' JILI '

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ' JILI '
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.073.392

Publication

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.10.2013, NGL 13.11.2013 13661-0499-011
01/06/2012
Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 MEI 1012

1L11,11111,11112111110989~n9i8 '1111

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : "JILI"

(verkort)

0846.073.392

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nationalestraat 100 te 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTINGSAKTE

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 21 mei 2012, v(561-registratie dat : 1) de Heer HU Jian Qi, geboren te Utrecht (Nederland) op 15 mei 1987, wonende te 6862 HM Oosterbeek (Nederland), Molenweg 1; en 2) de Heer 1-1U Jian Hui, geboren te Utrecht (Nederland), op 27 april 1990, wonende te 6846 AL Arnhem (Nederland), Landbouwerserf 17, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de naam "JILI", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 100. Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi als in het buitenland r 1. Het uitbaten van een verbruiksalon van thee, vruchtensappen allerlei, koffie, ijs en patisserie allerlei 2. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars enz. 3. De kleinhandel in thee, vruchtensappen allerlei, koffie, ijs en patisserie allerlei, brood, belegde broodjes allerlei en alle activiteiten die hiermee samenhangen 4. De kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk. 5. De groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen en allerlei 6. het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles is de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen; 7. het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, clinten financiers of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt; 8. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vomi van financiering , in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in Belgi als in het buitenland, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financile instellingen. 9. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het deelnemen aan het bestuur van andere ondernemingen, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 10. Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten, waaronder vruchtgebruik, op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de meest ruime zin. Zij mag alle handels-, industrile en financile activiteiten en aile onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financile tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kapitaal : 18.600,00, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort mits storting verricht op een bijzondere rekening met nummer 735-0307726-30 bij de KBC BANK. Duur : onbepaald. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

~

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het A Belgisch Staatsblad

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Werden benoemd tot zaakvoerder, zonder beperking van duur; 1) de Heer HU Jian Qi, voormeld; en 2) de Heer Hu Jian Hui, voormeld. Hun opdracht wordt niet vergoed. Zij kunnen elk afzonderlijk optreden. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2012. Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de eerste dinsdag van de maand juni, om zeventien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, Bestemming van het resultaat: Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste n twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de. bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De netto-activa worden verdeeld op de volgende wijze ; a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden, b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt voor onbepaalde tijd verleend aan Mevrouw Christine MELO, wonende te 2970 Schilde, Vijverlaan, 54, en/of Mevrouw Johanna iMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan 16, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. Bekrachtiging : De vennootschap heeft, bij toepassing van artikel 60 W. Venn., de verbintenissen overgenomen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Nicolas VERBIST, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
' JILI '

Adresse
NATIONALESTRAAT 100 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande