ANTWERPSE REINIGINGSDIENST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANTWERPSE REINIGINGSDIENST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.737.380

Publication

28/04/2014 : j
||! OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 184, §5, W.VENN.-ONTSLAG ii i i: ZAAKVOERDERS ji

,' j'

1 ■: î1

! -j Uittreksel afgeleverd vôôr registratie om neer te Ieggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tejs ! jl Antwerpen, afdeling Turnhout. ji ; jj Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse,ji i jj geassocieerd notaris te Antwerpen, op 31 maart 2014, biijkt het volgende: j; | jj 1. Na kennisname van het bijzondere verslag van de zaakvoerders houdende een voorstel totjj i ji vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 ji i ji december 2013 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat vanj; i jj activa en passiva conform artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, werd er beslist om dej| j ji vennootschap met ingang van 31 maart 2014 vervroegd te ontbînden en in vereffening te stellen en om dejj j ji vereffening ook onmîddeliijk in deze zeifde akte af te sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien jj I ji în artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen en onder de daarin bepaalde voorwaarden, ij

ji 2. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en onmïddellijkejj j ij afsluiting van de vereffening er een einde is gekomen aan het mandaat van de zaakvoerders in functie, tejj

jjweten: Ij j ij - de heer GEYSEN Herman Florent, geboren te Herentals op 29 oktober 1958, wonende te Kasterleejj I jj (Lichtaart), Poederieesteenweg 147; ;j j ij - mevrouw THIJS Sonja Anna Julia, geboren te Gierle op 4 maart 1961, wonende te Kasterleejj

I î; (Lichtaart), Poederieesteenweg 147; jj i Ij - de heer GEYSEN Gunther Léopold Christiana, geboren te Turnhout op 22 februari 1983, wonende tejj j jj2290Vorselaar,Vispluk1, jj i ij 3. De vergadering bevestigde dat er geen commissaris in functie is în de vennootschap. jj ! jj 4. De vergadering besliste dat het resterende actief van de vennootschap wordt teruggenomen door dejj i jj vennoten en onder hen wordt verdeeld in verhouding tot hun participatie in het kapitaal rekening houdend metjj i jj de volstorting van hun aandelen. Aile rechten verbonden aan de eigendom van aile aandelen worden metjj i jj ingang van 31 maart 2014 overgedragen aan de vennoten voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd. ji î jj 5. De vergadering verklaarde en bevestigde: ji i jj - dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en ook geen vorderingen zijn die de vennootschap ji j jjtoekomen; ji

î ■; - dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende vennoten of schuldeisers van de]';

ji vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan; jj

j; - dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondereij î ji rechten gelden; jj [ j; - dat de vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige régionale wetgeving inzakeij j jj bodemsanering van toepassing is. ji ! ij 6. De vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zulien wordenij

jj neergelegd en gedurende tenminste vijf (5) jaar zulien worden bewaard te 2460 Kasterlee (Lichtaart),jj

jj Poederieesteenweg 147. i| l ij 7. Er werd aan de burgeriijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten:; j jj vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR KOEN VERBIST",ij j ij rechtspersonenregister Turnhout 0871.110.775, met zetel te 2275 Lille, Wechelsebaan 176, vertegenwoordigdij j j; door de heer Koen Verbist, evenals door haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijkjj

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

_!Lj


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te Ieggen, documenten te ondertekenen en neer te Ieggen, nodig voor de inschrijving, wijzigîng of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondememingen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van vennoten van deze vennootschap; - bij de "B.T.W-administratie teneinde daar aangifte te doen van de stopzetting van werkzaamheid; - bij aile socîaalrechtelijke admînïstrafies en de sociale secretariaten teneinde daar aile formaliteiten te

vervuilen inzake de schrapping van de vennootschap.

VOOR UlTTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, staat van activa en passiva, verslag bestuursorgaan, verslag

bedrijfsrevisor.

_Sf "3

•-

• FN

fi fi

:«n

i-o '3

• fF

bl es

Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
03/10/2011
Mad 2.1

IIN II

1 I III I78I III lU~9

*1148"

V+ beh+ aal Bel. Staa

1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 1 SEP. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

L

Ondernemingsnr : 0864.737.380

Benaming

(voluit) : Antwerpse Reinigingsdienst

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Achterlee 45a

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Omwille van een straatnaamwijziging door een gemeentelijke beslissing is de maatschappelijke zetel ingang van 11 maart 2010 gevestigd te Poederleesteenweg 147 te 2460 Lichtaart .

met,

Voor eensluidend verklaard afschrift.

Getekend, Thijs Sonja, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanlgneid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 22.08.2011 11421-0555-011
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 17.09.2009, NGL 18.11.2009 09855-0216-012
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 18.09.2008, NGL 22.11.2008 08822-0333-011
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 20.09.2007, NGL 30.10.2007 07790-0223-010
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 21.09.2006, NGL 29.09.2006 06818-0812-012
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 15.09.2005, NGL 30.09.2005 05787-0344-013

Coordonnées
ANTWERPSE REINIGINGSDIENST

Adresse
2460 Kasterlee (Lichtaart)

Code postal : 2460
Localité : Lichtaart
Commune : KASTERLEE
Province : Anvers
Région : Région flamande