AOVD GROEP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AOVD GROEP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 816.979.332

Publication

29/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. ZETELVERPLAATSING -
DOELWIJZIGING- ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 20 maart 2014, geregistreerd te Lier op 25 maart 2014, boek 209, blad 23, vak 16, twee bladen, geen verzendingen, Ontvangen: vijftig euro (50,00 €), getekend

ontvanger ai S. VAN BRITSOM Adviseur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de!

hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijziging in "AOVD Groep". Aanpassing van artikel 1 van de statuten zodat dit artikel în zijn geheel zal luiden als volgt:

"Artikel 1. Rechtsvorm-Naam

De vennootschap ts een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: AOVD Groep."

Tweede Besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2500 Lier (Koningshooikt),

Mechelbaan 66.

' Ingevolge verplaatsing van de zetel, beslist de vergadering de tekst van de eerste alinéa van artikel 2 van de

: statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst: : "Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier (Koningshooikt), Mechelbaan 66."

Derde Besluit

De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder met betrekking tôt de wijziging van het doel, aan welk verslag in bijlage een staat van activa en passiva is gehecht, die is opgemaakt op 31 december 2013 en , besluit vervolgens de huidige tekst van artikel 3 van de statuten inzake het doel integraal te schrappen en te ■ vervangen door de volgende tekst: : " ArtikeJ 3- D°el:

. De vennootschap heeft tôt doel:

De handel in aile soorten materialen voor de kunstsector en de sedor van rapid-prototyping. Deze handel;

I omvat; aan- en verkoop, in- en uitvoer en commîssiehandel, de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, impoif i en export van rubbers, wassen, edele metalen, natuurlijke- en kunstharsen, lijmen, chemîcaliën, pigmentent ; kleurstoffen, vulstoffen, oliën en vetten, reinîgingsmiddelen, vernis en dergelijke. Deze opsommïng is niet; ; beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan steilen van commerciële, industriële onroerende, : roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op • welke wijze ook kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als în het buitenland op aile wijzen en manieren die zij het best

. geschikt zou achten."

laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv/oordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor-

behouden

aan hetil

Belgi§cljPL_

•FF

■t © ON «N

•FF

6X es

Alarmbeiprocedurêi

. Naar aanleiding van de staat van activa en passiva gehecht aan het verslag van de zaakvoerder in verband met; de doelwijzigîng, verklaart de aandeelhouder door de ondergetekende notaris gewezen te zijn op de inhoud van artikel 332 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Hîj verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de gevolgen hiervan.

Vierde Besluit

De vergadering verleent op diens verzoek ontslag aan de huîdige zaakvoerder, de heer DE MEYER Christiaan. De vergadering beslist tôt zaakvoerder te benoemen; de heer OPSOMMER Andrew, voornoemd, voor een , onbepaalde termijn, die zijn functie aanvaardt :

[ Hij bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zïch daartegen verzet. !

De functie van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Vijfde Besluit

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tôt het uitvoeren van de genomen besluiten, ] en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tôt het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van

de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

: Hîerbîj wordt neergelegd;

1° Afschrift akte van 20 maart 2014.

! 2° Uittreksel,

3° Gecoôrdineerde statuten.

Op de laatste blz. van LmkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzîj van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening
22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 15.07.2014 14307-0170-006
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 30.10.2013 13643-0018-014
11/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.11.2012, NGL 07.12.2012 12659-0075-014
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.11.2011, NGL 14.05.2012 12114-0070-014
10/04/2012
T

. `

" 1111;',. . Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 Mo

~ J

Ondernemingsnr : 0816.979.332 Benaming

(voluit) : VINAGO

(verkort)

Voor.

behoud aan ho Belgisc

Staatsba

NEERGELEGD

r -...w.....--~`

2 8 -03- 2012

GRIFFIE R T~3ANK van

KOOPHANC7~te MECHELEN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : MECHELBAAN 64 -- 2500 LIER

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de Zaakvoerder d.d, 01 februari 2012, gehouden op de maatschappelijke werd met eenparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Dianalaan 1 - 2600 Berchem met ingang vanaf heden.

De zaakvoerder verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, met zetel te -- 9051, Kortrijksesteenweg 1126A, of aan n van haar lasthebbers, met name de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Leen Vanden Berghe, wonende te Rue Aulnoit 8, 7912 Saint-Sauveur en mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de zaakvoerders en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, een Sociaal Verzekeringsfonds, een Sociaal Secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie ais aannemer.

De Meyer Christiaan

Zaakvoerder

Op de laatste lsiz van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

20/10/2011
Ondernemingsnr : 0816.979.332

Benaming

(voluit) : VINAGO

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2500 Lier, Mechelbaan 64

Ondemen.5-Ate : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jacqueline Helderweirt, te Antwerpen, district Berchem op 29 september

2011, "Geregistreerd twee bladen geen renvooien, te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 04 OKT

2011 boek 225 blad 52 vak ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR) De eerstaanwezend inspecteur (getekend)

C.VAN ELSEN ", blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VINAGO" te 2500 Lier, Mechelbaan 64, met als

ondernemingsnummer 0816.979.332 en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT:

Aanvaarding van het ontslag van de statutaire zaakvoerder: de heer Gaetano ESPOSITO.

Hem wordt kwijting verleend over zijn uitgeoefend mandaat als zaakvoerder tot op heden.

TWEEDE BESLUIT:

Wordt benoemd als niet statutaire zaakvoerder zonder beperking van duur, en met ingang op 29 september

2011: de heer DE MEYER Christiaan Florimond Gabriel, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Gitschotellei

151.

DERDE BESLUIT:

Aanpassing van artikel 13 der statuten aan de hierboven vermelde besluiten, dat voortaan zal luiden als

volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.".

Op de laatste blz. van Luik elders : Recto : Naam en hoedan,gheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Steatsbizd

na neerlegging ter griffie van d

11

N Crl 0

-E -C-6-E G Dr.1.;1) -10- 2011

GRIFFIE RECHTBANK. y.i.n KOOPHANDEL te MECHELEN i

inlifa

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

I ffhI ff11 INIIIYNI~IuII

*11159086*

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor Ontledend uittreksel, De Notaris J. Helderweirt.

Tegelijk neergelegd: f\"

- afschrift akte, / a

- lijst van publicatiedata,

- gecordineerde tekst van de statuten

Coordonnées
AOVD GROEP

Adresse
MECHELBAAN 66 2500 KONINGSHOOIKT

Code postal : 2500
Localité : Koningshooikt
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande