ANDRIES FRANK DESIGN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANDRIES FRANK DESIGN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.712.446

Publication

29/04/2014 : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING VAN VEREFFE-lj
NAAR - COÔRDINATIE DER STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin-ji straat 9, op eenendertig maart tweeduizend veertien, dragende de melding : "Geregîstreerd op het ls,e;j registratiekantoor Antwerpen 1 op 4 april 2014 bladen : vier verzendingen: nul Register 5 boek 215 blad 03 ji vak 20 Ontvangen registratierechten; vijftig euro Ontvangen boete laattijdigheid: / Voor de adviseur wn De;j Adjunct fîskaal deskundige (getekend) De Belder M", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de;

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRANK ANDRIES DESIGN", gevestigd te 2020 [i

Antwerpen, Volhardingstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Antwerpen metij ondernemingsnummer 0432.712.446, onder meer beslist heeft : i; L tôt bekrachtiging van de beslissing van de gewone algemene vergadering gehouden op 6 april 2002, tôt op!: heden niet gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad, waarbij het maatschappelijk kapitaal werdj! uitgedrukt în euro, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG euro EEN cent (€ji 18.592,01), vervolgens verhoogd werd met ZEVEN euro NEGENENNEGENTIG cent (€7,99) om het tel; brengen van ACHTnENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEÈNNEGENTIG euro EEN cent (€18.592,01) opj! ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (618.600,00), door incorporatie van beschikbare réserve, zonder ij uitgifte van nieuwe aandelen en tevens beslist werd tôt afscharrîng van de nominale waarde van de aandelen. ji 2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt: jj "Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€18.600,00), vertegen-j; woordigd door ZEVENHONDERDVUFTIG (750) aandelen zonder vermelding van waarde." i:

3. het verslag van de zaakvoerder en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Bartij

MEYNENDONCKX, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve;; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", te 2600 Antwerpen (district;; Berchem), Potvlietlaan 6, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 181 § 1 van het Wetboek van]; Vennootschappen, goed te keuren. il 4, vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. ji Derhalve bestaat zij vanaf eenendertig maart tweeduizend veertien nog slechts voor de noodwendigheid vanjj haar vereffening. ij Het mandaat van de zaakvoerder komt hierdoor ten einde. j i De vergadering aanvaardt bijgevolg het ontslag van de enige in fùnctie zijnde zaakvoerder, te weten: de heerij ANDRIES Frank Paul Georges, van Belgische nationaliteit, wonende te 2020 Antwerpen, Volhardingstraat 53. ji 5. Tôt vereffenaar wordt aangesteld ; de heer ANDRIES voornoemd. ;i Zijn mandaat is onbezoldigd. ji

Machten van de vereffenaar '■!

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van zijn mandaat, namelijkjj deze voorzien bij artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. ji Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevalien voorzien in deij artikelen 187 en 190 van gemeld Wetboek, daar de vergadering hem uitdrukkelijk machtiging verleent voorji aile handeîingen in voornoemde artikelen aangestipt, met uitzondering van de voortzetting van de activiteit vanij

de vennootschap. ij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


' A�Sor-"

behouden

. aan het

Belgisch

Staatsblad

s T5

09 eu

CS es

+-•

t mod11.1

Hij wordt, onder zijn verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tôt het uitkeren aan de vennoten van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.

De vereffenaar zal onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen aile goederen van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die hij zal goedvinden. De vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij nuttig of nodig acht.

Aile akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden, zullen door de vereffenaar mogen ondertekend worden.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en de

Kruispuntbank voor Ondememingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB ANTWERPSE FIDUCIA", gevestigdte 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 21-23.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Harold DECKERS

Tegelijkhiermee neergelegd :

- afschrift van de akte;

- volmacht;

- gecobrdineer-

de statuten;

- beschikking van

de rechtbank

Op de iaatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
07/05/2014 : AN260419
16/01/2015
MOd Word 11.1

A111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

0 6 JAN, 2015

afdeling Antwerpen

Grse--w---

UNI

45*

Ondernemingsnr : 0432.712.446

Benaming

(voluit) : FRANK ANDRIES DESIGN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in vereffening

Zetel : Volhardingstraat 53, 2020 Antwerpen Belgi

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting van vereffening

Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 10 december 2014 van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frank Andries Design, in vereffening, gevestigd te 2020 Antwerpen, Volhardingstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als ondernemingsnummer BE 0432.712.446, blijkt dat de vergadering onder meer beslist heeft:

1. de afrekening over de vereffening van de vennootschap en de sluiting van die vereffening goed te keuren in de door de vereffenaar voorgebrachte vormen en op basis van het door de rechtbank van koophandel bij beschikking van 4 november 2014 goedgekeurde plan voor de verdeling van de activa. De vereffening is afgesloten en de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

2. aan de vereffenaar volledige kwijting te geven over de door hem vervulde taak.

Verklaring

De boeken en geschriften van de vereffende vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven

termijn neergelegd en bewaard op volgend adres : te 2020 Antwerpen, Volhardingstraat 53.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Antwerpen, 10 december 2014

Frank Andries

De vereffenaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/04/2013 : AN260419
26/04/2012 : AN260419
04/05/2011 : AN260419
30/04/2010 : AN260419
14/05/2009 : AN260419
06/05/2008 : AN260419
22/05/2007 : AN260419
07/07/2006 : AN260419
02/05/2006 : AN260419
22/04/2005 : AN260419
06/05/2004 : AN260419
23/04/2003 : AN260419
08/05/2002 : AN260419
01/01/1997 : AN260419
01/01/1992 : AN260419
01/01/1989 : AN260419

Coordonnées
ANDRIES FRANK DESIGN

Adresse
VOLHARDINGSTRAAT 53 2020 ANTWERPEN 2

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande