BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RND

NV


Dénomination : BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RND
Forme juridique : NV
N° entreprise : 473.080.678

Publication

15/04/2014
Ondernemingsnr : 0473.080.678

Benaming

(voluit) : Beleggingsmaatschappij RND

(verkort)

Rechtsvorm: NV

Zetel: Kapelweg 1, 2328 Meerle

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bestuurder

Uit een verslag van de algemene vergadering dd 12/03/2014 blijkt dat volgende beslissing werd genomen:

1. De algemene vergadering benoemt als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2014: de heer Nick Van der Heiden voor de duurtijd van 6 jaar, Kapelweg I te 2328 Meerle,

2. Volmacht wordt gegeven aan Van Looy Accountants BV ovv cvba, vertegenwoordigd door de heer Van Looy Erik, om de publicaties in het Belgisch Staatsblad te verzorgen van bovenvermelde beslissingen en aanvraagformulieren I en 2 tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen.

Voor uitreksel, Van Looy Accountants B.V. ovv C.V.B.A. vertegenwoordigd door Bart Sommen, gevolmachtigd accountant,

SOMMEN Bart

gevolmachtigd accountant

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de a

03 APR. 2014

TURNHOUT Gag Griffier,

Neergelegd ter griffie ven del wi-lil:reik VAN KOOPHANDEL

mi iiiiiuiiu iii iii

*14081342*

Vt be( aait Bel Staa

11II

111111

Cl

DL TU'

1.

Cl

e

Cl Cl

e e/

rq

er c::

ete g q

Cl

P:

Cl

:=11

Cl

P:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.05.2014, NGL 23.06.2014 14199-0327-019
07/08/2013
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie y

Mod Wad 11.1

i " 131 38 8*

V ben aa Be Star

III

an NteRGEI..EGD

 G-FtiF-il= RECHT

' 29 al 3013

KOOPhIANDE~l, TURNHOUT

De griffier

" Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0473.080.678

RND Beleggingsmaatschappij

NV

Kapelweg 1, 2328 Meerle

Ontslag/Benoeming Bestuurder

Uit een verslag van de algemene vergadering dd 26/05/2013 blijkt dat volgende beslissing werd genomen:

6. De aandeelhouders benoemen of herbenoemen volgende bestuurders tot de algemene vergadering van 2018:

a. RND Vastgoed NV (ON 0421.753.525), met vaste vertegenwoordiger Leonard van der Heiden wordt benoemd tot bestuurder en vervolgens tot gedelegeerd bestuurder.

b. De heer Leonard van der Heiden wordt herbenoemd als bestuurder.

c, Mevrouw Marie-Jos van der Steen wordt herbenoemd als bestuurder.

De aandeelhouders geven volmacht aan Van Looy accountants BV ovv CVBA , vertegenwoordigd door de heerfrik Van Looy, om de publicatie van de bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatbiad te verzorgen en deaanvraagformulieren 1 en 2 tot bekendmaking in het Belgisch Staatsbiad te ondertekenen,

Voor uitreksel, Van Looy Accountants B.V. ovv C.V.B.A, vertegenwoordigd door Erik Van Looy, gevolmachtigd accountant.

VAN LOOY Erik

gevolmachtigd accountant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.05.2013, NGL 22.07.2013 13334-0333-018
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12374-0233-018
26/10/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

defe~eERGELEGD

GP: I t Gd,NK V~lV

na neerlegging ter griffie van

1111111 IIIII~IIIIIIIIIII

*11162555*

1 4 OM 21111

KOORHAiVO1;L TURNHOUT ~ C,riffiee griffier

be

a

Bt

st~

Ondernemingsnr : 473.080.678

Benaming

(voluit) : BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RND

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2328 Hoogstraten, Kapelweg 1

Onderwerp akte : DOELUITBREIDING  WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Ren VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broeder-minstraat 9, op negenentwintig september tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd zeven. Bladen geen Renvooien Te Antwerpen, zevende kantoor der Registratie op 03 OKT 2011 Boek 155 Blad 98 Vak 15 Ontvangen Vijfentwintig euro (25 EUR) De ontvanger a.i. (getekend) W. WUYTACK", blijkt dat de' buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELEGGINGS MAATSCHAPPIJ RND", gevestigd te 2328 Hoogstraten, Kapelweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenre-: gister te Turnhout met ondernemingsnummer 0473.080.678, onder meer beslist heeft :

1. tot toevoeging van een handelsbenaming bij artikel 1 van de statuten.

Artikel 1 van de statuten zal worden aangepast als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam,

luidt: "BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RND".

Zij mag tevens de handelsbenaming "RND Sport Horses" gebruiken."

2. tot aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan de verplaatsing van de maatschappelijke` zetel naar 2328 Hoogstraten, Kapelweg 1, beslist door de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot hete Belgisch Staatsblad van 22 december 2010 onder nummer 10185385.

3. het doel van de vennootschap uit te breiden, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uit eengezet.

4. de aandelen statutair op naam te stellen. De bestuurders worden gemachtigd om de gedrukte effecten te, vernietigen en de aandelen in te schrijven op naam van hun eigenaar in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met:

- de inmiddels genomen beslissingen;

- de gewijzigde vennootschapswetgeving;

- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en de wettelijke bepalingen inzake corporate`

governance.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RND

2) Zetel : te 2328 Hoogstraten, Kapelweg 1

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- de onderneming in onroerende goederen;

- de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de cordinatie van werken uitte-

; voerd door onderaannemers, met name:

* het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhu-;

ring van onroerende goederen; en

* het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben;

- de aan- en verkoop en beheer van vennootschappen.

De vennootschap_heeft eveneens tot doel:

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

- het houden, opfokken en fokken van paarden;

- de handel in paarden en sperma van dekhengsten;

- het trainen van paarden;

- alle daarmee aanverwante activiteiten.

- het verlenen van diensten  zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van algemeen be-

drijfsbeleid, financieel beleid, boekhouding en administratie, juridische zaken, de implementatie van software

en assistentie bij financile verslaggeving in ruime zin:

1/ professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

2/ begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies

meer,

3/ adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, kostprijsberekening, prijsbepaling en keuze van aankoop-

en verkoopkanalen.

De vennootschap kan zowel in Belgi als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties verwerven

en/of aanhouden w bestaande en nog op te richten maatschappijen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het be-

stuur en toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert, door technische, administratieve en financile

bijstand te verlenen.

De vennootschap kan deelnemen, zowel door inbreng, volledige of gedeeltelijke fusie als op welke wijze ook,

in andere al dan niet gelijkaardige ondernemingen, om het maatschappelijk doel te verwezenlijken of de ver-

wezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Hetzelfde geldt voor het beheer van onroerende goederen.

Zij mag zich tevens borg stellen, ook voor de vennoten of andere personen, maar dit te bezwarenden titel.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

DRIENZESTIGDUIZEND euro ( 63.000,00), rdeeld in ZESTIG (60) aandelen zonder vermelding van no-

minale waarde.

6) Boekjaar : begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be-

reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste zondag van de maand mei, om achttien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen v 5r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

Vopr-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vr de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij ver; vangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemd deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan n of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan n of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan n of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennoot; schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de naamloze vennootschap "VAN LOOY ACCOUNTANTS", te 2180 Antwerpen (district Ekeren), Laar 222, teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel voor heden als in de toekomst, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.05.2011, NGL 31.08.2011 11509-0339-016
22/12/2010 : AN342703
07/09/2010 : AN342703
13/08/2009 : AN342703
24/07/2008 : AN342703
06/08/2007 : AN342703
20/07/2007 : AN342703
24/04/2007 : AN342703
23/06/2005 : AN342703
21/06/2004 : AN342703
29/07/2003 : AN342703
19/02/2003 : AN342703
05/07/2002 : AN342703
27/10/2000 : ANA065463

Coordonnées
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RND

Adresse
KAPELWEG 1 2328 MEERLE

Code postal : 2328
Localité : Meerle
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande