ARGOS ENGINEERING

Société en commandite simple


Dénomination : ARGOS ENGINEERING
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 549.976.241

Publication

15/04/2014
or-

tr)

411,,

Voor-

behoud( aan he Belgisc

Staatsbf.

Mod Wqrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIII11,1,1111111,111,1111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

Koophand Atl 'prei

03 APilaie

rennemereIDEW

Ondernemingsnr : 0540el 7 6 " 241

. ,

Benaming

(voluit) : Argos Engineering

(verkort)

Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap

Zetel: Weymoutlaan 8, 2960 Brecht

(volledig adres)

Onderwerp akte Oprichtingsakte

Op 14/03/2014 zijn bijeengekomen voor de oprichting van een gewone commanditaire vennootschap, afgekort Coffin V,:

Comparant 1: De Heer Eddy Vangeel, geboren op 24 maart 1955, wonende te 2960 Brecht, Weymoutlaan 8;

Comparant 2 Mevrouw Anna Gerckens, geboren op 5 juli 1955, wonende te 2960 Brecht, Weymoutlaan 8;

1.0PRICHTING EN INBRENG

De vennootschap is een gewone commanditaire vennootschap. Haar naam luidt "Argos Engineering". Zij wordt gevestigd te 2960 Brecht, Weymoutlaan 8. Zij begint te werken op 1 maart 2014.

De statuten zijn bepaald zoals hierna wordt opgegeven.

De comparant sub 1 is de beherende vennoot. Hij is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en neemt de verantwoordelijkheid op zich verbonden aan de oprichting van de vennootschap.

De comparant(e) sub 2 is de stille vennoot. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van inbreng, zoals die hierna wordt vastgesteld.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt E 1.000 (duizend aura) en is samengesteld uit 100 aandelen zonder nominale waarde. Comparant sub 1 schrijft in op 99 aandelen en doet een inbreng van E 990

(negenhonderdnegentig) euro; comparant sub 2 schrijft in op 1 aandeel en doet een inbreng van E 10 (tien) euro. Deze sommen worden op heden ter beschikking gesteld van de vennootschap.

Vervolgens hebben de partijen de statuten vastgelegd als volgt:

Il. STATUTEN

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap is een vennootschap onder vorm van een gewone commanditaire vennootschap. Haar naam luidt "Argos Engineering", Rechtsvorm en benaming zijn aangenomen als een essentieel element van het vennootschapscontract, dat slechts met een meerderheid van ten minste 4/5 van de stemmen kan worden gewijzigd.

........

Op de laatste blz. van Luik B vernielden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd en wordt verplaatst naar enige andere plaats binnen het

Vlaams Gewest, bij besluit van de beherende vennoot.

Bij de oprichting wordt de zetel van de vennootschap gevestigd te 2960 Brecht, Weymoutlaan 8;

Artikel & Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.

De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, ontslag, faillissement, onder curatestelling of onbe-

kwaamverklaring van een vennoot of bij vereffening of faillissement van een vennoot rechtspersoon.

Artikel 4. Doel

-Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van

bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand en andere diensten, inclusief het optreden als commercieel tussenpersoon, aan verbonden ondernemingen of aan derden.

-Het organiseren van evenementen, scholingen, seminaries, congressen, het verstrekken van cursussen, opleidingen en voorlichtingen aangaande diverse domeinen,

-Zowel voor eigen rekening, ais voor rekening van derden het uitvoeren van studies en expertises van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficintie.

-Het aanbieden van managementdiensten aan bedrijven, particulieren en/of de overheid in de meest ruime zin van het woord. Dit kan ondermeer inhouden het verlenen van advies en praktische hulp op het gebied van planning, organisatie, verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, deelname aan managements-activiteiten van holdings en cordinatiecentra door tussenkomst in het dagelijks bestuur op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;

Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen en verbouwen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaars. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin genterpreteerd te worden. De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in Belgi, als in het buitenland, alle commercile, industrile, financile en roerende of onroerende verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde of aanverwant doel hebben. De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel zeventig bis geceirdineercie wetten op de handelsvennootschappen voorziene voorwaarden;

- De vennootschap mag zich ten voordele van aile derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen;

- De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industrile inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen;

- Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder aile industrile, commercile of financile verrichtingen die zich bij het doel aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen;

- Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen;

- de vennootschap mag aile verrichtingen, met inbegrip van financile, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Artikel 6. Kapitaal Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt E 1.000 (duizend euro) en is samengesteld uit 100 aandelen zonder nominale waarde. Aile aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandeelhouders dat wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Artikel 6, Overdracht van aandelen - Vennoten

Er zijn twee soorten vennoten: beherende vennoten en stille vennoten.. De vennootschap dient steeds n beherende en n stille vennoot te hebben. Niemand kan ven-noot worden dan mits aanvaarding van zijn kandidatuur door de algemene vergadering bij een meerderheid van 4/5 van de stemmen. De hoedanigheid

van vennoot eindigt bij overlijden, bij ontslag of bij onderbewindstelling.

De uittredende vennoot of zijn rechtverkrijgenden hebben recht op terugbetaling van zijn inbreng, indien hij nog voorhanden is (in natura), indien hij niet meer voorhanden is, in tegenwaarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 7. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, door de algemene vergadering benoemd onder de beherende venno(o)t(en) die hun functie persoonlijk uitoefenen en zich niet kunnen laten substiteren.

De zaakvoerder(s)zijn individueel bevoegd om te besluiten over aile aangelegenheden die de vennootschap betreffen, mits ze binnen haar doel vallen en niet behoren tot de specifieke bevoegdheid van de algemene vergadering.

Handelingen of besluiten gesteld buiten het doel van de vennootschap of strijdig met de statuten, zijn ongeldig en niet tegenwerpe/ijk aan derden, en evenmin kunnen zij door derden worden tegengeworpen aan de vennootschap.

Aldus is/zijn de zaakvoerder(s) bevoegd om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen: alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in ver-band met de activiteiten van de vennootschap, onder meer zo roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom aile goederen te verhandelen op aile mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan; leningen aan te gaan en alle effecten en geldtransacties te verrichten; het vermogen van de vennootschap geheel of ten delen in pand te geven of met hypotheek te bezwaren, met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat opheffing te verlenen van hypothecaire en ander in-schrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;

over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen;

in rechte op te treden namens de vennootschap; de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren; de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.

Artikel 8. Controle

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft recht op de informatie bepaald in artikel 137 wetboek Vennootschappen.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten

laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te

haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

Artikel 9. Algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennoten omvat zowel de beherende vennoten als de stille vennoten.

De vennoten komen bijeen op uitnodiging door de voorzitter of de ondervoorzitter bil brief, fax of e-mail

gezonden aan de vennoten.

De uitnodiging vermeldt waar en wanneer er vergaderd wordt en bevat de agenda.

Behoudens in geval van hoogdringendheid dient de uitnodiging ten minste acht dagen voor de vergadering

te worden verstuurd.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bijgestaan door, en bij zijn afwezigheid, vervangen

door de ondervoorzitter.

De notulen worden onder zijn leiding opgesteld door de secretaris, die geen vennoot moet zijn.

Als voorzitter fungeert de beherende vennoot die in voorkomend geval door de meerderheid van beherende

vennoten is gekozen.

Als ondervoorzitter fungeert de stille vennoot die in voorkomend geval door de meerderheid van de stille

vennoten is gekozen.

Geen onderwerp mag in de vergadering worden aangesneden indien het niet op de agenda voorkomt, tenzij

de vergadering voltallig is en instemt met de behandeling van dat punt.

Artikel 10. boekjaar jaarrekening bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van het boekjaar

wordt de boekhouding afgesloten en maakt de beherende vennoot de inventaris op van het vermogen van

de vennootschap.

Hierbij aansluitend maakt hij de jaarrekening over het afgesloten boekjaar op.

De jaarrekening omvat de balans en de resultatenrekening.

Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de boekhoudwet en de vennootschappenwet.

Zij wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarvergadering die gehouden wordt op de tweede zaterdag

van de maand juni om 14.00u.

De algemene vergadering beslist over deze goedkeuring evenals over de kwijting te verlenen aan de

beherende vennoten bij dubbele meerderheid van zowel de stille als de beherende vennoten.

Het batig saldo van de resultatenrekening waarnaar de balans verwijst vormt de netto winst van de vennoot-

schap.

Deze winst komt voor een gelijk deel toe aan aile vennoten.

De algemene vergadering kan bij besluit genomen bij dubbele meerderheid van zowel de beherende

vennoten als de stille vennoten, voor een welbepaald jaar, de winst volgens een andere verdeelsleutel

verdelen, of geheel of ten dele reserveren,

Het nadelig saldo van de resultatenrekening vormt het verlies van de vennootschap. Dit wordt gedragen

door de beherende venno(o)ffen).

ar

"

Artikel 11. ontbinding vereffening

De vennootschap wordt ontbonden, hetzij ingevolge rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft bekomen, hetzij tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met meerderheid van ten minste 4/5 van de stemmen

De vennootschap blijft na de ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

De vereffening zal geschieden door een of meerdere vereffenaar(s) door de algemene vergadering te kiezen.

Deze vereffenaar(s) treedt/treden individueel op. Hij/ Zij oefent/oefenen in voorkomend geval zijn/haar/hun functie uit tegen een vergoeding waarvan het bedrag wordt bepaald door de algemene vergadering bij hun aanstelling,

Met netto provenu van de vereffening en de aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of, consignatie van de nodige sommen om die te voldoen wordt door de vereffenaar(s) verdeeld onder de vennoten ieder voor een gelijk deel.

Als de vereffenaar(s) zijn/haar/hun opdracht hebben beindigd brengen zij verslag uit aan de algemene vergadering die na kennis te hebben genomen van het verslag van de door de vennootschap aangestelde commissaris ter verificatie de vereffeningsrekening goedkeurt en de vereffenaar(s) kwijting verleent, waarna de vereffening gesloten is.

SLOTBEPALINGEN

Met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap treffen de comparanten in algemene

vergadering verenigd, volgende besluiten en leggen zij volgende verklaringen af:

- Het eerste boekjaar eindigt op 31/12/2015 en begint op 01/03/2014,

- De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2016.

Tot zaakvoerder wordt benoemd: dhr.Vangeel Eddy, wonende te 2960 Brecht, Weymoutlaan 8 Het

mandaat is van onbepaalde duur.

- De functie van de beherende vennoten voormeld is onbezoldigd behoudens behoudens andere beslissing

van de algemene vergadering.

Gedaan te Brecht, en opgesteld en ondertekend in 3 originele exemplaren, waarvan iedere ondertekenaar erkent minstens n exemplaar te hebben ontvangen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

'Belgisch

Staatsblad

BijrgibirlialleIgiseTfStaatsblhd-- leli4/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ARGOS ENGINEERING

Adresse
WEYMOUTLAAN 8 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande