BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INVESTERINGEN EN PARTICIPATIES (VERKORT) BELINPA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INVESTERINGEN EN PARTICIPATIES (VERKORT) BELINPA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.928.074

Publication

28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 2 april 2014, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INVESTERINGEN EN PARTICIPATES, met zetel te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 21, de volgende beslissingen heeft genomen:

* De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één september van

ieder kalenderjaar en af te sluiten op eenendertig augustus van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist bijgevolg artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk jaar begint op één september van elk jaar en eindigt op eenendertig augustus van het;

daarop volgende jaar."

* De vergadering beslist de datum van jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te

houden op de eerste dinsdag van de maand januari om elf uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende

tekst:

"Jaarlijks wordt in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproepingsbrief vermeld, een

algemene vergadering gehouden de eerste dinsdag van de maand januari om 11 uur."

* 1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en dertien, te verlengen tôt en af te sluiten op eenendertig augustus tweeduizend en

•FF

vijftien.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de

ex es

jaarrekening afgesloten per eenendertig augustus tweeduizend en vijftien, zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand januari van het jaar tweeduizend zestien.

* De vergadering bevestigt dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam en dat deze omzetting reeds materieel werd verwezenlijkt door inschrijving van de aandelen in het aandelenregîster. De vergadering beslist bijgevolg om de statuten aan te passen aan deze omzetting van de aandelen aan

toonder in aandelen op naam aan te passen door artikel 6 van de statuten aan te passen als volgt:

"Aile aandelen zijn op naam,

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van

die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

EËLGISCH SfrAATSBLArtVoor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditïe van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;

•m

O
t» si

•FF

ex es

Op de laatste blz. van L uikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.12.2013, NGL 05.02.2014 14029-0014-014
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 17.01.2013, NGL 24.01.2013 13016-0150-014
03/10/2012
Vo bello aan Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.928.074

Benaming (volutt) : BELINPA

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BERENTRODEDREEF 21, 2820 8onheiden, Belgi

(volledig adres)

Onder wernJenn akte :Verlenging van de mandaten

Tekst:

De algemene vergadering van 02 december 2010 neemt met nparigheid van stemmen volgende beslissing :

De mandaten van de gedelegeerd-bestuurder, Dhr Van Nieuwenhuysen Raymond en de bestuurders N.V. Daia Translations, vertegenwoordigd door

Mevr. Hofmans Jase, Dhr Van Nieuwenhuysen Raymond en Mevr. Hofrnans Jase te verlengen voor een periode van zes jaar.

De mandaten zullen ten einde lopen na de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2016.

Van Nieuwenhuysen Raymond

Gedelegeerd-bestuurder

Mod PDF 11.1

I1 .14 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te make . " pie na neerlegging ter griffie va

I I I 1 1 I

1 1 1

1 1 1

1 1

1

I 1 1 1

" 12163640*

2 4 -09- 2012

GRIFFE RECHTNK van KOOPHANDEL te MECHELEN

qp de laatste btz. vril ik 11-virriidn: Rin :'Weermi en}ditnlgfipld von a instrumenterende notaris, htzif +in de perso(o}r+(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.01.2012, NGL 02.02.2012 12026-0076-014
17/01/2012
Ondememingsnr : 0448.928.074

Benaming BELINPA

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BERENTRODEDREEF 21, 2820 Bonheiden, Belgi

Onderwerp akte : Omzetting aandelen

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE

NV BELINPA

GEHOUDEN OP 12 december 2011 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

NV BELINPA

Berentrodedreef 21

2820 Bonheiden

Ondernemingsnummer : 0448.928.074

1. Aanwezig.

1. Mevrouw Jose Hofmans, gedelegeerd- bestuurder,

wonende te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 21

2. De Heer Raymond Van Nieuwenhuysen , gedelegeerd- bestuurder, wonende te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 21

3. N.V. Data Translations 0439.463.745, bestuurder,

met zetel te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 21

vertegenwoordigd door mevrouw Jase Hofmans

2. Agenda.

1. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Op de laatste blz. van l-uik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

EERGELEGD

3 b-12- 2011

11111111 III 11111

"12014891"

MOtl 2.1

ln de bijla na neerle

Staatsblad bekend te maken kopie de akte

p-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Beraadslaging en beslissing.

Voor- behouden *zooppn Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingvandeRaadvan8extuurxxordtQcopendundcrhstvoorzitterohapvan De heer Raymond Van Nieuwenhuysen

Vermits alle bestuurders aanwezig zijn, kan rechtsgeldig over de punten van de agenda beslist worden.

De voorzitter zet uiteen dat artikel 6 van de statuten voorziet dat de aandelen van de vennootschap aandelen aan toonder zijn. Evenwel heeft elke aandeelhouder de mogelijkheld om zijn aandelen in aandelen op naam om te zetten (artikel 462

De voorzitter laat weten dat alle aandeelhouder van de vennootschap hebben meegedeeld dat zij hun aandelen wensen om te zetten in aandelen op naam.

Daarop beslist de Raad van Bestuur, unaniem, om op deze vraag in te gaan en geeft zij de gedelegeerd bestuurder de opdracht om een aandelenregister op te stellen. Het aandelenbezit van de aandeelhouders zal in dit register worden vermeld in ruil tegen afgifte van de aandelen aan toonder. Deze aandelen aan toonder worden daarop onmiddellijk vernietigd.

Gedaan op 12 december 2011.

Raymond Van Nieuwenhuysen ]oueHofmans

Gedelegeerd-bestuurder Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en haOdtekening

07/02/2011 : ME085982
01/02/2010 : ME085982
10/03/2009 : ME085982
23/01/2008 : ME085982
06/07/2007 : ME085982
07/02/2007 : ME085982
08/02/2006 : ME085982
29/12/2005 : ME085982
12/01/2005 : ME085982
28/04/2004 : ME085982
19/12/2003 : ME085982
23/04/2003 : ME085982
05/02/2002 : ME085982
10/03/2001 : ME085982
24/02/2000 : LE085982
01/01/1997 : BL590349
29/04/1995 : BL590349
01/04/1995 : BL590349
01/01/1995 : BL590349
05/01/1993 : ME73026

Coordonnées
BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INVESTERINGEN EN…

Adresse
2820 Bonheiden, Berentrodedreef 21

Code postal : 2820
Localité : BONHEIDEN
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande