ANTHONY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANTHONY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.564.868

Publication

28/04/2014 : van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse,
geassocieerd notaris te Antwerpen, op 2 april 2014, blijkt het volgende:

1. De vergadering besliste tot de fusie (hierna de "Fusie") door verenlging van aile aandelen in één hand door de naamloze vennootschap "ANTHONY BEHEER", rechtspersonenregister Antwerpen 0415.103.679, met zetel te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 14 (de "Ovememende Vennootschap") met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTHONY", rechtspersonenregister Antwerpen 0475.564.868 met zetel te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 14 (de "Overgenomen Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Ovememende Vennootschap overeenkomstig het fusîevoorstel de dato 30 december 2013, als gevolg waarvan Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.

De Fusie werd verwezenlijkt en op boekhoudkundig vlak werden haar effecten gesorteerd per 1 januari 2014 om 00.00 uur. Bijgevolg zullen aile handelingen van de Overgenomen Vennootschap met ingang van 1 januari 2014 om 00.00 uur vanuît boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Ovememende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, is per 1 januari 2014 om OOhOO overgegaan naar de Ovememende Vennootschap onder algemene titel, met aile rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch ultgezonderd.

3. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Overgenomen Vennootschap, er een einde is gekomen aan het mandaat van de zaakvoerders van de Overgenomen Vennootschap, te weten:

1/ de heer BAUER Hermann, geboren te Steyr (Oostenrîjk) op 3 februari 1956, wonende te 2000

Antwerpen, Mechelsesteenweg 14;

21 mevrouw PERQUIN Cornelia Elisabeth Maria, geboren te Schiedam (Nederland) op 3 april 1964

wonende te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 14.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

; Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
15/01/2014 : AN346003
07/09/2012 : AN346003
05/08/2011 : AN346003
31/08/2010 : AN346003
31/08/2009 : AN346003
27/08/2008 : AN346003
10/08/2007 : AN346003
11/07/2006 : AN346003
13/07/2005 : AN346003
07/07/2004 : AN346003
19/04/2004 : AN346003
14/09/2001 : ANA068893

Coordonnées
ANTHONY

Adresse
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wtechefëesteerfweg , 4 2000 Antwerpen

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande