ADVOCATENKANTOOR VAN LAER JORGEN, AFGEKORT : VAN LAER JORGEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVOCATENKANTOOR VAN LAER JORGEN, AFGEKORT : VAN LAER JORGEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.311.054

Publication

05/05/2014 : Neerlegging verslag quasî-inbreng / verplaatsîng maatschappelijke zetel
Tekst :

Neerlegging van het verslag van quasi-inbreng van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADVOCATENKANTOOR VAN LAER JORGEN, vertegenwoordigd door de heer VAN LAER Jorgen.

Neerlegging van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, de heer VAN LAER Jorgen, ter gelegenheid van de voorgestelde quasi-inbreng, op datum van 10 februari 2014.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 24 maart 2014 blijkt dat wordt beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsten van de Steenbokstraat 28 te 2018 Antwerpen naar de Hendrik Kuijpersstraat 19 te 2640 Mortsel. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VAN LAER Jorgen

Zaakvoerder

Ôp de laatste blz." van " Lui ft "8 " verni êldëri ":" " " Rëcf ô ":" Naam* en" hoedanigheid vâhde frïstmmèhtèreridëno�

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
03/01/2014
(verkort) : VAN LAER JORGEN

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een eenpersoons-be-sloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Steenbokstraat 28

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,:i Broederminstraat 9, op elf december tweeduizend dertien, vr registratie uitgereikt, met als enig doel te:` worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1 Oprichter

De heer VAN LAER Jorgen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), ;i Steenbokstraat 28. 2.a) Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een eenpersoons-beslo~ ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "ADVOCATENKANTOOR VAN LAER JORGEN", afgekort "VAN LAER JORGEN"

3. Zetel : te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Steenbokstraat 28

4. Doel

Het uitoefenen van het vrij beroep van advocaat en van alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals (niet limitatief) het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van.;; Iezingen over juridische of gerechtelijke onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van juridische artikelen en boeken, het optreden als scheidsrechter, bemiddelaar of verzoener, als gerechtelijk mandataris, i bestuurder, vereffenaar en curator, en ook het uitoefenen van andere gerechtelijke mandaten en opdrachten, de professionele samenwerking met andere binnenlandse en buitenlandse advocaten en andere vrije beroepen; bevorderen. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag ofwel alleen, ofwel hi samenwerking met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle; andere handelingen stellen, van welke aard ook en geen uitgezonderd, die op welke wijze dan ook de uitoefening van het beroep van advocaat in binnenland en buitenland en van de werkzaamheden die daarmee;, verband houden, kunnen bevorderen, of aan dergelijke werkzaamheden deelnemen.

De vennootschap mag daarbij roerende en onroerende goederen als investeringsgoederen verwerven en in diti, verband alle daden van beheer en beschikking stellen, zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken. Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haari> maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn, zonder dat dergelijke handelingen een`; handelsactiviteit mogen uitmaken.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel Iichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen. De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg:; van verbintenissen van derden, zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van de eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap kan deelnemen in middelen-vennootschappen'; voor het leveren van infrastructuur, Bij de verwezenlijking van het maatschappelijk doel zal steeds worden gehandeld met inachtneming van de regels van behoorlijke beroepsuitoefening, van de vigerende deontologische regels en reglementen aangenomen door de Orde van Vlaamse Balies van de gedragscode voor;,

" jf

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

JIJI111~uiui~1~uiMm1u

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerleg ter riffie van de akte

muNITEJR Ri71

24 -12_ GISCH STA

Griffie

SE

2013 Neergelegd `,r : ~ ef~tbanls TSSLvan Koophandel te Antwerpen, op

16 DEC 2093

uik

Ondernemingsnr : Jt` 3 311 , 05(i

Benaming (voluit) : ADVOCATENKANTOOR VAN LAER JORGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

:i

mati 11,1

de advocaten van de Europese Gemeenschap, ook die betreffende associaties en/of vennootschappen van advocaten.

5. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur,

6. Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro ( 18.600,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen, zonder nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro ( 12.400,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING.

Derhalve dient nog bijgestort te worden door de heer VAN LAER voornoemd : een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro ( 6.200,00).

7. Boekjaar : begint op n januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend veertien.

8, Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugrugbetalingen in geld of effekten ten voordele van de aandelen die in een grotergedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

Zolang de vennootschap n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden tilt die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Elk aandeel geeft recht op n stem,

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder.

Zolang de vennootschap slechts n vennoot telt, dient de zaakvoerder noodzakelijkerwijze de enige vennoot te

zijn.

Wanneer de zaakvoerder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep

van advocaat uitoefenen.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene

vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

De vergoeding van de zaakvoerder zal bepaald worden door de algemene vergadering.

' De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van

de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene

vergadering met gewone meerderheid, is : de heer VAN LAER voornoemd.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Niet-aanstelling van commissaris

De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,

tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen

en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de

.btw- en/-ofbij_de_ondernemingsloketten,.zowel-voor" .de" inschrijving " van " de-vennootschap-als-voor-elke-latere.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Beilgisch

Staatsblad

. .,

mod 11.1

wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMENDO",

gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Harold DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van de

oprichtingsakte

Voor-

behouden

aan het

Bdigisch

..Staatsblad

4,'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.08.2015 15488-0350-012

Coordonnées
ADVOCATENKANTOOR VAN LAER JORGEN, AFGEKORT :…

Adresse
HENDRIK KUIJPERSSTRAAT 19 2640 MORTSEL

Code postal : 2640
Localité : MORTSEL
Commune : MORTSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande