AG-TEC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AG-TEC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.110.691

Publication

07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 03.04.2014 14084-0466-035
09/07/2013
~ Mou Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

deergelugd 1:,1` griffie von alc Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 12 8 MMOndernemingsnr : 0449.110.691

Benaming

(voluit) : AG-TEC

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 28 maart 2013

Het eervol ontslag van de heer Jozef Vervaet wordt aanvaard en de vergadering dankt hem voor zijn jarenlange inzet. Met eenparigheid van stemmen wordt Mevrouw Carine Celis ais bestuurder benoemd voor een periode van 3 jaar eindigend op de algemene vergadering van 2016.

Ontslagen:

11 de heer Jozef Vervaet - bestuurder

Benoemingen:

1/ Mevrouw Carine Celis - bestuurder

Gedelegeerd bestuurder Jean-Christophe SmeetsOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 23.04.2013 13094-0514-033
21/08/2012
mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaiaaiai

Ondernemingsnr : 449.110.691 Benaming (voluit) : AG-TEC Py'eAry7etagc Fcr

grime va,7Qe~" ~~

,~ r1il~~fnfq

Ji4`py arpenr op Griffie,

~1 ~~~ 1 ~~~~

Vc

behc

aan

Bete

Staat

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Boomsesteenweg 174

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op twee augustus tweeduizend twaalf, vr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AG-TEC", gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 174, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0449.110.691, beslist heeft tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van NEGENHONDERDDUIZEND euro (E 900.000,00) om het te brengen van

DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND euro (E 350.000,00) op EEN MILJOEN

TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND euro (E 1.250.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door

verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun '

aandelenbezit en ze werd volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal,

afgeleverd door ING Bank.

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders zullen geen nieuwe aandelen worden

uitgegeven.

Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND euro

(E 1.250.000,00), vertegenwoordigd door ZESTIG (60) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, elk vertegenwoordigend een zestigste (1!6051) van het maatschappelijk kapitaal. Ze zijn

genummerd van "1" tot "60"."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecordineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter griffie van (Je Reclfti rm.'t nOf)/Wnefel le Iiniwerpef1, O,r?

Griffie 6 MEI 2012

V A Il IllhIlIUill VIINI111

*12096700*

b

s

Ondernemingsnr : 0449.110.691

Benaming

(voluit) : AG-TEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boomsesteenweg 174, B-260 Wilrijk (Antwerpen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 29 maart 2012

Het mandaat van de commissaris eindigt met de huidige Algemene Vergadering. Erns & Young Bedrijfsrevisor BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, Joe Englischtraat 54 te 2140 Borgerhout (Antwerpen) wordt voor een nieuwe periode van drie jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2015 herbenoemd.

Het mandaat van bestuurder van dhr, Jean-Christophe Smeets eindigt op huidige Algemene Vergadering. Wij stellen voor hem te herbenoemen voor een periode van drie jaar. De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Christian Vanderhaeghe als bestuurder. De NV Finnavaal, vertegenwoordigd door dhr. Christian Vanderhaeghe, wordt benoemd voor een periode van 3 jaar eindigend op de Algemen Vergadering te houden in 2015.

De Algemene Vergadering noteert de benoeming van dhr. Jean-Christophe Smeets als gedelegeerd bestuurder. Dhr. Jozef Vervaet neemt ontslag als gedelegeerd bestuurder. De mandaten als bestuurder van dhr, Jozef Vervaet en dhr. Olivier Descampe blijven lopen tot de Algemene Vergadering te houden in 2015.

Jean-Christophe Smeets

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.02.2012, NGL 24.04.2012 12093-0420-031
14/02/2012
II1 II IU1I1 ll Iliflhl IIII

aao3~ias*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; na neerlegging ter griffie van de akte

,.~ _

~~'~~

~. . _ ,,,~ ., .z ~

r -.

Griffie ~~ ~ ' ir.~~o ~, -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

:' Ondernemingsnr : 449.110.691

Benaming (voluit) :AG-TEC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Boomsesteenweg 174

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke;. vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen,,; Broederminstraat 9, op achtentwintig december tweeduizend en elf; dragende de melding : "Geregistreerd twee Bladen geen Renvooien Te Antwerpen, zevende kantoor der Registratie op 04 JAN 2012 Boek 161 Blad 49 Vak 09 Ontvangen Vijfentwintig euro (25 EUR) De ontvanger a.i. (getekend) J. MARTENS", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AG-TEC", gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 174, ingeschreven in het rechtspersonenregister te; Antwerpen met ondernemingsnummer 0449.110.691, onder meer beslist heeft :

;' 1. de aandelen statutair op naam te steIIen.

De aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de diverse eigenaars van de aandelen. Aan de aandeelhouders werd een certificaat afgeleverd overeenkomstig artikel 465 Wetboek van.`; Vennootschappen. Aan de akte werd een exemplaar van het proces-verbaal van de raad van bestuur van de voormelde vennootschap van 15 december 2011 gehecht.

2. de statuten aan te passen aan voormeld besluit, als volgt:

- artikel 10 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: l'

ii "De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn volgestorte effecten in een andere vorm, binnen

de grenzen van de wet.

ji Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar;,

of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De overdracht van gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere.

i; Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

artikel 31 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiter1ijki;

` . vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een door de erkende rekeninghouder ofi

vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van aandelen van de

vennootschap.

Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen:

- voor natuurlijke personen: naam en voornaam en woonplaats;

voor rechtspersonen: naam, ondernemingsnummer (of handelsregister en btw-nummer voor niet-ingezetene);

en zetel;

- het aantal aandelen van de vennootschap;

- de datum en het uur van de vergadering van vennootschap;

- de blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ry " M

kennis evn

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelenop naam of hun vertegenwoordigers

...... _ ._....._......,........-- _ .. _ ......_....e....

g

van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de

vennootschap.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door z

::middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter

beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de

woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt

aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de

oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de

stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde

lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene

vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de

stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs ;

van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan

wel vertegenwoordigd zijn."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- PV raad van be-

stuur;

- gecot rdineer-

de statuten

e

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 02.05.2011 11100-0360-034
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.03.2010, NGL 31.05.2010 10147-0491-031
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.03.2009, NGL 27.04.2009 09122-0202-030
27/04/2015
ro

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

15 APR. 2015

afdeling Antwerpen

11111

*1506 14*

,-----6rifFre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.110.691

Benaming

(voluit) : AG-TEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten

Het mandaat van bestuurder van de heer Jean-Christophe Smeets, de heer Olivier Descampe en Finnavaal

NV, vertegenwoordigd door de heer Christian Vanderhaeghe, eindigt op huidige Algemene Vergadering. Wij

stellen voor hen te herbenoemen voor een periode van vier jaar eindigend op de Algemene Vergadering te

houden in 2019.

Herbenoeming:

11 de heer Jean-Christophe Smeets

2/ de heer Olivier Descampe

3/ Finnavaal NV, vertegenwoordigd door de heer Christian Vanderhaeghe

Het mandaat van de commissaris eindigt met de huidige Algemene Vergadering. Ernst & Young Bedrijfsrevisor BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, Joe Engfishstraat 54 fe 2140 Borgerhout (Antwerpen) wordt voor een periode van drie jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2018 herbenoemd.

Herbenoeming:

11 Ernst & Young Bedrijfsrevisor BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker

Jean-Christophe Smeets

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.03.2008, NGL 09.05.2008 08123-0381-036
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.03.2007, NGL 26.04.2007 07122-0386-033
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 29.06.2006 06362-3373-015
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 28.06.2005 05354-2071-014
27/02/2004 : BL566457
28/01/2004 : BL566457
17/04/2003 : BL566457
22/04/2002 : BL566457
22/04/2002 : BL566457
23/03/2000 : BL566457
23/03/2000 : BL566457
27/02/1999 : BL566457
27/02/1999 : BL566457
12/03/1997 : BL566457
01/01/1997 : BL566457
01/01/1997 : BL566457
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.03.2016, NGL 11.07.2016 16315-0165-035

Coordonnées
AG-TEC

Adresse
BOOMSESTEENWEG 174 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande