ACCO MECHELEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCO MECHELEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.173.850

Publication

06/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verieden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 14 april 2014, neergelegd voor

registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming te wijzigen naar"ACCO MECHELEN"

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan aanvat op 1 januari en afsluit op 31 december van hetzelfde kalenderjaar en besluit bij wijze van overgangsbepaling om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2013 te veriengen tôt 31 december 2014.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde maandag van de maand meî om 12u00 en besluit bij wijze van overgangsbepaling om de eerstvoigende algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014, zal worden gehouden op de derde maandag van mei 2015 om 12u00.

VIERDE RESOLUTIE:

Doeiwijziging. De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hiema in de

statuten.

1. Rechtsvorm - naam - zetel - duur

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam ACCO MECHELEN, meî zetel te

2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, opgericht voor onbepaalde termijn.

2. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.592,01 Euro. Het is volledig ge-
aandelen zonder nominale waarde.

De meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van accountants en belastingconsulenten die lid zijn

van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het buitenland de hoedanigheid

bezitten dïe als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend.

3. Boekjaar

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 4. Reserves - winst - vereffening

De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het

na vereffening overblijvende saldo luiden als volgt:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bâte van de wettelijke reserve, als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen, tenware de algemene vergadering besluit

de winst gehee! of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven.

Er zijn bijzondere bepalingen met betrekking tôt de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

5. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd:

*door één zaak�voerder, accountant en belastingconsulent, lid van het Instituut van de Accountants en de

Belastingconsulenten, vennoot of niet, natuurlijke persoon;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.*of door een raad van zaakvoerders, samengesteld uit accountants en belastingconsulenten, vennoten of niet, natuurlijke personen, van wie de meerderheid lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die als enige bevoegd is de vennootschap te leiden.

6. Doel

De vennootschap heeft tôt doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 34 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile hiermee verenigbare activiteiten. Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant, of de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7", derde alinéa van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tôt de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tôt de activiteiten van de accountant:

1° het nazien en corrigeren van aile boekhoudstukken;

2" zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tôt de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabilités en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken

van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4e het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5* het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de ou, opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

-a hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

ÉJ Behoort onder meer tôt de verenigbare activiteiten:

Si «de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant, voor zover dit niet 'a geschïedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening 3 van de werkzaamheden van accountant;

* • het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistîsche, economische, financiële en administratieve

-§ aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering

05 van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet

% voorbehouden zijn aan andere beroepen;

g * het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijsîand bij

3 het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige

"� activiteît is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

rt De vennootschap mag tevens aile opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen

g en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellîjst van de

CJ externe accountants.

g Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke vem'chting die van

aard îs de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer

die geldt voor het beroep van accountant, tôt stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant,

een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en aile handelingen stellen die hiermee

-°j rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en ■§ roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de déontologie van de

« accountant.

ΠZij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor aile leningen,

■g kredietopeningen en andere vem'chtîngen zowel voor haarzelf aïs voor aile derden, met uitzondering van de

.2 cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothécaire) -Sf waarborgen verlenen.

PQ Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale

■g bepalingen ter zake.

-a Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen

•g5 deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

c. • vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

g, • rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in

es artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en

organisatie van het publiektoezicht op het beroep van bedrijfsrevison

• rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8,9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

7. Jaarvergadering

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 ° tôt 5e en waarvan de uitvoering


Vpor-'

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand mei om 12.00 uur.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tôt de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

ZESDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de BV ow BVBA ACCO ACCOUNTANTKANTOOR, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, RPR Antwerpen, BTW nummer BE 0423.338.286, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogeiijkheid tôt indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de

inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondememingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergetegd; uitgifte; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

a ■o

09 eu

s© ©

V •M

•FF

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
16/04/2014
Mod PDF 11.1

Luik'a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktebevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.

O

*14082679*

I

NEERGELEGD

2- APR. 2014

GRIFFIE FlEelilfb;NK van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Wijziging maatschappelijke zetel Tekst:

0448.173.850

ACCOUNTANTSKANTOOR WERNER SOONS

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Battelsesteenweg (Business Park E 19) 466 bus A2, 2800 Mechelen, Belgi

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel vanaf 1 april 2014 overgebracht naar:

Battelsesteenweg 455 E (Business Park E 19) 2800 Mechelen.

Cyriel Cornelis Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik vermelden :

Recto : N iifif1i heftf van de insfrumenterende notaris, fietzil van de perso(oMen)

02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.11.2013, NGL 28.12.2013 13701-0214-016
03/10/2013
~s r

Mod POF 11.1u ,:B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 +~N131IIVa5I h1l NEERGELEGD

034'lllll

8 Z 4 -09- 2013GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANCSMMECHELENOndernemingsnr : 0448.173.850

Benaming (voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR WERNER SOONS

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Battelsesteenweg (Business Park E 19) 455 bus A2, 2800 Mechelen, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Verklaring betreffende overlijden zaakvoerder

Tekst :

Wegens overlijden is er op 7 september 2013 een einde gekomen aan het mandaat als zaakvoerder van de heer Werner Soons.

Cyriel Cornelis

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : "Recto : Naam en hoedanigl'ieidvan de instrumenterende notaris, hetzij van d p-ersri( fn(n''

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 25.04.2013 13097-0228-016
30/01/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 27.04.2012 12100-0500-016
09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 28.04.2011 11101-0077-013
25/02/2011
E St

111

Mac' 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie vrm de Rechtbank IlV1 Xsophandel te. ntwerpen,. op

Griffie 15 FEB. 2017

111

*11030898*

Ondernemingsnr : 0448.173.850

Benaming

ACCOUNTANTSKANTOOR WERNER SOONS

Rechtsvorm : B.V.B.A.

Zetel : Ertbrandstraat 222, 2950 KAPELLEN

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE EN ADMINISTRATIEVE ZETEL

In het verslag van de zaakvoerder van 4 februari 2011 beslist de zaakvoerder de maatschappelijke zetel over te brengen naar Battelsesteenweg 455 (Business Park E 19) te 2800 Mechelen. De administratieve zetel wordt verplaatst naar Battelsesteenweg 455 A 2 (Business Park E 19) te 2800 Mechelen.

Dit vanaf 7 februari 2011.

Kapellen, 4 februari 2011.

Wemer Soons

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik verrnelden : Ract : Naam en hoedanigheid van de insl'rumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

v9reo : Naam en handtekening.

31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 25.05.2010 10128-0083-014
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 27.03.2009 09090-0228-014
23/01/2009 : ANT002030
30/04/2008 : ANT002030
02/04/2007 : ANT002030
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 02.06.2015 15145-0039-015
13/03/2006 : ANT002030
29/03/2005 : ANT002030
20/04/2004 : ANT002030
05/11/2003 : ANT002030
15/01/2003 : ANT002030
09/10/2002 : ANT002030
20/09/2001 : ANT002030
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 16.06.2016 16186-0088-015

Coordonnées
ACCO MECHELEN

Adresse
BATTELSESTEENWEG 455E, BUSINESS PARK E 19 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande