artikel 5 lid 1 van de statuten.

Het nieuwe artikel 5 lid 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

honderd zesentwintig duizend euro ( 126.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door

honderd zesentachtig {186) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder n/honderd zesentachtigste (1/1862e)] van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat het mandaat van de statutair zaakvoerder, de heer CONVENTS Andr, voornoemd en de zaakvoerder, mevrouw CONVENTS Nele, voornoemd, onbezoldigd zal zijn, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met vorig besluiten en aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de cordinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, bankattest en gecoordineerde statuten.

Op de ;aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 27.07.2011 11344-0024-016
21/01/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

" 11011697*Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Pee,e9e4d te; effil; (If

bige iu Rarerti:. ~) ti; kiPwelp>n

vp Z JAN. 2311

Griffie De Or1lPier,

Ondernemingsnr : 474.385.527

Benaming : AC SERV KMO OFFICE

(voluit)

Rechtsvorm : BV BVBA

Zetel : 2240 Zandhoven, Langestraat 190

Onderwerp akte : BAV

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op achtentwintig: december tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AC SERV KMO OFFICE", te 2240 Zandhoven, Langestraat 190, met ondememingsnummer 0474.385.527 RPR Antwerpen, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van en sluit zich aan bij het verslag van de zaakvoerder de dato 28 december 2010 met aangehechte staat van actief en passief per 30 september 2010 naar aanleiding van de voorgenomen doelwijziging.

De vergadering besluit het doel aan te passen aan de aanbevelingen van het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten, en dientengevolge wijziging van het doel zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten. Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 1, 7, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1 het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2 zowel priv- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proceds, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3 het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten tij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4 het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6 het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 tot 5 en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

1* het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3 het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financile en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, Loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechteleke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellist van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen aile rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of

rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de

uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een

rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of

zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in

het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast."

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2010. De vergadering stelt in

navolging van deze beslissing vast dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot 31 december

daaropvolgend. De eerste zin van artikel 18 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt: "Het

maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op 20 juni om 20.00 uur.

De bepaling met betrekking tot het tijdstip van de jaarvergadering in artikel 13 van de statuten, zal

dientengevolge voortaan luiden als volgt:

leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op 20 juni om 20.00 uur."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit mevrouw CONVENTS Nele te benoemen als zaakvoerder met ingang van heden.

Met mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Is alhier tussengekomen;

Mevrouw CONVENTS Nele, geboren te Turnhout op 21 maart 1978, nationaal nummer 78.03.21-238.15,

wonende te 2240 Zandhoven, Langestraat 190.

Mevrouw Convents verklaart haar mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de aanbevelingen van het Instituut voor Accountants een

Belastingconsulenten, betreffende de uitoefening van het beroep van accountant, zonder wijzigingen aan te brengen

aan het doel, kapitaal, de duur, het boekjaar en de jaarvergadering, behoudens hetgeen voormeld.

Dientengevolge zullen de statuten voortaan luiden als volgt:

HOOFDSTUK i - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn verleend in

de zin van artikel 4, 2' van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij heeft de naam: "AC SERV  KMO OFFICE". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of

gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 190.

mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in Belgi

door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,

uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in Belgi of in het

buitenland.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te

oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de

boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke

personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid

hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 1, 7, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4

mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze

activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de

boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1 het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2 zowel priv- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van

ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proceds, van de positie en werking van

ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3 het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van

advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4 het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5 het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de

nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het

vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6 of waarin hij de

opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6 het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 tot 5 en waarvan de uitvoering

hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

1 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3 het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financile en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder fiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II  KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL - AANDELEN - CERTIFICATEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder n/honderd zesentachtigste (1/1868fe)1 van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van n enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke, voorafgaandelijke toestemming van het bestuursorgaan.

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten.

In het kader van deze statuten staat "stemrechten" gelijk met aandelen en alle gelijkaardige effecten van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of indirect stemrechten verbonden zijn.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, wel haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

De eigendom van n stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

ARTIKEL ZES - OPVRAGING VAN STORTING

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuursorgaan beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen. Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis is.

Het bestuursorgaan mag de vennoten toelaten hun effecten voortijdig af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.

De vennoot die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL ZEVEN - REGISTER DER AANDELEN

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend : () de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; (ii) de gedane stortingen en (iii) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL ACHT - HOEDANIGHEID - UITSLUITING

Enkel accountants en belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de orintatie van het beleid van de vennootschap.

Indien ten gevolge van een (i) transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of andere vennoten, die tot doel heeft (dit is een niet-limitatieve opsomming) de koopverkoop, de ruil, de vereffeningverdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffeningverdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van effecten onder levenden, de vestiging van zekerheden, de inbreng in een andere vennootschap, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschappen en dit van zowel de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende stemrechten, dan wel elke optie met betrekking tot dergelijke overdracht en/of (ii) van het overgaan van stemrechten wegens overlijden niet meer aan deze meerderheidsvoorwaarde wordt voldaan, maakt dit een gegronde reden uit tot uitsluiting en moet (moeten) de vennoot (vennoten) op wie deze gegronde reden betrekking heeft, overeenkomstig huidig artikel van de statuten, worden uitgesloten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan. Elke beslissing tot uitsluiting moet gemotiveerd zijn door de voormelde gegronde reden in hoofde van de betrokken vennoot (vennoten).

De vennoot (vennoten) van wie de uitsluiting wordt gevraagd, wordt (worden) hiervan op de hoogte gebracht door het bestuursorgaan middels een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. Een kopie van dit gemotiveerde voorstel wordt aan de overige vennoten toegezonden. De vennoot (vennoten) van wie de uitsluiting wordt gevraagd moet(en) worden uitgenodigd zijn (hun) opmerkingen binnen een maand na de verzending van deze aangetekende brief schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuursorgaan. Als hij (zij) erom verzoekt (verzoeken) in zijn (hun) schriftelijke opmerkingen moet(en) de vennoot (vennoten) worden gehoord. De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door het bestuursorgaan die ten vroegste n maand en vijftien dagen na het versturen van de aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting bijeenkomt. De beslissing wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de voorzitter. Dat procesverbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot (vennoten) verstuurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De afkoopwaarde van de aandelen zal worden bepaald door een accountant die op tijdig verzoek van de voorzitter van de het college van zaakvoerders/ de enige zaakvoerder, door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wordt aangesteld binnen de week na voormeld verzoek. Bij de bepaling van de prijs van de aandelen zal de accountant zich baseren op een gewogen gemiddelde van de intrinsieke waarde en de rendementswaarde van de vennootschap. Uiterlijk drie maanden na zijn aanstelling zal de accountant op definitief bindende wijze de prijs overeenkomstig voormelde criteria vastleggen ten aanzien van de uitgesloten vennoot (vennoten) en ten aanzien van de overige vennoten en in een verslag meedelen aan de voorzitter van de het college van zaakvoerders/ de enige zaakvoerder. De voorzitter van de het college van zaakvoerders/ de enige zaakvoerder deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag een kopie hiervan mee aan de uitgesloten vennoot (vennoten) en aan de overige vennoten.

Alle overige vennoten zijn verplicht de aandelen van de uitgesloten vennoot (vennoten) over te nemen in verhouding tot het deel van de bestaande aandelen dat hun effecten vertegenwoordigen tegen de prijs die door de accountant wordt bepaald.

De kosten van de accountant komen ten laste van de vennootschap.

De uitgesloten vennoot (vennoten), of bij zijn (hun) overlijden zijn (hun) erfgenamen, kan (kunnen) geen enkel ander recht ten aanzien van de vennootschap laten gelden.

ARTIKEL NEGEN - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten het recht om bij voorkeur in te schrijven op de kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt door het bestuursorgaan aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Indien na de kapitaalverhoging de verhouding tussen de vennoten gewijzigd kan zijn, dient de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten voorafgaandelijk te worden ingelicht van de vooringenomen transactie.

ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN

De stemrechten mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan overeenkomstig de wet, in het bijzonder de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingccnsulenten, en mits de voorafgaande goedkeuring van het college van zaakvoerders/ de enige zaakvoerder.

De Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wordt ingelicht over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL ELF - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op 20 juni om 20.00 uur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ARTIKEL TWAALF - OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris, worden vijftien dagen vr de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL DERTIEN " TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL VEERTIEN - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL VIJFTIEN - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU " NOTULEN

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

ARTIKEL ZESTIEN  ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS-COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts n keer gebeuren.

ARTIKEL ACHTTIEN BERAADSLAGING -AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe niet eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL NEGENTIEN - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL TWINTIG " MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. ARTIKEL EENENTWINTIG - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL TWEENTWINTIG - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL DRIENTWINTIG - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door n of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens n van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

" een belastingconsulent zijn,

" een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

" een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

" een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boe khouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.

De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens n zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen vr het college van zaakvoerders opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle zaakvoerders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van n of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - DIRECTEUR

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan n of meerdere directeur(s) binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de directeurs aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent, of met het voeren van de titel van accountant en van belastingconsulent. Het is het college van zaakvoerders die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten faste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur(s), afzonderlijk handelend.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24, Ede alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van de het college van zaakvoerders.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.

AFDELING 3 - Controle

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - CONTROLE

De controle op de financile toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV - JAARREKENING EN WINSTVERDELING

ARTIKEL DERTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar.

ARTIKEL EENENDERTIG - JAARREKENING

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

En maand vr de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vaar de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL TWEENDERTIG - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ARTIKEL DRIENDERTIG - UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Niet gende dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

ARTIKEL VIERENDERTIG - INTERIM-DIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten warden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, voldoende is om een interim-dividend uit te keren.

Het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn jaarlijks verslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interim-dividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Indien de interim-dividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend. HOOFDSTUK V - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL VIJFENDERTIG - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de nhoofdigheid en behoudens andersluidend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL ZESENDERTIG - HOEDANIGHEID VAN DE VENNOOT

De enige vennoot moet accountant en belastingsconsulent zijn en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 9 van deze statuten niet van toepassing. ARTIKEL ACHTENDERTIG - ZAAKVOERDER - BENOEMING

indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet.

ARTIKEL NEGENENDERTIG - ONTSLAG

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL VEERTIG - CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 29 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL EENENVEERTIG - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL TWEENVEERTIG - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

De vennootschap mag tevens ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van aile aandelen in de hand van n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Bij ontbinding wordt n of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

ARTIKEL DRIENVEERTIG - SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII - DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIERENVEERTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere vennoot of zaakvoerder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in Belgi heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officile kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

ARTIKEL VIJFENVEERTIG - VENNOOTSCHAPSRECHT - DEONTOLOGIE

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de wet van 22 april 1999 of met de deontologische regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, zullen als niet geschreven worden beschouwd.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd.

ARTIKEL ZESENVEERTIG - ALGEMENE BEPALING

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet-geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 28.06.2010 10224-0222-016
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 22.06.2009 09261-0364-016
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 23.06.2008 08257-0327-016
04/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.03.2006, NGL 27.04.2006 06128-5289-015
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 21.06.2005 05313-1778-011
17/12/2004 : TUT000763
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 30.07.2015 15375-0096-014
21/06/2004 : TUT000763
02/07/2003 : TUT000763

Coordonnées
AC SERV - KMO OFFICE

Adresse
LANGESTRAAT 190 2240 ZANDHOVEN

Code postal : 2240
Localité : ZANDHOVEN
Commune : ZANDHOVEN
Province : Anvers
Région : Région flamande