BELLE-VUE TRADING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BELLE-VUE TRADING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.016.979

Publication

29/04/2014 : Statutenwijziging.
ER BLIJKT UIT een proces-verbaal verleden voor notaris Jacques Istas te Schilde op 31 maart 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Bell-Vue Trading volgende besluiten heeft

genomen:

1/ Kapitaaiverhoging met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastlng: het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van € 97.489,26 om het te brengen van € 18.600,00 op € 116.089,26, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

2/ Vaststelling van de kapitaaiverhoging: realisatîe door een storting in geld door de enige aandeelhouder. 3/Wijziging van het maatschappelijk kapitaal door de aanpassing van de statuten als volgt :

" Artikel 5.- Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zestien duizend negenentachtig euro zesentwïntig cent (€ 116.089,26} en is verdeeld in vijfhonderd drieëntachtig (583) aandelen

zonder nominale waarde."

4/ Benoeming zaakvoerder: werd als niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap te rekenen vanaf 01 april 2014: mevrouw WIJNEN Martine Leopold Elisabeth, geboren te Antwerpen op 16 juni 1967, wonende te 65230 Thermes Magnoac (Frankrijk), Lieu dit Coste Rouge. Het mandaat is onbezoldïgd.

5/ Volmacht: bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BEUCKELAER FRANÇOIS EN CO ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 2390 Malle, Lierselei 53, met ondernemingsnummer 0439.152.157, voor formaliteiten bij het ondernemingsloket en de administratie van de BTW, alsook voor aile latere wijzigingen, met het recht van indepiaatsstelling en het vermogen de opdracht door te geven.

VERKLARINGEN VAN DE ZAAKVOERDER.

De heer DE RAUW Dominique Vincent Maria Etienne, geboren te Brecht op 12 januari 1963, wonende te

65230 Thermes Magnoac (Frankrijk), Lieu dit Coste Rouge, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder: A Heeft bevestigd dat, na het afsluiten van de buitengewone algemene vergadering, een overdracht van aandelen is geschied en dat naar aanleiding hîervan in het aandelenregister volgende aandelenverdeling vastgesteld is geworden:

1/ De heer DE RAUW Dominique: houder van vijfhonderd drieëntwintig (523) aandelen.

2/ De heer WIJNEN Jozef, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 146 bus 5: houder van dertig (30)

aandelen.

3/ Mevrouw VAN DEN EEDE Liliane, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 146 bus 5: houder van

dertig (30) aandelen.

B. Heeft verklaard dat de zetel van de vennootschap vanaf 01 april 2014 verplaatst wordt naar 8370

Blankenberge, Molenstraat 46 bus 1.

— VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL —

Tegelijk hiermede neergelegd: - uitgifte van de akte;

- gecoôrdineerde statuten.

Notaris Jacques Istas te Schilde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ■ Naam en handtekening.
10/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14550-0571-010
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11510-0010-013
26/01/2011 : ANA073736
10/09/2010 : ANA073736
20/11/2009 : ANA073736
05/09/2008 : ANA073736
05/09/2007 : ANA073736
28/08/2006 : ANA073736
28/09/2005 : ANA073736
13/08/2004 : ANA073736
21/01/2004 : ANA073736
02/01/2003 : ANA073736

Coordonnées
BELLE-VUE TRADING

Adresse
EUGEEN VAN DE VELLAAN 30 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande