ADMINISTRATIEKANTOOR VAN OOSTERUM

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : ADMINISTRATIEKANTOOR VAN OOSTERUM
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 440.201.737

Publication

08/09/2014
,

mati 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IMI!!111 1

101

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

28 AUG 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr 0440.201.737

Benaming (voluit) :Administratiekantoor Van Oosterum

(verkort) :

Rechtsvorm vennootschap onder firma

Zetel Reigersdreef 10

2990 Wuustwezel

Onderwerp akte :BVBA: ontbinding

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 4 augustus 2014, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antweipen", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder fuma "Administratiekantoor Van Oosterum" met zetel te 2990 Wuustwezel, Reigersdreef 10 gekend onder het ondememingsnummer BE0440.201.737 , besloten heeft,

ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING

Met unanimiteit van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. De vennootschap onder firme "Administratiekantoor van Oosterum" bestaat thans enkel nog voor haar vereffening.

AANSTELLING VEREIIIENAAR

De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen en onder opschortende voorwaarde van bevestiging door de rechtbank van koophandel, aan als vereffenaar, de heer Ewaldus van Oosterum, wonende te 2990 Wuustwezel, Reigersdreef 10, die bevestigt niet getroffen zijn door enig beroepsverbod en verklaart te aanvaarden.

MACHTEN VEREFFENAAR

De algemene vergadering beslist daarna dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht zal hebben om zijn mandaat uit te oefenen, namelijk deze voorzien bij artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder zijn toevlucht te moeten nemen tot machtiging van de algemene vergadering in de gevallen waarin deze is voorzien.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Do verefferwr zal alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hen tijdelijke machten toekennen, die naar zijn oordeel passen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Mie akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zullen getekend worden door de vereffenaar alleen handelend.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER

De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van zaakvoerder van de heer Ewaldus van Oosterum, voornoemd.

! Hem wordt even over zijn beleid en de wijze van uitoefening van zijn mandaat.

deJ

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B verme

: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Modlil

Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HEERMEDE NEERGELEGD:

* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering

* Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten

*Beschikking aanstelling vereffenaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.k., I

, -V-dbr-behouden aan 'nt Belgisch Staatsblad \F7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/04/2015
Mad Word 11.1

MM el In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Aniweruen phandel

1 1 111 1,W1

15 APR. 2015~

afdeling Antwerpen

ri -

Ondernemingsnr : 0440 201 737

Benaming

(voluit) : ADMINISTRATIEKANTOOR VAN OOSTERUM 5 (verkort) ;

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : Reigersdreef 10, 2990 Wuustwezel

(volledig adres)

Onderwerp akte : SLUITING VEREFFENING

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, dd. 30 september2014, blijkt wat volgt :

Aan de vereffenaar, de heer Ewaldus van Oosterurn, wordt kwijting verleend voor het mandaat uitgeoefende inzake de vereffening.

Alle wettelijke documenten en bescheiden zullen, ingevolge de vigerende wetgeving, gedurende 10 jaren: bewaard blijven op het adres van de vereffenaar : Reigersdreef 10, 2990 Wuustwezel.

Alle voorgaande in acht genomen, besluit de B.A.V. dat de VOF ADMINISTRATIEKANTOOR VAN OOSTERUM, met ingang van 30 september 2014, definitief opgehouden heeft te bestaan en dat de vereffening hiermede eveneens gesloten is.

Wuustwezel, 30 september 2014

Vereffenaar

van Oosterum Ewaldus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/08/1996 : AN276155

Coordonnées
ADMINISTRATIEKANTOOR VAN OOSTERUM

Adresse
REIGERSDREEF 10 2990 WUUSTWEZEL

Code postal : 2990
Localité : WUUSTWEZEL
Commune : WUUSTWEZEL
Province : Anvers
Région : Région flamande