AJUNI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AJUNI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.774.512

Publication

05/05/2014 : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, op zeventien april tweeduizend en veertien, blijkt dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AJUNI" opgericht werd door: 1/ De Heer SANDHU Gurmeet Sïngh, geboren te Mansoorwal Bet (India) op dertig december negentienhonderd zesentachtig, van Indische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei

158 bus 4.

21 Mevrouw KAUR Rajwinder, geboren te Kala Sanghian (India) op twee oktober negentienhonderd zesentachtig, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 158 bus 4. 3/ De heer SINGH Sarbjit, geboren te Pharwahï (India) op vijftien november negentienhonderd vierentachtig,

van Indische nationaliteit, wonende te 2320 Hoogstraten, Antoon de Lalaingstraat 1 bus 2

De vennootschap wordt opgericht met een geplaatst maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO, vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam zonder nominale waarde.

Deze aandelen worden in geld ingeschreven door de oprichters aïs volgt:

1)De heer Gurmeet SANDHU, voornoemd, voor zestïenduizend zevenhonderd veertig euro hetzij negentig

aandelen

2)Mevrouw Rajwinder KAUR, voornoemd, voor duizend achthonderd zestîg euro hetzij tien aandelen 3)De heer Sarbjit SINGH, voornoemd, voor duizend achthonderd zestig euro hetzij tien aandelen : 10 Deze aandelen waarop in geld is ingeschreven werden volstort ten belope van zesduizend tweehonderd

euro door:

1)De heer Gurmeet SANDHU, voornoemd, ten belope van vierduizend negenhonderd zestig euro 2)Mevrouw Rajwinder KAUR, voornoemd, ten belope van zeshonderd twintig euro 3)De heer Sarbjit SINGH, voornoemd, ten belope van zeshonderd twintig euro

Deze som werd gestort op een bijzondere rekening geopend bij AXA BANK EUROPE NV via haar kantoor te 2990 Loenhout, Bareelstraat 4 op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het getuigschrift' hiertoe afgeleverd door voornoemde bankînstelling en dat door ondergetekende notaris zal bewaard worden conform de wettelijke bepalingen. DE STATUTEN luiden als volgt: I. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL Artikel 1 - NAAM :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "AJUNI".

Artikel 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 12.

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door

zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel: ■Uitbating nachtwinkel

•Uitbating van een dagwinkel •Uitbating van supermarkt

•Groenten- en fruitwinkel •Buurtwinkel

• Krantenwînkel;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

•3» behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Oî eu

l� O

î?)

•FF

mod11.1

•import en export, klein- en groothandel van diverse handelsgoederen, zowel food als non-food producten •Uitbating van een dagbladhandel; •Uitbating van een telefoonwinkel;

•Handei van goederen zonder nadere specificatie; •Bemiddeling in de verkoop van goederen;

■Uitbating van een vervoerbedrijf in het bijzonder het personenvervoer per taxi, personenvervoer per [

•Onderneming voor de verhuur van personenauto's met chauffeur •Luchthavenvervoer;

•Groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's, auto-onderdelen, kampeervoertuigen enz.

•Het gewone onderhoud van auto's etc.: wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen en

herstellen van ruîten, vervangen en herstellen van banden, enz.

•Uitbating van een benzinestation, zijnde de handei in diverse brandstoffen;

•Uitbaten van een horecazaak: restaurant, snackbar, broodjeszaak, frituur, pitarestaurant, café, bar, taverne,

en aile aanverwante activiteiten;

•Verkoop van pita's, pizza's, belegde broodjes, sandwiches, gebakjes, koffiekoeken, taartjes, croques, ',

wafels, pannenkoeken, frisdranken, alcoholische dranken,, enz. zowel voor consumptie ter plaatse als om mee ; te nemen en/of thuisbezorging;

•Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ook ter plaatse verbruikt kunnen worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwlchbars, ■ hamburgerresîaurants, frietkramen, hotdoginstallaties, pitarestaurants, pizzeria's, ijssalons, tea-rooms, enz.

•Tussenpersoon in de handei;

•Carwash

•Koeriersdiensten

•Verhuring van diverse materialen :

•Verkopen op commissie •Overige zakelijke dienstverlening; : •Voor eigen rekening: !

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen j met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van '. onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, i verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en | verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in : verband staan en die van aard zîjn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, i alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die • het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen; :

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verplichtingen j

met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of •

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden , van welke vorm ook, ! van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen;

•Het toestaan van leningen en kredietopenîngen aan rechtspersonen en ondememingen of particulîeren, : onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime :

zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan ;

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en ; kapitalisatieondernemingen; i •Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere ;

leîdende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in aile vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en

onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk '■

doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in aile ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothécaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4-DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging ter griffie van de rechtbank :

van koophandel, van het uittreksel uit deze akte.

behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

II. KAPITAAL - AANDELEN :

Artikel 5 - KAPITAAL - AANDELENREGISTER :

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met honderd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

• FN

Oî eu

Sf 3

mod11.1

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van

de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de

onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving In het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandlgd. Eigenaars in onverdeeldheid en aile personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn,

dienen zich respectieveiijk door één enkele persoon te laten vertegenwocrdigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan dïe aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het

stemrecht uitgeoefend docr de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eîgenaar-pandgever.

Artikel 6 - VERHOGING KAPITAAL :

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de

regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet.

Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL :

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316,

317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN :

A. Overdrachtsregelîng zo er slechts één vennoot is :

Indien aile aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk

overdragen.

B. Overdrachtsregelîng zo er meerdere vennoten zijn :

Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van i nîetigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van aile medevennoten.

De vennoot die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voomemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voomaam, beroep en woonplaats van de j voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor

; geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van

: de overdracht, zullen zij geacht worden zich nîet te verzetten tegen de overdracht. i Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende

vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. î indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkeiijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkeiijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee : deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop : de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, i op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn. De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen : in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet | meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per jaar. Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de

: wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaariijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN :

A. Overdrachtsregelîng zo er slechts één vennoot is :

Het overiijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

es in O

•FF

mod11.1

voor aile verbintenissen van de vennootschap ontslaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B. Overdrachtsregelîng zo er meerdere vennoten zijn :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van

nietigheîd, enkel overgedragen worden mits instemming van aile medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uiîbetaald zoals bepaald in artikel 8.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE: Artikel 10 - Zaakvoerder;

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij. in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door ! neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift ' daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de

vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder kan ten aile tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering,

met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

De zaakvoerders zîjn bevoegd om aile handelingen van întem bestuur te verrichten die nodig of dienstig zîjn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de

vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Iedere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te

hebben.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

als verweerder.

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een

andere persoon daartoe aanduîdt. Artikel 12 - Tegenstrijdig belang:

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor

bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13 - Contrôle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

IV. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 - Algemene vergadering:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt aile vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de

derde donderdag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende

werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten

irihoudt.

Op de laatste blz, van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

! "�

! ITï

•FF

. eu

M ei

mod 11.1

Er kan ook aitijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging

van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Aile vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de

oproeping.

Indien aile aandelen zijn ingeschreven op één vennoot, dan oefent hij aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige . vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een • register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in : voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, '.

minstens vijftien dagen vôôr de vergadering aangetekend verzonden.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, j

zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden j gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten ' niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van ' de vennootschap. De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de ■ jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, • behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hîeromtrent. De volgende vergadering ; heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15 - Stemrecht - Quorum: i

Elk aandeel geeft recht op één stem. i

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone ; meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht heeft op een stem mits de door de wet en de statuten | opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over i een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die [ aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. [ Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, ',

verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen. !

Het stemrecht verbonden aan aandelen Ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het ; beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de :

aandelen zîjn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan '.

het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening :

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar..

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten ; voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van heîzelfde ',

wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van België.

Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling :

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke réserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. :

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen. VI. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 18 - Vereniging van aile aandelen in één hand :

De vereniging van aile aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de

vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding. Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere

Op de laatste blz, van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Oî eu

ITÏ O

et l-o

•FF

M CS

mod 11.1

vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overiijden aan hem zijn

overgegaan.

Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen :

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het ' maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten j vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te; beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda • aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering :

op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van : de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft, wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 €), ;

kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te :

regulariseren.

Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden :

Zîjn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie '■

zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het;

wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaariijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

VIL DIVERSE BEPALINGEN :

Artikel 21 - Keuze van woonplaats :

Aile zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun aile dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de

vennootschap zelf.

Artikel 22 :

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID Artikel 23 ;

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

7. UITVOERINGSBEPALINGEN

a. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op 17 april 2014 en zal eindigen op 31 december 2015. b. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering der aandeelhouders zal plaats hebben in het jaar 2016 op de maatschappelijke

zetel.

c. Benoeming zaakvoerder :

En terstond verklaren de comparanten samen te komen în een algemene vergadering ten einde voor de eerste maal het aantal zaakvoerders aan te stellen, over te gaan tot hun benoeming en te beraadslagen nopens de punten die zij nuttig zullen achten om op de agenda geplaatst te worden. De vergadering beslist twee niet-statutaire zaakvoerders te benoemen. De vergadering kîest tot zaakvoerders:

-De Heer Gurmeet SANDHU, voornoemd, dewelke uitdrukkelijk aanvaardt, -Mevrouw Rajwinder KAUR, voornoemd, dewelke uitdrukkelijk aanvaardt, De zaakvoerders zijn benoemd voor een onbepaalde duur.

Het ambt van de zaakvoerders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

VOLMACHT

Bijzonder volmacht wordt gegeven aan GE-FIBO BVBA - BE 0877.851.483 - Bredabaan 675 - 2930 Brasschaat, vocr de inschrijving en wijzigingen bîj de Kruispuntbank voor Ondememingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en aile andere administraties en overheden, ailes te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen. met aile nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


mod 11.1

Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift.

• FN

Oî eu

•FF

. «

I-S5

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
03/09/2014
MPd Word 11,1

:1 ' ?` ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

FPRC~~~ .Fr-.

2 5 AU6, 2014 iRECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

i I~Ondememingsnr : 0550774512

Benaming

(volui) : AJUNI

(verkort)

Rechtsvaart . BVBA

Zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 12 (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit de buitengewone algemene vergadering dd 30 juni 2014 blijkt :

vo13t- behouer

a'larr het gtiCgisch Staatsblar

Ontslag met ontlasting wordt aanvaard van de zaakvoeder KAUR Rajwinder per heden 30 juni 2014.

Wordt benoemd tot zaakvoerder: SINGH Sarbjit, geboren te Pharwahi (indie) op 15 november 1984 en wonende te 2320 Hoogstraten, Antoon de Laiaingstraat 1/0002. Hij aanvaard zijn mandaat kosteloos met ingang per 1 juli 2014.

de zaakvoerder

Singh Sarbjit

Off= cl? laatste blz van Luik B vermelden . Recto :Faam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzra van de perscitotnterij bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Coordonnées
AJUNI

Adresse
LEMANSTRAAT 12 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande