BAAHBAR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BAAHBAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.646.792

Publication

18/04/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111 #111111120

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

IlOndernerningsnr : 0834.646.792

Benaming

(voluit) : BAAH BA R

(verkort)

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen,

cr,p

Griffie

0 8 APR. 2014

Rechtsvorm. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 2000 ANTWERPEN, SINT-Jorispoort 2

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming zaakvoerders

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 1 april 2014 werden volgende beslissingen

genomen

Het ontslag van mevrouw Kim Buytaert en Too Celis per 31 maart 2014 als zaakvoerder wordt

aanvaard. Zij worden vervangen door

De Heer Haegeman Jonas, woonachtig te 2530 Boechout, Lazerijstraat 25 en

De Heer Cornelissen Kevin, woonachtig te 2530 Boechout, Spechtstraat 12.

Haegeman Jonas

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 09.09.2014, NGL 28.09.2014 14602-0483-013
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.09.2013, NGL 27.10.2013 13639-0022-013
17/10/2012
Motl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 11111111111111111111

*12171419*

Ondernemingsnr : 0834.646.792

Benaming

(voluit) : BAAH BAR

(verkort) :

eeorJ~~~logLd t~~%/r~ j;r:~iie von ~i R/o~o~i%wll

van 11Q~ti~ld'ti4i te l~ Ir ASlI ~7

Griffie 0 8 Or. 2O1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2000 ANTWERPEN , SINT JORISPOORT 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG I BENOEMING ZAAKVOERDER

Bij beslissing van de algemene vergadering van 1 oktober 2012 werd beslist om het ontslag als

zaakvoerders van de heer Le Grice Michael en mevrouw Charisse D'Hamers per 30 september 2012

te aanvaarden. Er werd in hun vervanging voorzien door de benoeming van volgende personen

tot zaakvoerder mevrouw Kim Buytaert, woonachtig te 2070 Zwijndrecht, Van Heirweghstraat 5

en mevrouw Too Ceiis, woonachtig te 2610 Wilrijk, Bist 108.

Antwerpen, 01/10/2012

BUYTAERT Kim

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.09.2012, NGL 02.10.2012 12597-0094-009
30/03/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad alel:elegd ter 7ifft'e eu de Zednied

e pp

fY+~ OG~FIaIi~~i r`~ l;t!`l%i"pan, ep

1 s MW

Griffie

IIIIII

*11068140*

Ondernemingsnr : O$34 . Benaming

(voluit) : Baahbar

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Sint Jorispoort 2

Onderwerp akte : Oprichting BVBA

Het blijkt uit een akte verleden op 15 maart 2011, dat voor mij Dirk STOOP, notaris te Antwerpeni (Linkeroever), optredende als zaakvoerder, voor rekening van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van! een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondernemingsnummer: 899.286.109, met zetel te Antwerpen-Linkeroever op het kantoor;

ZIJN GEKOMEN

-De heer LE GRICE Michael James, geboren te Christchurch (Nieuw-Zeeland op n september. negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2050 Antwerpen (Linkeroever) Edmond de Coussemakerstraat ; 1 bus 37, ongehuwd, verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie B 054357887, rijksregisternummer 78090157133;

-Mevrouw D'HAMERS Charisse, geboren te Antwerpen op negenentwintig december negentienhonderd; vierentachtig, wonende te 2050 Antwerpen (Linkeroever) Edmond de Coussemakerstraat 1 bus 37, ongehuwd, identiteitskaart 590-3353982-39, rijksregisternummer 84122927227;

hierna "comparanten" genoemd ongeacht hun aantal, die mij hebben verzocht akte te verlenen van wat; volgt:

Comparanten verklaren met ingang vanaf heden een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en te dien einde de statuten van deze: vennootschap vast te stellen als hierna vermeld.

Comparanten verklaren mij in te tekenen op volgende aantallen aandelen:

De heer Le Grice veertig aandelen 40

Mevrouw D'hamers, zestig aandelen 60

Totaal: honderd aandelen 100

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn. Hij verliest echter het voordeel van de beperkte! aansprakelijkheid voor de tweede en verdere vennootschappen waarin hij enige vennoot is, behalve wanneer! de aandelen in die vennootschap(pen) wegens overlijden aan hem zijn toegekomen.

Zoals blijkt uit het bankattest dat overhandigd werd aan mij, notaris is een bedrag van zesduizend`. tweehonderd euro (6.200,00 EUR) in specin gedeponeerd op de rekening nummer 001-6374949-88 bij de'. Fortis bank, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, de oprichters verklarend dat deze volstorting' gelijkelijk gespreid is over alle ingeschreven aandelen. Bijgevolg werd op alle aandelen voldoende volgestort en! staat vanaf heden het voormelde bedrag in specin ter beschikking van de vennootschap.

Comparanten verklaren dat het geheel van het kapitaal geplaatst is en dat dit minstens volstort is ten belope: van het door de wet voorgeschreven minimum.

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de vennootschap; komen of wegens haar oprichting ontstaan zijn, worden door de oprichters geschat op ongeveer duizend euro (1.000 EUR).

De comparanten hebben het door de wet opgelegd financieel plan voor bewaring overhandigd aan mij,; notaris. Dit plan is door alle oprichters ondertekend.

De comparanten verzoeken aan mij, notaris, te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikels 214, 216; en 223 van het wetboek van vennootschappen werden nageleefd.

Comparanten verklaren vervolgens dat zij de statuten der vennootschap als volgt vaststellen:

STATUTEN

Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid en draagt de naam Baahbar.

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen: voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe! nodig zijn (in binnen- en buitenland).

Op de Laatste biz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de datum van oprichting.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

Het schenken en opdienen van alle alcoholische en niet-alcoholische warme en koude dranken alsook de verkoop van versnaperingen en snacks.

Restaurant- en cateringactiviteiten en het verzorgen en organiseren van feesten en optredens.

Zij mag tevens alle industrile, handels- en financile, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vernield doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in Belgi als in het buitenland alle industrile, commercile en financile, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven.

Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het reg ister wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten: enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

In geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan n maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoerder zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder. De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfkosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan n of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de tweede dinsdag van de maand september om achttien uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens nfvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na aanvraag.

In zoverre de wet dit vereist, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan aile andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit n vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op n stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen.

Artikel 12. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht die te zijn van de statutaire algemene vergadering, op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing ten laatste vijftien dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste vijftien dagen voor de datum van de statutaire algemene vergadering op de zetel van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet binnen die termijn is toegekomen, moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige beslissing te komen, dan wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vr een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vr die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 13. Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op n april en eindigt op nendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door het bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende alle situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld als in het wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk n of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tezamen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in Belgi gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in Belgi heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

BESCHIKKINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD

De oprichters treffen nog eenparig volgende beslissingen:

A. in verband met de oprichting:

1 het eerste maatschappelijk boekjaar vangt aan op heden en eindigt op nendertig maart tweeduizend

en twaalf.

2 de eerste gewone algemene vergadering der vennoten zal worden gehouden in het jaar tweeduizend en

twaalf, op dag, uur en plaats bepaald in de statuten.

3 als niet-statutair, onbezoldigd zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur aangewezen: elkeen der

oprichters, voornoemd, die het mandaat aanvaarden.

4 Gelet op de omvang van de vennootschap en de te verwachten ontwikkeling in de nabije toekomst besluit

de algemene vergadering thans geen commissarissen aan te duiden.

5 De maatschappelijke zetel wordt thans gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint Jorispoort 2.

B. De comparanten verklaren dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf n maart 2011. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, dienen eveneens te worden bekrachtigd eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

lVoorbehouden aan het Belgisch StaatsbladBijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en macht afzonderlijk te handelen wordt gegeven aan de heren Roeland Libotte, wonende te Bierbeek, Blauwschuurbroek 3, Bram Libotte wonende te 3370 Boutersem, Klein Heidestraat 38 om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

-inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondememingsloket;

-neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;

-het nemen van inschrijving(en) latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;

-de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop.

+ Mede neergelegd afschrift.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

21/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/02/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
BAAHBAR

Adresse
SINT JORISPOORT 2 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande