'J-CON'

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'J-CON'
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.060.469

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 02.07.2014 14259-0179-014
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0498-013
14/08/2012
ModYWrd11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie Q 3 o . 2a12

11111111111111

*12141501*

i

Ondernamingsnr : 0809.060,469

Benaming

(voluit) , J-CON

(vei kort) .

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kraaienlei 32 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming werkend vennoot

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 31 juli 2012 blijkt dat volgende beslissing, genomen werd:

Met nparigheid van stemmen wordt beslist Mevr. Claes Sabrina, wonende te Kraaienlel 32  2900 schoten, te benoemen als werkend vennoot belast met de dagelijkse technische leiding voor de beroepen schoonheidsspecialiste, voetverzorgster en masseuse. De benoeming gaat in vanaf 1 augustus 2012. Zij aanvaard dit mandaat

Vermits er geen andere punten te bespreken zijn en niemand het woord vraagt, wordt de vergadering om 14.30 uur opgeheven door de voorzitter.

Peter Joosen,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 27.06.2012 12228-0038-010
19/04/2012
Lu ik B

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mol 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ccrgcicgd tcr griffie van de erhtban van Koophandel te Antwerpen, op

6 6 APR. 2012

Griffie

1111111111111111111

*12076533*

ui

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0809.060.469

Benaming (voluit) : J-CON

(verkort): *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2900 Schoten, Kraaienlei 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wilziginq doel  wijziging en aanpassing der statuten

Tekst

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tristan Sebrechts te Schoten op negenentwintig maart tweeduizend en twaalf, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

e) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder in datum van 28 maart 2012 met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van 31 december 2011 gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De buitengewone algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken. b) Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel 3 van de statuten aan te passen door toevoeging van volgende tekst aan het reeds bestaande doel:

'-Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: de pedicure en manicure, het verkopen en plaatsen van kunstnagels en aanverwante, lichaams- en gelaatsverzorging, thalasso, kuren, turkse baden, sauna, stoombaden, solarium, massages, relaxatie, fitness, ...

-Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een afslankstudio in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: de begeleiding bij en het uitwerken van afslankprogramma's, het aanbieden van trainingsprogramma's op afslanktoestellen, de verkoop van aanverwante produkten.

-De groot-en kleinhandel in schoonheidsprodukten, toiletartikelen, dieetprodukten,alsook de in- en uitvoer ervan.

-De groot- en kleinhandel in geschenkartikelen, toiletartikelen, dieetprodukten, ... alsook de in- en uitvoer ervan.

-Het verlenen van adviezen en organiseren van seminaries, infosessies, ... betreffende schoonheidszorg, persoonlijke verzorging, styling, kleuren,...;"

TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 3 der statuten bijgevolg zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland zowel voor eigen naam en

19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voor eigen rekening ais voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen, productief maken en/of de makelaardij van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in Belgi en in het buitenland, alsmede het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van makelaar in onroerende goederen en/of zogenaamde "syndicus" en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende goederen, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot het stellen van alle welkdanige verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enz., alles in de ruimst mogelijke betekenis.

- het beheer van roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en verhuur ervan.

- het optreden als marketinganalist, zowel in Europa als buiten Europa, zowel in verband met import als export; adviesverlening van financile, commercile, technische, organisatorische en administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financin, marketing, handel, bedrijfsvoering, management, hergroepering van ondernemingen.

- het verstrekken van alle diensten van bemiddeling ter zake het toestaan van alle leningen op interest, en in het algemeen aile financile verrichtingen, met uitsluiting evenwel van aile verrichtingen die door de wetgeving zijn voorbehouden aan banken en private spaarkassen.

- managementassistentie en -ondersteuning in de zin van : professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en het personeelsbeheer, enzovoort; deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in binnen- als in buitenland;

- allo verrichtingen van raadgeving aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het stuk van personen als van goederen; zij mag tevens overgaan tot de studie, het opstellen en het administratief, actuarieel en financieel beleid van elk voorzieningsplan dat tot doel heeft het verlenen van voordelen op het vlak van de op rust stelling, het overlijden, de ziekte en invaliditeit, alsook van alle andere voordelen in verband met het personeelsbestuur der ondernemingen;

-Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: de pedicure en manicure, het verkopen en plaatsen van kunstnagels en aanverwante, lichaams- en gelaatsverzorging, thalasso, kuren, turkse baden, sauna, stoombaden, solarium, massages, relaxatie, fitness,

-Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een afslankstudio in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: de begeleiding bij en het uitwerken van afslankprogramma's, het aanbieden van trainingsprogramma's op afslanktoestellen, de verkoop van aanverwante produkten.

-De groot-en kleinhandel in schoonheidsprodukten, toiletartikelen, dieetprodukten,alsook de in- en uitvoer ervan.

-De groot- en kleinhandel in geschenkartikelen, toiletartikelen, dieetprodukten, ... alsook de in- en uitvoer ervan,

-Het verlenen van adviezen en organiseren van seminaries, infosessies, ... betreffende schoonheidszorg, persoonlijke verzorging, styling, kleuren,...;"

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag :

* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financile, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financile tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi

0 ,Voorbehouden aan het

'Igisch' Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

19/04/2012

,4, Voorbehouden aan het Luik B - vervolg

rsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge 0 W of In hei buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

rE * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de

ten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

ar sa- q * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

DERDE BESLISSING

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met het opstellen van de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap alsook de neerlegging ervan op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en de vereiste publicatie in het Belgisch Staatsblad.

AANSTELLING BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,

"V.A. CONSULTING" bv bvba, met zetel te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63 en aan haar zaakvoerder Dirk Van Deynze, aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om alle nodige of nuttige daden van uitvoering te stellen ingevolge onderhavige statutaire aanpassingen; hiertoe alle nodige documenten te tekenen en in te dienen; en alle demarches te doen bij hierbij betrokken instellingen.

Voor uittreksel, de geassocieerde notaris, Tristan Sebrechts

Gelijktijdig neergelegd op de griffie van de handelsrechtbank te Antwerpen, afschrift akte en de gecordineerde statuten, verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0417-009

Coordonnées
'J-CON'

Adresse
KRAAIENLEI 32 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande