BAELE ANN ()

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BAELE ANN ()
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.686.717

Publication

02/05/2014 : Sluiting vereffening
Tekst :

Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van één december tweeduizenddertîen van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAELE ANN, in vereffening, gevestigd te 2160 Wommelgem, LJevevrouwenstraat 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als ondernemingsnummer 0453.686.717, blijkt dat de vergadering onder meer beslist heeft:

1. de afrekening over de vereffening van de vennootschap en de sluiting van die vereffening goed te keuren in de door de vereffenaar voorgebrachte vormen en op basis van het door de rechtbank van koophandel bij beschikking van 24 september 2013 goedgekeurd plan voor de verdeling van de activa.

2. aan de vereffenaar volledige kwijting te geven over de door hem vervulde taak.

Verklaring

De boeken en geschriften van de vereffende vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn neergelegd en bewaard op volgend adres : te 2160 Wommelgem,

Lievevrouwenstraat 82. Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bîj de diensten van de btw en/of bij het ondernemïngsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt volmacht gegeven aan de heer Mattheessens Pieter, Fruithoflaan 37 bus A2, 2600 Berchem (Antwerpen) met recht van indeplaatsstelling.

VOORONTLEDEND UITTREKSEL :

De Vereffenaar,

BAELE Ann.

Op de laatste blz."vari TjjjJOlVërmérâênY

"jjggj�:"tiaamën'ft~ôë�

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
17/06/2013 : ANT001250
27/03/2013 : ANT001250
12/06/2012 : ANT001250
26/07/2011 : ANT001250
07/06/2010 : ANT001250
29/05/2009 : ANT001250
27/06/2008 : ANT001250
05/06/2007 : ANT001250
30/11/2005 : ANT001250
02/06/2005 : ANT001250
07/06/2004 : ANT001250
17/06/2003 : ANT001250

Coordonnées
BAELE ANN ()

Adresse
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ■ Lievevrouwestraat 82, 2160 Wommelgem, België

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande