APOTHEEK ELIAERTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTHEEK ELIAERTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.393.691

Publication

19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.10.2012, NGL 13.11.2012 12637-0516-015
13/11/2012
mod 11.1

i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beha *12184413*

aai 1

Bel Staa

Ondernemingsnr : 889.393.691

Benaming (voluit) : APOTHEEK ELIAERTS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2060 Antwerpen, Offerandestraat 112

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (GERUISLOZE FUSIES - VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,;! Broederminstraat 9, op vierentwintig oktober tweeduizend twaalf, vr registratie uitgereikt, met als enig doel,, te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene; vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK ELIAERTS", geves tigd te 2060 Antwerpen, Offerandestraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met!: ondernemingsnummer 0889393.691, onder meer :

1. beslist heeft tot goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank,' van koophandel te Antwerpen en tot instemming met de verrichting waarbij de vennootschap (samen met de., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L'EMPT" en de naamloze vennootschap "PHARMA! DD") bij wijze van fusie wordt overgenomen door haar enige vennoot, de cooperatieve vennootschap met! beperkte aansprakelijkheid "GEASSOCIEERDE APOTHEEK MAST", in afkorting "G.A. MAST', gevestigd te 2060 Antwerpen, Offerandestraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met!; ondernemingsnummer 0897.291.570.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en worden de aandelen van de over;! genomen vennootschap vernietigd.

Vanaf n april tweeduizend twaalf worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap;; boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. dat ingevolge het totstandkomen van de fusie de vennootschap opgehouden heeft te bestaan.

Volmacht

s! De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de heer SOMERS Jozef Alice

Ren, van Belgische nationaliteit, wonende te Antwerpen, Rudolfstraat 11, teneinde alle noodzakelijke!

formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als,

indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en!

stukken ondertekenen en, in het algemeen, het noodzakelijke doen bij elke administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

!; neergelegd :

afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste bfz, van Lui cl_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.Neergelegd te~igriffie van de

Rec~han~c

van Koophandel te Antwerpen, op

3 1 0!{L 2.612

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 9 AUUS, 2012

IILri i'i ii 1I'i 1I 1II 1i1II I I II'i

" 121&4136*

Vc behc aar Bek Staal

21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

ijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0889.393.691

Benaming (voluit) :APOTHEEK ELIAERTS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2060 Antwerpen, Offerandestraat 112

Onderwerp akte :Neerlegging en bekendmaking voorstel tot fusie door overneming

Uit het voorstel houdende een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L'EMPT", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK ELIAERTS" en de naamloze vennootschap "PHARMA DO" door de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEASSOCIEERDE APOTHEEK MAST", gezamenlijk opgemaakt door de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen op 2 augustus 2012 overeenkomstig artikel 676,1 en 719 van het Wetboek van vennootschappen, blijkt het volgende:

1 Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de overgenomen vennootschappen en van de overnemende' vennootschap

1.1 De overgenomen vennootschap L'EMPT

De overgenomen vennootschap is L'EMPT, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Koxplein 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0874.508.151 (Antwerpen).

Overeenkomstig haar statuten luidt het doel van L'EMPT als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve ondermeer de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopathische, de aflevering van pharmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zonderverstrekking, parfumerien en cosmetica, drogistenjartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in Belgi als in het buitenland, alle industrile, handels, financile, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuurder,, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

1.2 De overgenomen vennootschap APOTHEEK ELIAERTS

De overgenomen vennootschap is APOTHEEK ELIAERTS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2060 Antwerpen, Offerandestraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0889.393.691 (Antwerpen).

Overeenkomstig haar statuten luidt het doel van APOTHEEK ELIAERTS als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- het oprichten, huren, overnemen en uitbaten van apotheken. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie in het groot en in het klein en in het klein van scheikundige, farmaceutische en para farmaceutische artikelen;

- de handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en ~_____ _r_ onderhoudsartikelen_en aanverwante produkten of diensten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het ondernemen van industrile en klinische ontledingen;

- iedere handelsbedrijvigheid welke met gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

- zowel in Belgi als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden,

onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert,

- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen,

- het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

- het verlenen van technisch of commercile bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financile bijstand;

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van hef woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

De vennootschap heeft eveneens als doel de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen.

Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commercile, industrile, financile, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere w jze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten."

1.3 De overgenomen vennootschap PHARMA DD

De overgenomen vennootschap is PHARMA DD, een naamloze vennootschap, met zetel te 2060 Antwerpen, Offerandestraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.808.891 (Antwerpen). Overeenkomstig haar statuten luidt het doel van PHARMA DD als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-apotheek, toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee, ' rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aanstuiten en derhalve ondermeer: de magistrale bereiding van en de kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopathisch, de aflevering van farmaceutische, para farmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de er aan verbonden zorgenverstrekking, parfumerien en cosmetica, drogistenjartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin.

De voorgaande opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden."

1.4 De overnemende vennootschap G.A. MAST

De overnemende vennootschap is GEASSOCIEERDE APOTHEEK MAST, een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2060 Antwerpen, Offerandestraat 112, ingeschreven In het rechtspersonenregister onder nummer 0897.291.570 (Antwerpen).

Overeenkomstig haar statuten luidt het doel van G.A. MAST als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de uitbating van apotheken en alle activiteiten die hiermee samenhangen, zo onder meer groothandel en kleinhandel;

- de aankoop, verkoop, inhuumeming en verhuur van officina's;

- alle dienstverlening met betrekking tot de uitbating van apotheken.

De vennootschap mag alle industrile en financile, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen."

2 Boekhoudkundige datum  Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

: Alle handelingen van L'EMPT, APOTHEK ELIAERTS en PHARMA DD verricht sinds 1 april 2012 zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van G.A. MAST.

3 Rechten toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Niet van toepassing

4 Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van L'EMPT, APOTHEEK ELIAERTS, PHARMA DO en G.A. MAST.

5 Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen en neerlegging ter griffie

Dit fusievoorstel za! door elke bij de fusie betrokken vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de

rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De buitengewone algemene vergaderingen van L'EMPT, APOTHEEK ELIAERTS, PHARMA DD en G.A.

MAST, waarop dit fusievoorstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zullen niet eerder dan zes weken na

deze neerlegging worden gehouden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- fusievoorstel

'4

,j Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Bgiscfi Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.07.2012 12344-0075-015
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11364-0513-015
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10383-0571-017
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.06.2009, NGL 14.10.2009 09814-0111-015
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 28.07.2008 08492-0144-014

Coordonnées
APOTHEEK ELIAERTS

Adresse
OFFERANDESTRAAT 112 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande