BENAKI TRADING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BENAKI TRADING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.701.563

Publication

18/04/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14303811*

Neergelegd

16-04-2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0550701563

Benaming (voluit): BENAKI TRADING

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2100 Antwerpen, Manebruggestraat 21 bus 6

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 16 april 2014 ter registratie neergelegd, blijkt dat de heer VANHOUDT Benny Jozef Desir, geboren te Heusden op tien december negentienhonderd nenzestig, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Manebruggestraat 21 bus 6, een vennootschap heeft opgericht en meer bepaald een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Manebruggestraat 21 bus 6 en met maatschappelijke naam  BENAKI TRADING .

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap heeft tot doel:

Het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden voor eigen rekening.

Beleggingen met verwerking van winst en verlies voor eigen rekening. Forextrading.

Het nemen van participaties onder welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financile verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop en distributie van diverse soorten goederen, gereedschappen, elektrotechnische toestellen en machines, safetytools, en dergelijke, behalve diegene waarvoor een speciale vergunning is vereist.

De aankoop, de verkoop van handelsfondsen evenals de verhuur en de terbeschikkingstelling aan derden van deze handelsfondsen.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financile, handels-, economische, juridische en technische aangelegenheden. Het betreft onder andere de werkzaamheden op gebied van algemeen management en organisatie, consulting, opleiding, techniek, marketing, publiciteit en public-relations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het voor eigen rekening verkrijgen, aankopen of anderszins,

verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten

met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in

huur nemen, de leasing, en dit van alle onroerende en

roerende goederen, in het algemeen alle onroerende en

roerende verrichtingen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord en voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in Belgi als in het buitenland.

Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.

Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening van derden, al dan niet vennoten.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen stellen.

Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hun aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het maatschappelijk doel liggen tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn. De

bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen van honderdzesentachtig euro ( 186,00) elk.

De inschrijving in geld werd volgestort ten belope van twee/derde.

De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende het bestuur:

Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Toezicht:

De oprichter heeft verklaard dat uit door hem te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap niet voldoet aan de criteria opgelegd door artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen en er bijgevolg geen commissaris benoemd moet worden.

Jaarvergadering:

Jaarlijks op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur beslist de enige vennoot over :

-Benoemingen en ontslag van commissarissen, en de vaststelling van hun bezoldiging;

-De eventuele vaststelling van de bezoldiging van de zaakvoerder;

-Het instellen van de vennootschapsvordering tegen de commissarissen;

-Het verlenen van kwijting;

-Het vaststellen van de jaarrekening;

-De bestemming van de beschikbare winst.

Zo er meerdere vennoten zijn, wordt jaarlijks op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur de gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, bijeengeroepen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De statuten bevatten volgende bepalingen ivm de winstverdeling:

Artikel 26.

Het batig slot nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze n/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

verrichte stortingen. Nochtans kan de enige vennoot of de

algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de akte tot nendertig december tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering of jaarbeslissing te nemen overeenkomstig artikel 18 van de statuten zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien.

De heer VANHOUDT Benny Jozef Desir, voornoemd wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur.

Het mandaat zal kosteloos zijn.

Bijzondere volmacht

Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Antwerps Boekhoudkantoor , met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Dascottelei 11, RPR Antwerpen 0430.935.366, haar aangestelden en bedienden, ieder afzonderlijk bevoegd op te treden, teneinde namens de vennootschap:

- inschrijving te nemen in het rechtspersonenregister, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;

- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap;

- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.

Betreffende voorgaande punten kunnen deze volmachthouders alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. Dit mandaat is kosteloos.

De oprichter heeft verklaard op datum van de akte enkel in deze vennootschap enige vennoot te zijn.

Hij erkent de nodige toelichtingen te hebben gekregen van

ondergetekende notaris, omtrent zijn hoofdelijke

aansprakelijkheid voor de verbintenissen van deze vennootschap indien hij reeds enige vennoot is in de andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De oprichters hebben verklaard bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die tot op datum van de oprichting werden aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, te rekenen van 1 januari 2014.

Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door haar te zijn aangegaan.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van een uittreksel van deze akte op de griffie van de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikelen 67, 68, 73 en 76 van het wetboek van vennootschappen.

Verbintenissen vanaf de datum van de oprichting aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap worden bekrachtigd onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van deze openbaarmakingsvereiste.

Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de openbaarmakingsvereiste.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerde notaris

Luik B - Vervolg

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

02/01/2015
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor-

behouden

aan het

E3elgisch

staatsblad

1 OOOgg3"Rechtbank van koophandel

Antwerpen

19 DEC. 2U14

arde r$gfkftwerpen

Ondernemingsnr : 0550.701.563

Benaming (voluit) : BENAKI TRADING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Manebruggestraat 21 bus 6

2100 Antwerpen-Deurne

Onderwerp akte :Vervroegde ontbinding en sluiting zonder vereffening

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op tien december tweeduizend veertien, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de. buitengewone algemene vergadering van de besloten, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENAKI TRADING met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Manebruggestraat 21 bus 6, opgericht bij akte verleden voor Alvin Wittens te Wijngem op 16 april 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 18 april nadien, onder nummer 20140418/0303811, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het ;voorlezen van het verslag door de zaakvoerder, alsmede van het verslag door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een "cooperatieve vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid "RSM Interaudit", vertegenwoordigd door de heer Coninx Kurt, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151.

De aanwezige vennoten hebben erkend het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Ondergetekende notaris heeft na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is bevestigd overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

;2) De vergadering heeft beslist dat de vennootschap in vervroegde ontbinding wordt gesteld.

3) De vergadering heeft het ontslag aanvaard van de heer Vanhoudt Benny Jozef Desir, geboren te Heusden op 10

`december 1961, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne,

Manebruggestraat 21 bus 6, als zaakvoerder, en heeft hem kwijting verleend, onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.

.4) De vergadering heeft vastgesteld dat:

- de vennootschap geen onroerend goed bezit;

- het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit beperkte activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de vennoot en

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aars het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

da passiva bestanddelen geheel werden vereffend, hetgeen uitdrukkelijk door de zaakvoerder wordt bevestigd;

deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.

5) De vergadering heeft de rekeningen gesloten verklaard en heeft vastgesteld dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENAKI TRADING", definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden; tenminste vijf jaar bewaard blijven bij de heer Vanhoudt Benny, voornoemd, op zijn vermelde adres of op zijn latere adres.

De gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de vennoten waarvan afgifte niet kon worden gedaan, worden in bewaring gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas. Bijzondere volmacht

Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor", met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Dascottelei 11, RPR Antwerpen 0430.935.366, haar aangestelden en bedienden, ieder afzonderlijk bevoegd op te treden, teneinde namens de vennootschap, over te gaan tot de schrapping van de inschrijving in het rechtspersonenregister, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, of enige andere administratie en in het algemeen al het nodige te doen voor de sluiting van de ontbinding en de daarbij horende formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De geassocieerde notaris

Hiermede samen neergelegd:

-afschrift akte

-verslag van de zaakvoerder

-verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BENAKI TRADING

Adresse
MANEBRUGGESTRAAT 21, BUS 6 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande