ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.386.417

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 25.06.2014 14222-0478-017
29/11/2013
mot' 11.1

'~ I~t'~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

Staatsblad ~~~ ~~`

aane het `l ~~~~~~ ly

Belgisch 1~~~ 1~~1

ll~ll

11l~l

~~l~1lti

1~11~

5faatsblad

~l

*13179195*

Ondernemingsnr ; 0431.386.417

Benaming (voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH

(verkort)

BV 0.v" V.

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leugenberg 262 bus 2

2180 Antwerpen (Ekeren)

Onderwerp akte :Statutenwijziging BVBA

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens op 6 november 2013, geregistreerd op het eerste' registratiekantoor te Mechelen op 12 november 2013, boek 993 blad 90 vak 09, ontvangen 50 , getekend, de ontvanger, blijkt dat voornoemde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van negenennegentigduizend zeshonderd euro ( 99.600,00) om het aldus te brengen van zevenentachtigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro ( 87.275,00) op honderdzesentachtigduizend, achthonderd vijfenzeventig euro ( 186.875,00), zonder creatie van nieuwe aandelen;

Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"Artikel 5. Maatscha ..eli k ka" itaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERDZESENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO ( 186.875,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achttienduizend en tien (18.010) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een! achttienduizend en tiende (1118.010de)."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.) Filip Huygens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte

- Gecoordineerde statuten

keZgebe fw r rrifr7v ,mn do f%chtb(tIlit Van KaDAhQna(e1 ie ASlitR;rpG?n, Q,1~

e tlov L~i~" ~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2013
mod 11.1

.-1; ? In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

CII EIIM 191811 i

Ondernemingsnr : 0431.386.417

Benaming (voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH

(verkort) ;

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leugenberg 262 bus 2

2180 Antwerpen (Ekeren)

Onderwerp akte : Fusie door overneming van NV ALROKO door BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH - statutenwijziging

Uit een akte verleden op 10 juli 2013 voor notaris Filip Huygens te Mechelen, nog niet geregistreerd, blijkt dat voornoemde vennootschap, de volgende beslissingen genomen heeft:

SPLITSING VAN BESTAANDE AANDELEN VAN DE BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH De algemene vergadering van de BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH beslist vooraleer over te gaan tot de fusie haar zevenhonderd vijftig (750) aandelen te splitsen als volgt: voor elk bestaand ;: aandeel zullen 10 bijkomende aandelen worden uitgegeven, zodat na de splitsing het kapitaal van :; de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door acht duizend tweehonderd vijftig (8.250) aandelen met dezelfde rechten als de oorspronkelijke aandelen, zonder wijziging te brengen aan het kapitaal van de vennootschap,

BESLUIT TOT FUSIE

1, Goedkeuring van het fusievoorstel

De vergadering keurt het aangekondigde fusievoorstel goed.

De respectievelijk bestuursorganen van de twee vennootschappen hebben het fusievoorstel opgesteld op 8 mei 2013, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 29 mei ;; 2013, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2013 onder nummer 13086045 voor de vennootschap BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH en van 14 juni 2013 onder nummer 13090551 voor de vennootschap NV ALROKO.

2. Instemming met de fusie door overneming

De vergadering betuigt haar instemming met de fusie door overneming, waarbij het gehele I vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap ALROKO met zetel te 2180 EKEREN(ANTWERPEN), Leugenberg 262 bus 02, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH met zetel te 2180 ;; EKEREN(ANTWERPEN), Leugenberg 262 bus 02, tegen uitreiking van aandelen in de BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH aan de aandeelhouders van de NV ALROKO.

3. De ruilverhouding van de aandelen werd bepaald als volgt;

Negenduizend duizend zevenhonderd zestig (9.760) nieuw volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Deze negenduizend zevenhonderd zestig (9.760) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de acht duizend tweehonderd vijftig (8.250) bestaande aandelen.

Deze negenduizend zevenhonderd zestig (9.760) nieuwe aandelen zullen door het I bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend als volgt:

" Aan Mevrouw Herlinda Koch: 9.736 nieuwe aandelen Accountantskantoor Koch tegen 823 aandelen Alroko.

" Aan Mevrouw Annick Jacobs: 12 nieuwe aandelen Accountantskantoor Koch tegen n aandeel Alroko.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetcij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, o

19 JULl 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

tloor-behouden aan het Belgisch Staatsblad" Aan de Heer Tim Jacobs: 12 nieuwe aandelen Accountantskantoor Koch tegen n

aandeel Alroko.

4. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari 2013.

5. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, hetzij 1 januari 2013 KAPITAALVERHOGING

Ingevolge voormeld besluit tot fusie, besluit de vergadering van de de BVBA

ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH met eenparigheid van stemmen dat haar maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met tweenzestigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro ( 62.275,00) om het te brengen van vijfentwintigduizend euro ( 25.000,00) op zevenentachtigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro ( 87.275,00) mits creatie van negenduizend zevenhonderdzestlg (9.760) volstorte nieuwe aandelen, zonder opleg in geld.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoor gezegd. Zij zullen toegekend worden aan de voormelde aandeelhouders van de NV ALROKO op de wijze ais hierboven gezegd,

VASTSTELLING OVERGANG VAN VERMOGENS

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap ALROKO ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH,

Het vermogen (activa en passiva) van de NV ALROKO is uitvoerig beschreven in het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor.

Het besluit van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld voor elke vennootschap overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen door het revisorenkantoor A Audit bcvba (B00782), gevestigd te 2820 Bonheiden, Eikendreef 22, vertegenwoordigd door de heer Jan Huygens (IBRA01237), op datum van 8 juli 2013, luidt als volgt:

"Besluit

ln het kader van de voorgenomen inbreng in natura door de fusie door overneming door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Naamloze Vennootschap ALROKO, vennootschap met zetel te 2180 Ekeren, Leugenberg 262 Bus 02 werden wij op 8 mei 2013 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorgenomen inbreng in natura door de fusie door overneming door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH van de BV OVV NV ALROKO, betreft de inbreng van de in het huidige verslag beschreven immaterile, materile en financile vaste activa, voorraden, vorderingen op ten hoogste n jaar, geldbeleggingen, liquiditeiten, overlopende activa en passiva-elementen en schulden voor een totale inbrengwaarde van 354.011,92 EUR. Ten overstaan van de inbreng in natura zullen aan de inbrenger 9.760 (negen duizend zevenhonderd zestig) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH worden toegekend.

De door ons uitgevoerde controle overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, laat ons toe te besluiten dal:

1) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2) de beschrijving van de inbrengen naar vorm en inhoud aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3) de methoden van waardering van de inbrengen bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen fairness-opinion omvat.

Bonheiden, 8 juli 2013

A Audit bcvba, vertegenwoordigd door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Jan Pieter Huygens

Bedrijfsrevisor"

WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH besluit in aansluiting met onderhavige fusie, haar statuten ais volgt te wijzigen:

Wiiziaing van het doel

De algemene vergadering van de vennootschap BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH beslist met eenparigheid van stemmen vanaf heden het doel te wijzigen ingevolge de uitbreiding van het doel met de activiteit van de overgenomen vennootschap, als volgt:

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zin of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financile handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant."

Wiiziging van het kapitaal en aantal aandelen.

De algemene vergadering van de vennootschap BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH beslist met eenparigheid van stemmen het artikel over het kapitaal te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op zevenentachtigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro ( 87.275,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achttienduizend en tien (18.010) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van (1/18.010ste) van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering van de vennootschap BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH beslist met nparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan hoger vermelde beslissingen, aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, en de richtlijnen van het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).

Gelet op de veelheid aan wijzigingen beslist de vergadering om de bestaande statuten te herschrijven en ze volledig te vervangen, waarvan de te publiceren bepalingen hierna worden vermeld:

Artikel 1. Vorm  naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij heeft de naam ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH.

Zij is een vennootschap waaraan de hcedanigheden van accountant zijn verleend in de zin van artikel 4, 2 van de wet van 22 april 1999, betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2180 EKEREN(ANTWERPEN), Leugenberg 262 bus 02.

Artikel 3. Maatschappeliik doel

De vennootschap heeft tot doei de burgerlijke werkzaamheden van accountant uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten,

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 1, 7, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uitte oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen,

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1 het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2 zowel priv- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proceds, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3 het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pereo(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4 het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van

belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van

belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van

ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nummer 6 of waarin hij de opdrachten

zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6 het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 tot 5 en waarvan de

uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden,

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financile en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie,

" De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen,

zij mag haar doel zowel in Belgi ais in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

. De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, aile onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financile handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant. Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Maatschappelilk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op zevenentachtigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro ( 87.275,00),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevocgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

\voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

7

\foor-

behouderl

aan het

Belgisch

Staatsblad

i

~

mod 11.1

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achttienduizend en tien (18.010) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van (1/18.010ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de venncotschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens n van hen de hoedanigheid van accountant; de andere mag:

" een belastingconsulent zijn,

" een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

" een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

" een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben.

Wanneer er maar n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant hebben.

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen,

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 11. Bevoegdheden - vertegenwoordiging

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels. Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen

betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant , zoals voorzien door de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant niet (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van tweentwintig april negenfienj" tgnderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige er}fiisnaje _beroepen,.,

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aan7icn van darden tc vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

n '

Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vernield is onder artikel 24, Ede lid die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden,

bijgevolg in de bevoegdheid van de het college van zaakvoerders. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ar" tikel 14. Zitting en biieenroeping algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Ar" tikel 18. Boekiaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van

ieder jaar.

Artikel 19. Bestemming van de winst  rserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 22. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.) Filip Huygens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte met vastgestelde statuten,

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan;

Verslag van de bedrijfsrevisor,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

.,

.

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

22/07/2013
sa\7"..,1

mod 11.1

r(~~t ;" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111,LIllj11

u

lila

Neergelegd ;J'a Lie h'orhfbantk

van !(eophand~;! te Antwerpen,

~ 1 JULI 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

: Ondernemingsnr : 431,386.417

Benaming (voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leugenberg 262 bus 2

2180 Antwerpen (Ekeren)

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 26 juni 2013, geregistreerd op hef,

eerste registratiekantoor te Mechelen, op 2 juli 2013, boek 989 blad 85 vak 12, getekend de Ontvanger;

(50,00 ), blijkt dat voornoemde vennootschap de volgende beslissingen genomen heeft:

;i Wliziciinq van het boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en

af te sluiten op 31 december van hetzelfde kalenderjaar,

De vergadering beslist het artikel in de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

Wiizjging datum iaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op'

de derde maandag van de maand mei om 15:00 uur,

"

De vergadering beslist het artikel in de statuten te vervangen door volgende tekst:

, "leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de

maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van:

de maand mei om 15:00 uur,"

:, Overgangsbepalingen

1 De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2012, te

verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2013,

2 De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de'

jaarrekening zal gehouden op de derde maandag van de maand mei om 15:00 uur van het jaar

2014,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Get.) Filip Huygens, notaris

Hiermede neergelegd: gecordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd do rechtspersoon ten aan7ion van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/06/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ler griffie vara de ReCltlbania vcr,~ ,twuplaf7de0 ie Antwerpen, op

2 9 MD 20:3

Griffie

lIl IHI 1H UI Il1I

*13086045*

i

i q

Ondernemingsnr : 0431.386.417

Benaming

(veruit) : Accountantskantoor Koch

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Leugenberg 262 bus 02 - 2180 Ekeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : fusievoorstel

FUSIE DOOR OVERNEMING  FUSIEVOORSTEL

De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 8 mei 2013 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 tot en met 704 van het. Wetboek van Vennootschappen:

 de overnemende vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH Burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Leugenberg 262 bus 02, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0431.386.417.

 de overgenomen vennootschap ALROKO Burgerlijke vennootschap onder vorm van Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Leugenberg 262 bus 02, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0440.261.224,

Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te, tekenen door de respectievelijke bestuursorganen:

 voor de overgenomen vennootschap ALROKO NV : Mevrouw Herlinda Koch, Leugenberg 262 bus 02 te ' 2180 Ekeren, die alleen handelt;

 voor de overnemende vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH BVBA: Mevrouw Herlinda Koch, Leugenberg 262 bus 02 te 2180 Ekeren die alleen handelt.

De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten ais de, verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om ailes te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene, vergaderingen:

1. Wettelijke vermeldingen

1.1, Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 693 io W, Venn.)

1,1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH Burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, werd opgericht op 16 juni 1987 bij akte verleden voor notaris Romain Coppin,

Op de laatste biz van Luik g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persotoin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

kantoor houdend te Antwerpen. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9

juli 1987 onder het nummer 870709-77

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd op 29 juni 2001 bij akte verleden voor

notaris Romain Coppin, voornoemd. De akte werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van

24 juli 2001 onder het nummer 20010724-325.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2180 Ekeren, Leugenberg 262 bus 02.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 25.000 EUR (vijfentwintig duizend euro). Het is verdeeld in 750

(zevenhonderd vijftig) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal is volledig volgestort.

Vooraleer over te gaan tot de fusie zal de vennootschap overgaan tot een splitsing van haar aandelen. Voor elk bestaand aandeel zullen 10 bijkomende aandelen worden uitgegeven, zodat na de splitsing het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door 8.250 (acht duizend tweehonderd vijftig) aandelen met dezelfde rechten als de oorspronkelijke aandelen, zonder wijziging te brengen aan het kapitaal van de vennootschap.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

" Mevrouw Herlinda Koch, zaakvoerder

Rechtspersonen register

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer

0431.386.417.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:

 Mevrouw Herlinda Koch, houder van 750 (zevenhonderd vijftig) aandelen.

Samen het totaal van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zijnde 750 (zevenhonderd vijftig)

aandelen.

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

ALROKO Burgerlijke vennootschap onder vorm van Naamloze Vennootschap werd opgericht op 21 februari

1990 bij akte verleden voor notaris Romain Coppin, kantoor houdend te Antwerpen.

De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 maart 1990 onder het

nummer 900321-154.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2004 bij akte verleden voor

notaris Romain Coppin, voornoemd. De akte werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van

20 februari 2004 onder het nummer 04028851.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2180 Ekeren, Leugenberg 262 bus 02.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.275,00 EUR (tweenzestig duizend tweehonderd vijfenzeventig euro). Het is verdeeld in 825 (achthonderd vijfentwintig) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal is volledig volgestort.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

" Mevrouw Hertinda Koch, gedelegeerd bestuurder

" Mevrouw Annick Jacobs, bestuurder

" De Heer Tim Jacobs, bestuurder

Rechtspersonen register

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer

0440.261.224.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:

ti

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

 Mevrouw Herlinda Koch, houder van 823 (achthonderd drientwintig) aandelen.

 Mevrouw Annick Jacobs, houder van 1 (1) aandeel.

 De Heer Tim Jacobs  houder van 1 (1) aandeel.

Samen het totaal van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zijnde 825 (achthonderd

vijfentwintig) aandelen.

1.2. Ruilverhouding (art. 693 2o W. Venn.)

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 750 (zevenhonderd vijftig) aandelen. Vooraleer over te gaan tot de fusie zal de vennootschap overgaan tot een splitsing van haar aandelen. Voor elk bestaand aandeel zullen 10 bijkomende aandelen worden uitgegeven, zodat na de splitsing het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door 8.250 (acht duizend tweehonderd vijftig) aandelen met dezelfde rechten als de oorspronkelijke aandelen, zonder wijziging te brengen aan het kapitaal van de vennootschap.

9.760 (negen duizend zevenhonderd zestig) nieuw volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. Deze 9.760 (negen duizend zevenhonderd zestig) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de 8.250 (acht duizend tweehonderd vijftig) bestaande aandelen.

Deze 9.760 (negen duizend zevenhonderd zestig) nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend als volgt:

" Aan Mevrouw Herlinde Koch: 9.736 nieuwe aandelen Accountantskantoor Koch tegen 823 aandelen Alroko.

" Aan Mevrouw Annick Jacobs: 12 nieuwe aandelen Accountantskantoor Koch tegen n aandeel Alroko.

" Aan de Heer Tirn Jacobs: 12 nieuwe aandelen Accountantskantoor Koch tegen n aandeel Alroko.

1.3, Wijze van uitreiking (art. 693 3o W. Venn.)

De inruiiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, zijnde de raad van bestuur, van de overnemende vennootschap.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap kunnen  na afspraak met de raad van bestuur van de overnemende vennootschap  hun aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de overnemende vennootschap.

Deze inruiloperatie zal steeds plaatshebben op de maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap door vernietiging in het aandeelhoudersregister van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen inschrijving van de nieuwe volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap.

Deze aandelen van de overgenomen vennootschap kunnen worden ingeruild tegen aandelen van de overnemende vennootschap tot 30/09/2013.

Aandelen van de overgenomen vennootschap die op 30/09/2013 niet zijn ingeruild tegen aandelen van de overnemende vennootschap zullen worden vernietigd.

1.4. Datum van deelname in de winst (art. 693 40 W. Venn.)

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende

vennootschap vanaf 0110112013.

1.5. Boekhoudkundige datum (art. 693 5o W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht

voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 0110112013.

1.6. Bijzondere rechten (art. 693 6o W. Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreerd.

Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.7. Bijzondere bezoldiging (art. 693 70 W. Venn.)

Er werd aan A Audit cvba, vertegenwoordigd door Jan HUYGENS, bedrijfsrevisor, Eikendreef 22 te 2820 Bonheiden, gevraagd de verslagen op te stellen waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

"

De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht is in onderling overleg vastgesteld geworden op 2.500 EUR (tweeduizend vijfhonderd euro) excl. BT.W.

1.8. Bijzonder voordelen (art. 693 8o W. Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuursorganen van de overgenomen

vennootschap, noch aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap.

Voor-1 behouden aan het Belgisch Staatsblad

n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. Bijkomende vermeldingen

2.1. Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap

Zie bijlage L

2.2. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de overnemende vennootschap volgende uit de fusie vloeiende wijzigingen aangebracht te worden: aanpassing van het doel van de overnemende vennootschap met uitbreiding van deze punten die wel in het doel van de overgenomen vennootschap zijn voorzien, maar tot op heden niet in het doel van de overnemende vennootschap.

2.3. Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt

 In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door ieder voor de helft ten laste van zowel de overnemende vennootschap als de overgenomen vennootschap.

 In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen enkel door de overnemende vennootschap.

2.4. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds am alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

' De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk,

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

2.5. Algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 30 juni 2013 zou kunnen zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 8 mei 2013, te Ekeren, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, , met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbanken van koophandel van Antwerpen overeenkomstig de artikelen 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

Mevrouw Herlinda Koch

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.11.2012, NGL 28.11.2012 12648-0488-013
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.11.2011, NGL 28.11.2011 11619-0353-013
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 06.12.2010 10624-0295-013
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.11.2009, NGL 23.11.2009 09858-0186-015
27/11/2008 : ANT001733
03/12/2007 : ANT001733
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 28.05.2015 15134-0589-015
27/11/2006 : ANT001733
28/11/2005 : ANT001733
17/11/2004 : ANT001733
25/11/2003 : ANT001733
28/11/2002 : ANT001733
19/12/2001 : ANT001733
24/07/2001 : ANT001733
05/02/1998 : ANT1733
07/08/1997 : AN257586
01/01/1989 : AN257586
09/07/1987 : AN257586

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR KOCH

Adresse
LEUGENBERG 262, BUS 2 2180 EKEREN(ANTW)

Code postal : 2180
Localité : Ekeren
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande