ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.082.459

Publication

18/04/2014
MQdWwd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud aan Ex

BolgisStaatsb

MUN

Ondernemingsnr : 0430.082.459

Benaming

(voluit) : ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Plantin en Moretuslei 111 - 2018 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG BESTUURDER

ftergelegd tar griffie van de Rechtlank

andel AerIVERPEN

Lernerestel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 maart 2014:

Tijdens de vergadering werd het ontslag van de heer Marcel Peeters, wonende te 2018 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 115, als bestuurder van de vennootschap aanvaard en dit met ingang van 10 maart 2014.

De vergadering beslist tevens, bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, aan de ontslagnemende bestuurder volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 10 maart 2014.

de heer Rudi Peeters

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 14.02.2014 14038-0123-016
08/10/2013
Ondememingsnr :430.082.459

Benaming (voluit) : ARASS SUITE HOTEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 111

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,,; Broederminstraat 9, op zeventien september tweeduizend dertien, vr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene=; vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARASS SUITE HOTEL", gevestigd te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0430.082.459, onder meer beslist heeft :

1. de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS".. Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haam; naam luidt : "ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS"."

2. te benoemen tot bijkomende bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering vang`

;; 2018:

- de heer Filip Rosina Henk GOORDEN, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Veldlei 41 a;

Mevrouw Charlotte Nicole Erik PEETERS, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Veldlei 41

a.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de;;

ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van,;

indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cotiperatievej;

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG FIDUCIAIRE" te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaanl

24d.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

; neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecordineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

0

D

mad 11.1

Luik B . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

ro na neerlegging ter griffie van de akte

Neergefegd ter griffie van de Rechtbailk

Van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 7 SEP 2013

01111111)1 leili i

*13152916*

i

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 23.12.2014, NGL 13.01.2015 15011-0303-017
01/02/2013
mad 11.1ILuik ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Re2rgeagl3 ter gaie van de Rechtbank vai) :~tuphz;ldei ta Antwerpeng

op 2 ! JAN 20 3 ,.._

efferlffler, -

bet ui i fl

as~

Be

StaOndememingsnr :430.082A59

Benaming (voluit) :ARASS SUITE HOTEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 111

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,! Broederminstraat 9, op veertien januari tweeduizend dertien, v6r registratie uitgereikt, met als enig doel te, worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene, vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARASS SUITE HOTEL", gevestigd te, 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met: '' ondernemingsnummer 0430.082,459, onder meer beslist heeft

1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag, van TWEEHONDERDDUIZEND euro; ( 200.000,00) om het te brengen van TWEENZESTIGDUIZEND euro ( 62.000,00) op! TWEEHONDERDTWEENZESTIGDUIZEND euro ( 262.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen; maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hune, aandelenbezit en ze werd volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, s afgeleverd dooi KBC Bank,

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders zullen geen nieuwe aandelen worden;, uitgegeven.

De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging en van de!i financile gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.

2. artikel 5.-1 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDTWEENZESTIGDUIZEND euro (;; 262.000,00) en is verdeeld in ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van waarde," Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de', ondememingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG FIDUCIAIRE" te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan' 24d.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

;; - gecordineer-

de statuten

`

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.12.2012, NGL 25.01.2013 13017-0419-015
31/01/2013
Nlotl Word 71 7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Pothark van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 17 JAi9, 2013

iu

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbic

1 018123*

Ondernemingsnr : 0430.082.459

Benaming

(voluil) : Arass Suite Hotel

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Plantin en Moretuslei 111 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel, uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 26 december 2012:

Tijdens de vergadering werd er, met nparigheid van stemmen, beslist om de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe periode van 6 jaar:

- de heer Rudi Peeters, wonende te 2970 Schilde, Zonnedauw 20;

- de heer Marcel Peeters, wonende te 2018 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 115.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 26 december 2012:

Tijdens de Raad werd er, met nparigheid van stemmen, beslist om de heer Rudi Peeters, wonende te 2970 Schilde, Zonnedauw 20, met een onmiddellijke ingang, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder binnen de vennootschap.

De heer Rudi Peeters Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 27.12.2011, NGL 08.02.2012 12029-0413-017
16/01/2012
mod 11.1

~ ~ '" ~'-- :

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

N~

*12012360*

V beh

aa

Bel Sta

iw

ui

u

II

u

i

i

1111

-

04 JAN 1012

Griffie

Ondernemingsnr : 430.082.459

Benaming (voluit) : ARASS SUITE HOTEL

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretusfei 111

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Ren VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig december tweeduizend en elf, vr registratie uitgereikt, met als enig' doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone:: algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARASS SUITE HOTEL",;. gevestigd te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te. Antwerpen met ondernemingsnummer 0430.082.459, onder meer beslist heeft :

1. de aandelen statutair op naam te stellen.

De aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de diverse eigenaars van de; aandelen. Aan de aandeelhouders wordt een certificaat afgeleverd overeenkomstig artikel 465 Wetboek van : Vennootschappen.

2. de statuten aan te passen aan voormeld besluit, als volgt:

- artikel 7 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen."

- artikel 23 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

" "Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vor de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij

te wonen. "

` De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot;: de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door: middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur tere_ :' beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de'.

" woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de: oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de ; stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan:. wel vertegenwoordigd zijn."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mec' 11.1

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecordineer-

de statuten

Voor-

behouden

aa n` het

Blgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/01/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11013937*

Ondernemingsar : 0430.082.459

Benaming

(voluit) : Arass Suite Hotel

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Plantin en Moretuslei 111 - 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Nemelegilter griffie ven db ~e~idte~twerpen~1N. 7011

Do erlfner,

Griffie

e

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 7 december 2010:

Tijdens de Raad werd er, met nparigheid van stemmen, beslist om de heer Rudi Peeters, wonende te 2970 Schilde, Zonnedauw 20, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder binnen de vennootschap en dit met een', onmiddellijk ingang.

de heer Rudi Peeters

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 10.01.2011 11007-0085-017
02/04/2015
1 Mod word 1 L

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 3 !mij 2015 aftwimentwerpen

11111IIW~NW9~N~INNIWIWM

508596*

Ondernemingsnr : 0430.082.459

Benaming

(voluit) : ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantin en Moretuslei 111 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 2 maart 2015:

Tijdens de vergadering werden de hierna vermelde beslissingen, met nparigheid van stemmen, genomen:

- Ontslag van mevrouw Charlotte Peeters, wonende te 2970 Schilde, Veldlei 41 a, ais bestuurder binnen de vennootschap en dit met een onmiddellijke ingang;

Benoeming van BLUE SKY INVEST BVBA, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Zonnedauw 20, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0502.752.087 en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Peeters, tot bestuurder binnen de vennootschap en dit met een onmiddellijke ingang.

Het mandaat wordt aangegaan voor een periode van zes jaar en zal eindigen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering over boekjaar eindigend per 30/06/2020.

de heer Rudi Peeters

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 22.12.2009, NGL 21.01.2010 10020-0136-017
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.12.2008, NGL 19.12.2008 08865-0218-019
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 04.12.2007, NGL 20.12.2007 07845-0200-019
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 26.12.2006, NGL 25.01.2007 07027-1401-018
14/12/2005 : AN255019
17/12/2004 : AN255019
01/07/2004 : AN255019
29/06/2004 : AN255019
29/06/2004 : AN255019
23/01/2004 : AN255019
12/01/2004 : AN255019
16/01/2003 : AN255019
24/10/2002 : AN255019
11/01/2001 : AN255019
11/01/2000 : AN255019
01/01/1997 : AN255019
08/12/1995 : AN255019
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 14.01.2016, NGL 25.01.2016 16027-0334-018

Coordonnées
ARASS HOTEL & BUSINESS FLATS

Adresse
PLANTIN EN MORETUSLEI 111 2018 ANTWERPEN (BERCHEM)

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande