ANTWERP WINDOW CLEANING

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : ANTWERP WINDOW CLEANING
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 549.986.733

Publication

15/04/2014
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

KoophandelAWMEnPEN

NTWERPEM

op 0.3 APRG2reie

111M18

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

0 5 4 9 . 9 8 6 . 7 3 3

Antwerp Window Cleaning

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort):

Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

Zetel: Lambrechtshoekenlaan 141 -2170 Merksem (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een onderhands document opgemaakt op 1 april 2014 blijkt ondermeer:

L ONDERTEKENENDE PARTIJEN

1.De heer Van de Sande Dimitri wonende te Rerum Novarumiei 18 2930 Brasschaat; 2.De heer Schrauwen Rinni wonende te Lambrechtshoekenlaan 141  2170 Merksem; Hierna genoemd de "vennoot of vennoten" anderzijds

 door sub 1, op 75 aandelen hetzij voor een bedrag van 750 EUR;

 door sub 2, op 25 aandelen hetzij voor een bedrag van 250 EUR.

Elk aandeel werd door zijn respectievelijke inschrijvers in specien volstort ten belope van zijn totaliteit,

zodoende het bedrag van 1.000 E van nu af ter beschikking van de vennootschap is.

TITEL Il: STATUTEN

Artikel 1 Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een vennootschap onder firma heeft

met als naam "Antwerp Window Cleaning".

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lambrechtshoekenlaan 141 2170 Merksem,

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar

dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 Doel

Het doel van de vennootschap is:

1.Het kuisen van ruiten en het wassen van ramen in de meest ruime zin.

2.Het reinigen, ontsmetten, inrichten en onderhouden van private en industrile gebouwen.

3.0pruiming  en schoonmaakwerken na brand  en waterschade.

4.Aan- en verkoop, groot en kleinhandel in machines en toebehoren en producten voor het kuisen van

ruiten, het wassen van ramen en het reinigen van allerhande gebouwen en dit in de meest ruime

5.Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante

Immaterile duurzame activa.

6.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen

met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke rechten zoals onder

meer erfpacht- en opstal rechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en

verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de

aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende

goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van

aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

7.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen

met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,

van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Op de laatste b1%. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

8.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-en financile operaties verrichten.

9.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit doel, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 5 Kapitaal  Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 12 Aansprakelijkheid vennoten

Elke vennoot is onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor aile verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft een enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap geschied is. De vennoten kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

Artikel 13 Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de veste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

Artikel 14 Bevoegdheden

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 15 Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor aile handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen,

Het mandaat van zaakvoerder zef onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist Artikel 16 Jaarvergadering  Bijzondere algemene vergaderingen

De algemene vergadering vertegenwoordigt aile vennoten.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste dinsdag van juni om 20 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eraan voorafgaande werkdag, zelfde uur.

Artikel 19 Meerderheden Bevoegdheden

Alle beslissingen van de algemene vergadering vereisen de instemming van alle vennoten, tenzij anders bepaald werd in onderhavige statuten.

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen over;

 het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s);

 de goedkeuring van de jaarrekening;

 aile verwervingen en vervreemdingen van onroerende goederen door de vennootschap;

 het aangaan van leningen en borgstellingen door de vennootschap.

Artikel 21 Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar, Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuur de inventaris opmaken en op de jaarvergadering desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring van de vennoten onderwerpen.

Artikel 22 Winstverdeling

De zuivere winst blijkt uit de balans na aftrek van de algemene onkosten en van de af-schrijvingen, waarover de vennoten bij eenvoudige meerderheid kunnen beslissen. Zij wordt verdeeld evenredig het aandelenbezit. De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

De vennoten mogen bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens, bij eenvoudige meerderheid van

Voor. behouden 'ibaan het Belgisch Staatsblad

stemmen, mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij bovenop de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

Artikel 23 Ontbinding  Vereffening

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in n akte overeenkomstig artikel 184, 5, van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van n of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, 2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd; zij zullen evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat hun mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 184, 2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten ais voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vernielden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten. leste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

TiTEL III OVERGANGSBEPALINGEN

eerste boekjaar gaat in vanaf heden en zal afgesloten worden op 31 december 2014.

2.0e eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015.

3.0e oprichters, vertegenwoordigd als gezegd, stellen aan als niet statutaire zaakvoerders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar de heer Van de Sande Dimitri en de heer Schrauwen Rinni, voornoemd, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Net mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

4.Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen ter zake, wordt beslist thans geen commissaris te benoemen.

5.Tot bijzondere volmachtdragers voor het vervullen van de formaliteiten bij de kruispuntbank ondernemingen en de BTW worden aangesteld:

-de burgerlijke vennootschap onder de handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fierens & Anthonissen", met zetel te 2950 Kapellen  Ertbrandstraat 224, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;

-de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO CONSULT, met zetel te 2170 Merksem - Ringlaan 33/1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers.

Van de Sande Dimitri

Zaakvoerder

Schrauwen Rinni

Zaakvoerder

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/04/2015
Mod Word 11.1

1:;1_g-,. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_~~:

i

i

m

~-

Rechtbank van kooph;" w' Antwercen

13 APR. 20:

afdeling Aniwerp?ri

Ondernemingsnr : 0549.986.733

Benaming

(voluit) : Antwerp Window Cleaning

(verkort)

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Lambrechtshoekenlaan 141 - 2170 Merksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging zetel - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 maart 2015, blijkt het volgende:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 01/03/2015 te verplaatsen van Lambrechtshoekenfaan 141 te 2170 Merksem naar Venstraat 33 te 2900 Schoten.

De vergadering verleent aan de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2170 Merksera, Ringlaan 3311, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Van de Sande Dimitri

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

-------------------------------- ----------------------------------------------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ANTWERP WINDOW CLEANING

Adresse
LAMBRECHTSHOEKENLAAN 141 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande