ADVOCATENKANTOOR WATTECAMPS - DE PRETRE

Divers


Dénomination : ADVOCATENKANTOOR WATTECAMPS - DE PRETRE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 479.775.955

Publication

15/04/2014
Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mod Won; 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Flecenic K ph AtreVaPe"

ANTI"'"IPEra

oe 03 AParae

Ondernemingsnr : 0479.776.966

Benaming

(voluit) : ADVOCATENKANTOOR WATTECAMPS - DE PRETRE

(verkort) :

Rechtsvorm: Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Vennootschap onder firma

Zetel; Lodewijk Gerrittslaan 18 -2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontbinding en sluiting vereffening

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 blijkt dat volgende: beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen;

1/ De vennootschap wordt ontbonden met ingang van 27 maart 2014

2/ Er wordt geen vereffenaar aangesteld.

3/ Uit de de staat van activa en passiva per 31 december 2013 blijkt dat er geen schulden zijn zoals bedoeld, in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen. Het resterende actief zal door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit worden teruggenomen.

4/ De vereffening van de vennootschap wordt gesloten en de vennootschap houdt op te bestaan op 27: maart 2014. Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om aile eventuele rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap te vervullen.

4/ Het mandaat van de zaakvoerders, de heer Luc De Prtre en mevrouw Annick VVattecamps, wordt bijgevolg beindigd en er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met de datum van sluiting van de vereffening.

6/ Alle boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende de wettelijke termijn worden bewaard door de heer LucDe Prtre op zijn adres te 2000 Antwerpen, AmerikaleI 160 bus 2.

6/ Er wordt volmacht verleend aan de BVBA TheOffice Accountancy & Tax BVBA, O.N. 0875.634.539, vertegenwoordigd door mevrouw Gaby Van Loock, met recht van in de plaatsstelling:

- om alle formaliteiten te verrichten bij de Rechtbank van Koophandel, de KBO, de ondernemingsloketten en: alle belastingadministraties die noodzakelijk zijn naar aanleiding van deze ontbinding en vereffening.

om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingsadministraties voor het indienen van aangiften, ondertekenen van documenten en afleggen van verklaringen, die nodig of nuttig zijn in de periode n de sluiting van de vereffening.

Luc De Prtre Annick VVattecamps

Zaakvoerder Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

I 111111 tI1111111!11,q1III

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

24/03/2003 : ANA074635

Coordonnées
ADVOCATENKANTOOR WATTECAMPS - DE PRETRE

Adresse
LODEWIJK GERRITSLAAN 18 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande