APL E & S CONSULTANCY

Société en commandite simple


Dénomination : APL E & S CONSULTANCY
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 476.514.082

Publication

29/04/2014 : Ontbinding en onmiddelHjk afslulting van de vereffening Uittreksel uit de nolulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30 december 2013
Gezien het ontbreken van de Iniliatîeven voor het vervullen van het maatschappelijk doel en er geen activiteiten meer zijn in de vennootschap, wordt met eenparigheïd van stemmen beslist om de ontbinding en sluiting van de vennootschap In één akte te laten plaatsvlnden per 30 december 2013. Aangezien aan aile voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 184 W. Venn.

Met name verklaren de comparanten dat:

- de vennootschap geen onroerend goed bezit; - er geen vereffenaar aangeduld wordt;

- aile vennoten aanwezîg of geldig vertegenwoordigd zijn; -er geen passiva zijn;

- het resterend aclief teruggenomen zal worden door de vennoten in verhouding tôt hun aandelenbezit; * De vergadering stelt dan ook vast dat de voorwaarden vervuW zijn om toepassing te maken van artikel 184 §5 W. Venn. teneinde niet alleen over le gaan toi de ontbinding en Invereffeningstelling van de vennootschap,

zoals hiervoor besloten, doch ook tôt de onmiddellljke afslulting van de vereffening.

Kennisname van het ontslag van de heer Arie Plalsier aïs zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 30 december 2013 ingevolge voormelde beslissing tôt ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte. Kwijting wordt verleend voor zijn mandaat.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de weltetijk voorgeschreven termljn worden bewaard op het adres van de heer Arie Plalsier, Grotesteenweg 652 bus E041,2600 Berchem.

Volmacht

Spéciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of

Mevrouw Krisllen Van Gulck, Gezondheidslei 28, 2930 Brasschaat, om aile nodige formalileiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de krulspuntbank voor ondememingen, het: ondememingsloket en BTW-admlnlstratîes.

Arie Plaisier Zaakvoerder

Op de laatste blz. van LuikB vermetden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumsnterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vorso : Naam en handtekening.
27/08/2009 : LEA021350
30/01/2002 : LEA021350

Coordonnées
APL E & S CONSULTANCY

Adresse
Grotesteenweg 652 bus E041 - 2600 Berchem

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande