APOTHEEK BODEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTHEEK BODEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.059.250

Publication

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 25.07.2013 13354-0369-018
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 23.07.2012 12342-0208-013
21/06/2012
1` r Motl Won' 11.1

i I! :911%~` In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L~:,~_~~'_;

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank von Kooptrnndel te Antwerpen, op

Griffie 1 '2 JUNI 2012

" 12109642*

1

bet

aa

Be Sta'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondornemingsnr : 0834 059 250

Benaming

(voluit) : Apotheek Boden

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Over d'Aa 228 te Essen 2910

(volledig adres)

Onderwerp akte : prublicatie verslag revisor

Neergelegde stukken in toepassing van art. 220 - 222 wetboek vennootschappen

- Verslag Bedrijfsrevisor niet betrekking tot de quasi - inbreng van het handelsfonds in de Bvba Apotheek Boden

(3ijzonder verslag zaakvoerder

De zaakvoerder

Boden Els

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/03/2011
Mod 2.1

. Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ (`f

x F~I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voo behou

aan t

Belgi: Staats'

831e 1055 025 e)

Apotheek Boden

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Over d'Aa 228 - 2910 Essen

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen op 25 januari 2011, te registreren blijkt dat de

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Apotheek Boden", met zetel te 2910 Essen, Over

d'Aa, 228, werd opgericht door de heer VAN ESBROECK Bart Renaat Jozef, en mevrouw BODEN Elza Joanna

Adriana, samenwonende te 2910 Essen, Over d'Aa, 228.

De oprichting bevat de volgende gegevens :

Naam : Apotheek Boden

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel: 2910 Essen, Over d'Aa 228

Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-apotheek,.

toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks

verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer :

- het oprichten, huren, overnemen en uitbaten van apotheken: de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de

fabricatie in het groot en in het klein en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische

artikelen;

- Alle activiteiten met betrekking tot vervangingen als apotheker in en voor elke andere vennootschap of

eenmanszaak.

- het management en het bestuur van een apotheek al dan niet onder de vorm van een vennootschap;

- de handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en

onderhoudsartikelen en aanverwante produkten of diensten;

- het ondernemen van industrile en klinische ontledingen;

- iedere handelsbedrijvigheid welke met gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;

De vennootschap heeft tevens tot doel:

- zowel in Belgi als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden,

onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;

- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;

- het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden

als vereffenaar;

- het verlenen van technisch of commercile bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financile bijstand;

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen  desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden  zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle

mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

De vennootschap heeft eveneens als doel de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen.

Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commercile, industrile, financile, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

w'rem f$Ed3a tr,,l' Ez 6, 2 en de

Mette* .z`

op 2 5 F1:B,u2011 ---

De Griffier.

Griffie

1111111111111301)111111!

Ondernemingsnr : Benaming :

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

Kapitaal : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volledig geplaatst en volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk n/honderd zesentachtigste (1/186ste).

Volstorting van van het kapitaal :

Ondergetekende notaris bevestigt dat deponering van het gestorte kapitaal bij AXA Bank Europe heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Bestuur en vertegenwoordiging :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoot.

De algemene vergadering stelt de zaakvoerders aan en bepaalt de duur van hun mandaat.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen ' waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. ' Jaarvergadering :

De jaarvergadering wordt gehouden op de voorlaatste maandag van de maand juni om 20.00 uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

Boekjaar :

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zal eindigen op 31 december 2011.

Reserves- Verdeling winst en overblijvend saldo na vereffing :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken elk verlies, de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, de fiscale provisie en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn.

Van de zuivere winst wordt vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze tien ten honderd van het kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit. Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of , indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het

" wetboek vennootschappen.

" Benoeming zaakvoerder-vaste vertegenwoordiger

Tot zaakvoerders worden als zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap :

De heer BODEN Elza, voornoemd.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De vergadering heeft beslist de heer BODEN Elza, voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van

' de vennootschap om voor haar de bestuurdersfunctie waar te nemen, telkens de vennootschap wordt aangesteld als bestuurder van een vennootschap.

Dit mandaat is kosteloos.

De oprichters geven bij deze bijzonder volmacht aan de heer SMITS Steven te Boechout, Begonialaan, 18, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Federale Overheidsdienst Financin, met in het bijzonder de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en de B.T.W., alsmede met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan een ondernemingsloket om inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen te vervullen alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal statuut der zelfstandigen in toepassing van het KB 38 dd. 27 juli 1967 en de Wet van 26 juni 1992 en 30 december 1992 in verband met de jaarlijkse bijdragen voor vennootschappen bij een sociale kas voor zelfstandigen.

Voor uittreksel

Notaris Philippe Aerts te Essen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

s

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk neergelegd :

-Uitgifte van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden , Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 29.07.2015 15369-0486-013

Coordonnées
APOTHEEK BODEN

Adresse
OVER D'AA 228 2910 ESSEN

Code postal : 2910
Localité : ESSEN
Commune : ESSEN
Province : Anvers
Région : Région flamande