APOTHEEK BLOEMENDAAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTHEEK BLOEMENDAAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.422.692

Publication

03/01/2014
Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

002978*

Neergelsg '!crgrifle van de Rechtbank

teen Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

= Ondernemingsnr : 0889.422,692

Benaming (voluit) : APOTHEEK BLOEMENDAAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paalstraat 245

2900 Schoten

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging aan de statuten

Tekst : Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michal Michoel, te Antwerpen (Deurne), op 16 december 2013, neergelegd ter registratie.

dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met? beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK BLOEMENDAAL", waarvan de zetel gevestigd is te B-2900 Schoten, Paalstraat 245, met ondernemingsnummer BE 0889.422.692 RPR Antwerpen.

En dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: BESLUIT TOT ONMIDDELLIJKE AANWENDING NETTO-DIVIDEND DOOR KAPITAALVERHOGING

De vergadering neemt kennis van het besluit dat door de algemene vergadering werd genomen om: over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste. reserves met toepassing voor wat betreft het gedeelte toekomende aan de natuurlijke personen / vennoten van', de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni! 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op het bruto-dividend ten bedrage van, honderdnegentigduizend euro ( 190.000,00) overeenkomende met een netto-dividend van honderdvijfenzeventigduizend vijfhonderdzestig euro ( 175.560,00).

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 besluit de vergadering het aldus uitgekeerde!, netto-dividend onmiddellijk aan te wenden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap!! onder de vorm van een inbreng in geld.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdvijfenzeventigduizendl vijfhonderdzestig euro ( 175.560,00), om het van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00);:, i, op honderdvierennegentigduizend honderdzestig euro ( 194.160,00) te brengen, zonder creatie!, van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde.

Op deze kapitaalverhoging zal door alle bestaande vennoten worden ingeschreven, door een;: storting in geld, te weten middels het verkregen netto-dividend, uitgekeerd in toepassing van:;

artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, in verhouding tot hun huidig aandeel in het kapitaal. !?

Na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaren de vennoten volledig op de,, hoogte te zijn van de statuten en de financile toestand van de vennootschap en in te schrijven opi? de kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidig aandeel in het kapitaal te weten:

De heer DE VLEESCHOUWER Bart, voornoemde vennoot sub 1, door een storting van,` vijfenzestigduizend vierhonderdveertig euro negentig cent ( 65,440,90);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Mevrouw WINTGENS Sabine, voornoemde vennoot sub 2, door een storting van vierenzestigduizend vijfhonderdnegentien euro tien cent ( 64.519,10).

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JDV PHARMA, vennoot sub 3, door een storting van vijfenveertigduizend zeshonderd euro ( 45.600,00).

Hetzij voor een totaal bedrag van honderdvijfenzeventigduizend zeshonderd euro ( 175.560,00). De vennoten verklaren en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig geplaatst en elk aandeel volgestort is door voormelde stortingen in geld, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de naamloze vennootschap ING, onder nummer 363 1278954 49. Een attest van deze globale storting, afgeleverd door voormelde bank, zal hieraan gehecht blijven.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op honderdvierennegentigduizend honderdzestig euro ( 194.160,00) is gebracht, verdeeld over honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar zijn.

Ik, notaris, geef aldus terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

DERDE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt: Artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierennegentigduizend honderdzestig euro ( 194.160,00).

Het is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT ; MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecordineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Michal Michoel

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, lijst publicatiedata, gecoordineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisdh Staatsblad

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 26.07.2012 12348-0114-014
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 20.07.2011 11322-0017-014
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 07.07.2010 10271-0379-014
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 19.08.2009 09586-0344-014

Coordonnées
APOTHEEK BLOEMENDAAL

Adresse
PAALSTRAAT 245 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande