ACCOUNTANTSKANTOOR JEMO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR JEMO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 442.744.127

Publication

14/04/2014
(verkort):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm: Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Antwerpsesteenweg 530

t;

2390 Malle (Westmalle)

Onderwerp akte :WIJZIGING STATUTEN - KAPITAALVERMINDERING.

Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 31 maart 2014 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor JEMO" met zetel te 2390 Malte, Antwerpsesteenweg 530 en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderdtachtigduizend euro ( ;i 180.000,00) om het te brengen van tweehonderdduizend euro ( 200.000,00) op twintigduizend euro

I

20 000 00)I 1 ) door terugstorting aan de enige vennoot van de vennootschap, zonder vernietiging van aandelen

.

maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De comparanten werden door ondergetekende notaris in kennis gesteld van het feit dat de terugbetaling slechts;1

zal kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel

317 van het Wetboek van Vennootschappen.,

Deze kapitaalvermindering wordt uitsluitend bij voorrang verrekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal

ale werkelijk gestort kapitaal wordt beschouwd.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aart de genomen besluiten, zodat het voortaant;

t; zal luiden als volgt:

:t "Artikel 5. - Kapitaal. Het geplaatste kapitaal bedraagt twintigduizend euro 20.000,00) vertegenwoordigd door,;

;i duizend honderd zevenenzestig (1.167) aandelen zonder uitgedrukte nominale waarde,"

:; TWEEDE BESLUIT

Ei De vergadering besluit de zaakvoerders machtiging te geven om de tekst der statuten aan te passen aan de;'

genomen beslissingen, de overbodig geworden vermeldingen te schrappen, de artikels der statuten te

coardineren en te hemummeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

;E Eric Laenens

t:

;i

it Tegelijk hiermee neergelegd

Afschrift van de akte

ti Lijst der publicatiedata

Gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-behoudk aan he Belgisc Staatsfal

Ondernemingsnr : 0442.744.127

Benaming (voluit) : Accountantskantoor JEMO

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14079972*

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14268-0243-013
09/07/2013 : ANT000659
27/08/2012 : ANT000659
08/08/2011 : ANT000659
17/03/2011 : ANT000659
01/09/2010 : ANT000659
01/09/2009 : ANT000659
29/08/2008 : ANT000659
03/09/2007 : ANT000659
06/09/2006 : ANT000659
01/12/2005 : ANT000659
15/12/2004 : ANT000659
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 31.07.2015 15369-0069-013
09/06/2004 : ANT000659
31/10/2003 : ANT000659
23/09/2003 : ANT000659
13/03/2003 : ANT000659
21/02/2003 : ANT000659
01/08/1995 : ANT659
01/01/1993 : ANT659
22/05/1992 : ANT659
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 29.07.2016 16367-0179-012

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR JEMO

Adresse
ANTWERPSESTENWEG 530 2390 WESTMALLE

Code postal : 2390
Localité : Westmalle
Commune : MALLE
Province : Anvers
Région : Région flamande